Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Zmiany w VAT w 2020 r. – problemy interpretacyjne

Celem szkolenia jest omówienie istotnych problemów interpretacyjnych związanych z rozliczaniem VAT po zmianach jakie nastąpiły od lipca 2020 r. i jakie następują od października 2020 r.
 
Szkolenie koncentruje się na wątpliwościach interpretacyjnych nowych regulacji, ich zgodności z zasadami VAT oraz prawem Unii Europejskiej. Przedstawiony zostanie punkt widzenia Ministerstwa Finansów oraz możliwe sposoby wykładni nowych przepisów, najczęściej odmienny od ministerialnych odpowiedzi. Daje to możliwość przygotowania się na ewentualne spory z organami podatkowymi, jak również umożliwia poszerzenie argumentacji w trakcie postępowań administracyjnych np. dotyczących wydania interpretacji indywidualnych.
 
Omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące zmienianych przepisów m.in. dotyczących stawek VAT, w szczególności gastronomii, transakcji wewnątrzwspólnotowych ze zwróceniem głównej uwagi na możliwe sposoby wykładni przepisów warunkujących stosowanie stawki 0% - tzw. warunków materialnych przy WDT, a także, nie zawsze trafnych, wyjaśnień Ministerstwa Finansów w sprawie nowej struktury JPK_VAT. To ostatnie zagadnienie jest szczególnie istotne wobec możliwości stosowania wobec podatników kar w wysokości 500 zł za jeden błąd w ewidencji. 
 
Szkolenie jest adresowane do wszystkich osób zajmujących się podatkami, a podatkiem VAT w szczególności, jednak jego treścią najbardziej powinny być zainteresowani doradcy podatkowi i księgowi szukających nieszablonowych rozwiązań podatkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Biała lista podatników i mechanizm podzielonej płatności po zmianach od lipca 2020 r.:
zapłata w split payment jako forma ochrony przed odpowiedzialnością w VAT, CIT i PIT,
składanie druku ZAW-NR „przy pierwszej zapłacie” należności przelewem na rachunek,
płatności transgraniczne a możliwe problemy z zaliczeniem wydatku do podatkowych kosztów.
 
2. Nowe klasyfikacje statystyczne, WIS i zmiany stawek VAT:
czy nowe klasyfikacje obejmują wszystkie towary i usługi?,
WIS a „stare” klasyfikacje,
problemy ze stawkami podatkowymi na przykładzie gastronomii:
- towary czy usługi na wynos – stawka VAT,
- sprzedaż alkoholu – towar, czy usługa,
- oznaczanie faktur na sprzedaż alkoholu w restauracji symbolem GTU w nowym JPK_VAT,
- stosowanie zwolnienia podmiotowego a sprzedaż alkoholu w ramach usługi gastronomicznej,
- posiłki z owocami morza – jaka stawka podatkowa?,
- sprzedaż gotowych dań a kasa online od 2021 r.
stawki podatku w okresie przejściowym czerwiec-lipiec 2020 r.
 
3. Zmiany w przepisach dotyczących transakcji WDT i WNT:
materialne przesłanki zastosowania stawki 0% przy WDT od 1 stycznia 2020 r.,
materialne przesłanki zastosowania stawki 0% przy WDT od 1 lipca 2020 r.,
jak rozumieć pojęcie: podanie VAT UE przez nabywcę dostawcy?,
jak udowodnić podanie VAT UE?,
moment podania VAT UE dostawcy,
brak złożenia informacji podsumowującej,
złożenie informacji podsumowującej po terminie,
błędy w informacji podsumowującej i ich wyjaśnianie,
błędy w VAT-UE a obowiązek złożenia pisemnych wyjaśnień,
dokumentowanie WDT w 2020 r. – stosowanie stawki 0% na podstawie rozporządzenia UE lub ustawy o VAT,
podmiot pośredniczący w transakcjach łańcuchowych,
definicja ustawowa podmiotu pośredniczącego w świetle wykładni dokonanej przez Komisję Europejską,
procedura call-off stock – zagadnienia prawnie nieuregulowane oraz rozbieżności w regulacjach polskich i unijnych,
ewidencje w procedurze call-off stock, podmioty je prowadzące i ich zakres.
 
4. Nowa struktura JPK_VAT:
wybrane zagadnienia problemowe związane z oznaczaniem grup towarów i usług oraz rodzajem transakcji, m.in.: 
- refakturowanie a symbole GTU,
- oznaczanie sprzedaży budynków, budowli, gruntów i ich części,
- stosowanie oznaczeń TP do sprzedaży i zakupów,
- faktury do paragonów z oznaczeniami GTU, czy bez oznaczeń,
- transakcje nabyć a oznaczenia GTU,
- oznaczenia transakcji transgranicznych nowymi symbolami,
- sposób wykazywania paragonów z NIP w JPK_VAT w 2020 r. i w 2021 r.,
- wykazywanie faktur i transakcji wystawionych/zrealizowanych przed 1 października 2020 r. w nowym JPK_VAT,
- transakcje sprzedaży i zakupów w ramach odwrotnego obciążenia w JPK_VAT,
- identyfikowanie faktur sprzedaży i zakupów oznaczeniem MPP,
- niestaranność legislacyjna w rozporządzeniu w sprawie ewidencji i deklaracji,
przypadek braku korelacji pomiędzy ewidencją a deklaracją w nowym JPK_VAT,
składanie kwartalnych JPK_VAT,
nowe zasady obowiązkowego korygowania ewidencji i jego wpływ na deklarację VAT.
 
5. Zmiany w rozliczaniu importu towarów:
warunki rozliczania VAT od importu w ewidencji i deklaracji,
likwidacja niektórych obowiązków od lipca i od października 2020 r.,
likwidacja możliwości składania kwartalnych deklaracji dla podatników rozliczających import na nowych zasadach.
 
6. Zmiany związane z COVID-19:
czynności objęte kasami online od stycznia 2021 r. z uwzględnieniem rozstrzygnięć zawartych w interpretacjach indywidualnych,
możliwości uniknięcia instalacji kasy online,
przesunięcie terminu wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste a konsekwencje w podatku VAT dla sprzedawców i nabywców.

Cena szkolenia obejmuje:

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

 

Prowadzący: