Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Zapłata kartą przy użyciu terminala płatniczego a obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej

Zwolnienie z ewidencjonowania obrotów na kasie rejestrującej (fiskalnej) obowiązuje, jeżeli sprzedawca otrzyma zapłatę na rachunek bankowy oraz posiada dowody wskazujące, jakiej sprzedaży płatność dotyczyła, a także prowadzi ewidencję, która to potwierdza. Zwolnienie z ewidencjonowania na kasie rejestrującej ma zastosowanie również w przypadku otrzymywania zapłaty za pośrednictwem popularnych w ostatnich latach systemów płatności online (np. PayU, DotPay czy Przelewy24). Zwolnienie dotyczy również sytuacji, gdy klienci dokonują płatności przy użyciu kart płatniczych, ale za pośrednictwem systemów płatności online.

Niestety, inaczej zdaniem organów podatkowych wygląda sytuacja w przypadku płatności kartą płatniczą za pomocą terminala płatniczego. W opinii organów podatkowych płatności dokonywane za pomocą kart płatniczych przy użyciu terminala wypełniają kryteria płatności gotówkowych, a zatem takie transakcje muszą być ewidencjonowanie na kasie fiskalnej.

Trudno zgodzić się z takim stanowiskiem zwłaszcza, że płatność realizowana poprzez terminal płatniczy i tak skutkuje otrzymaniem tej zapłaty za pośrednictwem banku na konto sprzedawcy. Tym bardziej nie jest jasne, dlaczego płatność klienta poprzez obciążenie jego karty przy zleceniu przez Internet jest płatnością na rachunek bankowy, a ta sama płatność, tyle że poprzez obciążenie karty płatniczej za pośrednictwem terminala płatniczego – jest już płatnością gotówkową. Niemniej jednak takie stanowisko organów podatkowych jest obecnie prezentowane.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

30 marca 2021 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie zapadł korzystny wyrok w sprawie spółki pełniącej rolę dystrybutora produktów spożywczych/suplementów diety. Spółka prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznie – we własnym sklepie internetowym. Spółka ta, płatności za zakupione przez klientów produkty przyjmuje m.in. w formie płatności kartą płatniczą za pomocą terminalu płatniczego. Tak dokonane płatności wpływają na rachunek operatora płatności, a następnie operator dokonuje zbiorczego polecenia przelewu otrzymanych środków na rachunek bankowy spółki.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w wydanej przez siebie interpretacji indywidualnej uznał, że opisane przez spółkę czynności nie będą mogły korzystać ze zwolnienia w oparciu o § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 36 i poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie), ponieważ takie płatności nie spełniają warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia. Organ zauważył, że płatności dokonywane za pomocą kart płatniczych przy użyciu terminala wypełniają kryteria płatności gotówkowych i tym samym sprzedaż towarów i usług, za które klient ureguluje kartą płatniczą z użyciem terminala, będzie podlegała obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej.
Odmiennego zdania był jednak w tej sytuacji WSA w Warszawie w wyroku o sygn. III SA/Wa 1390/20, w którym to wskazał, że spółce przysługuje jednak prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku otrzymywania zapłaty za sprzedaż towaru oraz świadczone usługi za pośrednictwem karty płatniczej przy użyciu terminala. Wyrok jest nieprawomocny, Dyrektor KIS z pewnością nie zgodzi się z zaprezentowanym przez sąd I instancji stanowiskiem i złoży skargę kasacyjną. Zatem sprawa trafi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, celem ostatecznego rozstrzygnięcia sporu, na który będziemy musieli jeszcze poczekać. Niemniej już teraz wskazujemy, że niezwykle korzystny dla podatników wyrok WSA pokazuje zupełnie inne i w końcu, obiektywnie patrząc, racjonalne podejście do tego typu transakcji.

Nie powinno bowiem budzić wątpliwości, że o ile:

  • dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłką kurierską),
  • zapłata za świadczenie w całości dokonana jest za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
  • prowadzona jest ewidencja, z której wynika, jakiej dokładnie czynności dotyczy sprzedaż,
  • podatnik posiada dowody dokumentujące otrzymanie zapłaty, które jest on w stanie przyporządkować do poszczególnych pozycji w prowadzonej ewidencji,
  • przedmiotem świadczenia nie są towary wymienione w § 4 Rozporządzenia,
    to spełnione są łącznie wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej dokonywanej sprzedaży.

Przy płatnościach za pośrednictwem karty płatniczej przy użyciu terminala, zastrzeżenia organu budzi przede wszystkim fakt, czy dochodzi do spełnia warunku dotyczącego zapłaty za pośrednictwem banku na rachunek bankowy sprzedającego. Mając jednak na uwadze, że operator płatności współpracujący ze spółką dokonuje przekazania środków pieniężnych otrzymanych od klientów ze swojego rachunku bankowego (bo tam wpływają środki od klientów) na rachunek bankowy prowadzony przez bank spółki – WSA w Warszawie nie miał wątpliwości, że taka zapłata za świadczenie również zostaje dokonana na rachunek bankowy.

Skutki wyroku WSA w Warszawie

Najnowsze rozstrzygnięcie może mieć wpływ na ukształtowanie się pozytywnej dla podatników linii orzeczniczej, która pozwoli na odejście od dotychczas stosowanych kas rejestrujących, w przypadku podmiotów dostarczających towary w systemie wysyłkowym, którzy do tej pory spełniali wszystkie warunki do zastosowania omawianego zwolnienia, a ich jedyną przeszkodą był fakt, że płatności przyjmowali – zarówno lub tylko i wyłącznie – w formie płatności kartą płatniczą za pomocą terminalu płatniczego.

Oczywiście należy mieć na uwadze, iż każdy przypadek jest inny, oraz fakt, że wyrok zapadł w indywidualnym stanie faktycznym podatnika. Dlatego też sytuacja prawnopodatkowa każdego powinna być odrębnie oceniana.

Dr Ewelina Skwierczyńska – doradca podatkowy

Zaloguj się!