Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Ulga na złe długi w VAT już po nowemu

Brak rejestracji dla celów VAT na dzień poprzedzający dzień skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi nie może wykluczyć oprawa do takiej preferencji – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej o sygn. 0111-KDIB3-1.4012.960.2020.2.IK. To korzystne dla podatnika rozwiązanie jest rezultatem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE o sygn. C-335/19. 

Z uwagi na to, że Trybunał w wyroku C-335/19 orzekł o niezgodności przepisu art. 89a ust. 2 pkt 1 i pkt 3 polskiej ustawy o VAT z przepisami prawa unijnego (tj. z art. 90 Dyrektywy 2006/112/WE), to do czasu zmiany ww. przepisów krajowych podatnicy mogą zastosować obowiązujące w tym zakresie normy prawa krajowego albo bezpośrednio zastosować przepisy Dyrektywy (tym bardziej, że Trybunał w przedmiotowym wyroku potwierdził, że przepis art. 90 Dyrektywy charakteryzuje się bezpośrednią skutecznością). Zatem podatnik – wierzyciel ma możliwość dokonania wyboru, które z przepisów (unijne czy krajowe) zastosuje w odniesieniu do możliwości skorzystania z „ulgi na złe długi”, natomiast organy podatkowe są zobowiązane respektować rozstrzygnięcie Trybunału zawarte w wyroku w sprawie C-335/19 (natomiast same nie mogą powoływać się bezpośrednio na przepisy Dyrektywy 2006/112/WE wobec podatnika w tym zakresie).

Oznacza to, iż skorzystanie z prawa do korekty podatku w trybie przewidzianym w art. 89a ust. 1 ustawy, nie może być uzależnione od spełnienia przez podatnika warunków określonych w art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy, tj. ulga na złe długi nie może zależeć od tego, aby dłużnik nadal był zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu poprzedzającym złożenie korekty deklaracji podatkowej oraz nie może zależeć od okoliczności, aby wierzyciel nadal był zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej.

Zdaniem organów podatkowych przedmiotowe orzeczenie TSUE nie obejmuje kwestii, okresu jaki nie może upłynąć by dokonać korekty. Zatem przepis art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy jest obowiązujący.

Natomiast Dyrektor KIS wyraźnie uznał, że brak rejestracji do VAT na moment dokonywania korekty nie może wykluczać prawa do tej korekty. Skoro wskazano, że podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, to przyjąć należy, że podatnik wystawi taką korektę faktury i wykaże ją w korekcie deklaracji.

Natomiast Dyrektor KIS wyraźnie uznał, że brak rejestracji do VAT na moment dokonywania korekty nie może wykluczać prawa do tej korekty. Skoro wskazano, że podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, to przyjąć należy, że podatnik wystawi taką korektę faktury i wykaże ją w korekcie deklaracji.

dr Ewelina Skwierczyńska – doradca podatkowy

Zaloguj się!