Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zapisu na szkolenie otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.

Zapisz się na szkolenie

UWAGA!

Wybrany termin szkolenia przekracza okres ważności Twojej aktualnej subskrypcji na Expert4you. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu niezbędne będzie posiadanie aktywnego dostępu do platformy.

Tytuł szkolenia:

Uczestnik szkolenia:

Podanie numeru telefonu oraz wybranie terminu są konieczne do prawidłowej obsługi procesu uczestnictwa w szkoleniu online.

Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Czy na pewno chcesz zrezygnować z udziału w szkoleniu?
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
Nasze szkolenia online realizowane są przy użyciu aplikacji ZOOM.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie przejdź do szkolenia.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

  1. stabilny dostęp do internetu;
  2. podłączone głośniki lub słuchawki oraz ustawiony odpowiedni poziom głośności w systemie operacyjnym komputera;
  3. użycie przeglądarki Google Chrome / najnowszej wersji Microsoft Edge lub instalacja oprogramowania do obsługi transmisji (program ZOOM).

WAŻNE! Jako nazwę użytkownika w aplikacji ZOOM (pole oznaczone jako: "Your name") prosimy podać numer NIP Państwa firmy.

Message Content

Czas trwania:
5 godzin
Tematyka:
Pracownicze Plany Kapitałowe
Termin:
21.10.2021

Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce

Od 2021 r. już niemal każdy pracodawca będzie zobowiązany do wdrożenia przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (z wyjątkami określonymi w ustawie). Wcześniejsze przygotowanie harmonogramu działań pozwoli na dopełnienie wszystkich nałożonych przez ustawę obowiązków i zachowanie właściwych terminów.

PPK to program angażujący pracodawców, pracowników oraz państwo. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Jak wdrażać PPK? W jakich terminach należy przystąpić do stosowania ustawy, podpisać przewidziane ustawą umowy? Jak naliczać, dokonywać potrąceń i wpłacać składki oraz stosować przepisy prawa podatkowego? Jakie obowiązki administracyjne nałożone zostały na podmioty zatrudniające? To ogólne zagadnienia, szczegółowo omawiane na szkoleniu.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i pracowników. Omawia ich prawa i obowiązki. Adresatami szkolenia są pracodawcy, pracownicy działów kadrowych, płacowych i księgowi oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniami PPK.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. PPK - główne założenia:

1. Czym jest PPK?
2. Konstrukcja programu: podmiot zatrudniający, państwo, osoba zatrudniona.
3. Terminy stosowania ustawy o PPK.
4. Przekazywanie wpłat do PPK - struktura składki:

a. Pracodawca: wpłata podstawowa i dobrowolna wpłata dodatkowa.
b. Państwo: wpłata powitalna i dopłata roczna - warunki uzyskania, przekazanie wpłaty.
c. Pracownik: wpłata podstawowa i dobrowolna wpłata dodatkowa.

5. Dokonywanie wpłat.
6. Wynagrodzenie jako podstawa naliczania wpłaty do PPK.
7. Kalkulacja wpłat dla uczestnika PPK.

II. Obowiązki podmiotu zatrudniającego:

1. Podmiot zatrudniający.
2. Wybór instytucji finansowej (IF) - kryteria.
3. Udział zakładowych organizacji związkowych w wyborze IF.
4. Reprezentacja osób zatrudnionych.
5. Umowa o zarządzanie PPK - elementy, postać i termin podpisania.
6. Umowa o prowadzenie PPK - elementy, postać i terminy ogólne i przejściowe.
7. Podpisanie umów przez podmioty zatrudniające należące do grupy kapitałowej.
8. Niedotrzymanie terminu podpisania umów.
9. Naliczanie i dokonywanie wpłat do PPK: obowiązywanie umowy, obliczanie, pobieranie, dokonanie wpłaty do PPK.
10. Rozwiązania antykryzysowe.
11. Zwolnienie z finansowania przez pracodawcę wpłat do PPK.
12. Obowiązki informacyjne i administracyjne wobec pracownika i instytucji finansowej.
13. Raportowanie do ZUS.

