Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców

Znowelizowane przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców. Cudzoziemiec w firmie

Szkolenie obejmujące zasady legalnego zatrudniania i pobytu cudzoziemców zarówno z obszaru UE jak również z tzw. krajów trzecich, czyli m.in. Ukrainy, Białorusi, Rosji, Turcji. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają wiedzę także z zakresu podatków i ubezpieczenia społecznego cudzoziemców oraz możliwości ich ewentualnego delegowania do krajów UE. Ponadto podczas szkolenia przedstawione zostaną specjalne regulacje dotyczące pobytu i prawa do legalnej pracy w Polsce podczas epidemii wirusa COVID-19, a także wskazówki jak przygotować się do kontroli PIP czy Straży Granicznej.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany dotyczące Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 grudnia 2020 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Procedury administracyjne dotyczące wjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP w okresie pandemii wirusa Covid-19 oraz po pandemii:

 • obywatele Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin spoza UE, obywateli EOG,
 • obywatele państw trzecich (m.in. obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji regionu Azji i Afryki),
 • kwarantanna a praca cudzoziemca w Polsce,
 • warunki legalnego pobytu cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii - Covid-19,
 • ruch bezwizowy,
 • ruch wizowy - rodzaje wiz, (wizy wydane przez inne kraje) - nowe regulujące,
 • zezwolenie na pobyt /karta pobytu,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • jak analizować dokumenty pobytowe cudzoziemców oraz sprawdzać długość legalnego pobytu w Polsce - audyt legalności pobytu / odpowiedzialność podmiotu powierzającego pracę.

2. Podstawy legalnej pracy cudzoziemców w Polsce w okresie pandemii Covid-19 oraz po pandemii:

 • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę
 • tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców  -  „procedura oświadczeniowa”,
 • zezwolenie na pracę - rodzaje - a formy zatrudnienia cudzoziemca
 • zezwolenie na pobyt i pracę - zasady świadczenia pracy i zmiany warunków zatrudnienia,
 • zezwolenie na pracę sezonową,
 • zatrudnienie bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę - analiza przypadków,
 • praca cudzoziemca dla kliku podmiotów – jak właściwie przygotować proces zatrudnienia,
 • jak analizować dokumenty dotyczące zatrudnienia cudzoziemców – czy samo zezwolenie na pobyt wystarczy do legalnego zatrudnienia?
 • planowanie procesu zatrudnienia cudzoziemca do 6 mc, 1 roku i w dłuższych okresach,
 • praca na tzw. „stemplu”, potwierdzenie złożenia wniosku o zezwolenia na pobyt w okresie pandemii,
 • „przejmowanie - zatrudnianie” pracowników pracujących w agencjach pracy,
 • zatrudnienie studentów i absolwentów,
 • warunki świadczenia legalnej pracy przez cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii - Covid-19.

3. Umowa o pracę i umowa zlecenie a zatrudnienie cudzoziemców:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy/ umowy cywilnoprawnej,
 • warunki pracy i płacy w okresie pandemii wirusa Covid-19,
 • co robić gdy czas pracy się zwiększa lub wzrasta liczba godzin pracy zlecanej,
 • wynajmem cudzoziemca czy się opłaca,
 • brak pracy dla zatrudnionego cudzoziemca/przestoje w pracy,
 • dopuszczalna zmiana warunków pracy.

4. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców:

 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców,
 • odpowiedzialność podwykonawców,
 • powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP,
 • kary finansowe oraz utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

5. Zobowiązania podatkowe cudzoziemców:

 • obowiązek meldunkowy cudzoziemców,
 • PESEL czy NIP - jako numer identyfikacji podatkowej - zmiany w przepisach,
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego,
 • zasady rozliczenia cudzoziemców pracujących na umowie zlecenia oraz umowy o pracę,
 • obowiązki sprawozdawcze w przypadku rozliczenia cudzoziemców
 • koszty zakwaterowania oraz dojazdu dla pracowników i zleceniobiorców – interpretacje organów skarbowych oraz orzeczenia sądów.

6. Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce:

 • zasady ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego cudzoziemców,
 • czy można nie płacić składek Zus za cudzoziemca,
 • świadczenia emerytalne i rentowe,
 • regulacje Unii Europejskiej dotyczące koordynacji zasad ubezpieczenia społecznego,
 • umowy dwustronne dotyczące zabezpieczenia społecznego.

Prowadzący: