Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Ulga B+R w produkcji herbatek

Z wnioskiem o interpretację indywidualną zwróciła się firma prowadząca działalność gospodarczą polegającą na produkcji herbat liściastych, granulowanych, w saszetkach m.in. herbat czarnych, zielonych, yerba mate, a także innych herbatek i naparów herbacianych owocowych i ziołowych. Wnioskodawca wskazał, że jego produkty muszą być dostosowane do preferencji konsumentów różniących się w zależności od kraju. W tym celu, Wnioskodawca stworzył własny dział technologii i dział laboratorium. Firma wskazała, że realizuje czynności badawczo-rozwojowe poprzez zdobywanie nowej wiedzy z dziedzin, których dotyczą prowadzone prace, a następnie łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie jej, w zakresie tworzenia nowych receptur oraz spełniania wymagań stawianych przez klientów. Prace firmy ogniskują się m.in. przy opracowaniu odpowiedniego smaku, wyglądu, stabilizacji wyrobu, dostosowaniu etapów produkcji, ustalenie terminu przydatności nowego produktu i warunkami magazynowania oraz dystrybucji, opracowaniu produktów i ich modyfikacji w zakresie uzyskania odpowiednich parametrów jakościowych, wdrażaniu i rozwijaniu produktów z linii BIO. Wnioskodawca regularnie inwestuje w park maszynowy.

Organ podatkowy poddał ocenie tak zakreślony stan faktyczny pod kątem ulgi B+R. Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm. dalej „u.p.d.o.p.), działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Organ podatkowy wyraźnie podkreślił, że prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Analizując przedstawiony stan faktyczny, fiskus zgodził się z Wnioskodawcą, że prace prowadzone przez pracowników działu technologii opisane w stanie faktycznym stanowią prace o charakterze rozwojowym i tym samym ulepszanie herbatek piramidek, suszonych i granulowanych spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

W dalszej kolejności organ zauważył, że zgodnie z art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p. podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.
Zwrócić należy przy tym uwagę, że w myśl art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p. podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z ulgi B+R, są obowiązani wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji podatkowej.
Aby zatem podatnik miał prawo do zastosowania ulgi powinny zostać łącznie spełnione następujące warunki:

  • podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,
  • koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu u.p.d.o.p.,
  • koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2-3 u.p.d.o.p,,
  • ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu u.p.d.o.p., przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,
  • jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu,
  • w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,
  • podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, których kwota nie przekroczyła ustawowych limitów.

Organ podatkowy wskazał, że w sytuacji Wnioskodawcy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, jeżeli są one rzeczywiście wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej. Natomiast, jeżeli służą one bieżącej działalności, odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie stanowią kosztów kwalifikowanych. W ocenie fiskusa odpisy amortyzacyjne od maszyn pakujących herbaty w saszetki piramidki oraz od maszyn pakujących herbaty w opakowania z tworzyw biodegradowalnych oraz umożliwiających pakowanie bez użycia folii zewnętrznej, mogą stanowić koszty kwalifikowane, ale tylko w takiej części, w jakiej będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Natomiast, odpisy amortyzacyjne w pozostałej części wykorzystywanej do bieżącej działalności Wnioskodawcy tj. bieżącej produkcji, nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych, bowiem nie spełniają kryteriów wykorzystywania do prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Interpretacja indywidualna z dnia 29 stycznia 2021 r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.554.2020.1.IZ

Dr Ewelina Skwierczyńska – doradca podatkowy

Zaloguj się!