III. Podmioty zwolnione z obowiązku stosowania ustawy:

1. Prowadzenie pracowniczego programu emerytalnego (PPE).
2. Mikroprzedsiębiorca.
3. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

IV. Osoba zatrudniona / uczestnik PPK:

1. Zapisywanie pracownika uzależnione od wieku życia (autozapis, wniosek, brak możliwości).
2. Rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK.
3. Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat.
4. Automatyczne wznowienie wpłat po upływie 4 lat.
5. Prywatny rachunek uczestnika PPK.
6. Wycofanie środków w trakcie trwania oszczędzania.

a. Wycofanie środków w szczególnych sytuacjach życiowych: poważne zachorowanie, wkład własny.
b. Wycofanie środków w dowolnym momencie przed 60. rokiem życia - zasady dokonania wypłaty.
c. Wypłata transferowa na inny rachunek PPK.

7. Wypłata po 60. roku życia - najkorzystniejsza forma.
8. Wnioski i deklaracje składane przez osobę zatrudnioną - rodzaje dokumentów, terminy i forma.

V. Podział środków:

1. Dziedziczenie, podział i wycofanie środków po śmierci uczestnika PPK.
2. Podział i wycofanie środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.

VI. Instytucja finansowa:

1. Instytucja finansująca: doświadczenie, liczba funduszy, kapitał własny.
2. Lista instytucji finansowych.
3. Zasady lokowania środków przez instytucję finansową.
4. Fundusze zdefiniowanej daty - FZD: część udziałowa, część dłużna - elementy i struktura.
5. Polityka inwestycyjna FZD - zasada ograniczonego poziomu ryzyka w zależności od wieku uczestnika.
6. Koszty zarządzania PPK - wysokość opłat.
7. Nadzór nad funkcjonowaniem Instytucji finansującej - KNF.
8. Obowiązki informacyjne IF.

VII. Wpłaty, Podatki i ZUS w PPK:

A. WPŁATY:

1. Struktura wpłat do PPK.
2. Wynagrodzenie jako podstawa naliczania wpłaty do PPK.
4. Dokonywanie wpłat:

a. Obliczanie, pobieranie i odprowadzanie wpłaty do PPK.
b. Termin dokonywania wpłat do PPK.
c. Odpowiedzialność podmiotu zatrudniającego za błędne informacje.

5. Korekta wpłat do PPK.
6. Szczególne przypadki obniżenia wpłaty podstawowej finansowanej przez pracownika.
7. Zwrot wpłat do PPK.
8. Zaległe wpłaty do PPK.

B. PODATKI i ZUS:

1. Wpłaty finansowane przez pracodawcę:

a. Podatek od wpłat pracodawcy.
b. Podstawa opodatkowania uczestnika PPK.
c. Ulga w podatku dochodowym dla młodych do 26. roku życia a opodatkowanie wpłat.
d. Wpłaty pracodawcy a wymiar składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
e. Koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy.

2. Wpłata powitalna i dopłaty państwa a podatek i składki.
3. Wpłaty finansowane przez pracownika potrącane z wynagrodzenia netto a opodatkowanie i składki.
4. Wycofanie środków z PPK w trakcie trwania oszczędzania - status podatkowy.

a. Wypłata środków z PPK na pokrycie wkładu własnego.
b. Wypłata środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania.
c. Wypłata transferowa środków z PPK.
d. Zwrot środków z PPK przed 60. rokiem życia.
e. Wypłata środków z PPK po 60. roku życia.

5. Wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK lub rozwodu:

a. Wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK.
b. Wycofanie środków z PPK w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.

VIII. Ujście księgowe.
IX. Rozstrzyganie sporów.
X. Przepisy karne i sankcje wynikające z ustawy o PPK.

Prowadzący:
Anna Król-Błażejewska
Anna Król-Błażejewska
Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
Zaloguj się!