Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2021 r. oraz od 1 października 2021 r.

Zmiany przepisów w zakresie VAT przyjęte od 1 lipca 2021 r oraz od 1 października 2021 r. zobowiązują Podatników do aktualizacji sposobu wykonywania niektórych obowiązków. Konieczna staje się zatem znajomość regulacji wprowadzających zmiany. Szczególnie istotny jest obowiązek ewidencyjny i informacyjny związany z plikami JPK oraz zmiany obejmujące sposób opodatkowania sprzedaży towarów i usług konsumentom z innych krajów członkowskich UE. Ponadto ustawa SLIM_VAT-2 wprowadza korekty regulacji mające na celu uproszczenie rozliczania podatku. Oferowane szkolenie prezentuje przedmiotowe zmiany i pozwala zapoznać się z ich zakresem oraz sposobem wdrożenia do procesów ustalania podatku VAT i jego deklarowania.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zmiany do JPK:

 1. Ewidencjonowania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone.
 2. Faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego
 3. Oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU).
 4. Zmian w oznaczaniu procedur, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, w tym likwidacji oznaczenia „MPP”, zmian w oznaczaniu transakcji „TP”.
 5. Likwidacji symboli „SW” i „EE”, wprowadzenia nowych oznaczeń „WSTO_EE” oraz „IED”.
 6. Zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy.
 7. Oznaczania kodami GTU i symbolami procedur dokumentów „WEW” oraz „RO”.
 8. Sposobów wykazywania transakcji „WSTO” i „EE”.

II. Pakiet SLIM VAT2:

 1. Dłuższy termin na wystawienie faktur przed transakcją.
 2. Zmiany do faktur korygujących.
 3. Zmiany w zakresie korygowania transakcji importu towarów.
 4. Doprecyzowanie zasad korekt podatku należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług.
 5. Zmiany w odliczaniu VAT przy korekcie importu usług.
 6. Zmiany w odliczaniu VAT w przypadku korekty WDT.
 7. Wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego poprzez korektę wcześniejszych okresów rozliczeniowych.
 8. Ułatwienia dotyczące rezygnacji stosowania zwolnienia przy dostawie nieruchomości.
 9. Zmiany w składaniu druku VAT-26.
 10. Ważne zmiany dotyczące wierzytelności nieściągalnych.
 11. Zmiany w MPP.

III. Pakiet e-commerce - podstawowe założenia:

A. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO):

 1. Zmiana limitu sprzedaży wysyłkowej do 10.000 EUR.
 2. Miejsce dokonania dostawy towarów.
 3. Rozliczenie VAT w państwach przeznaczenia towarów.
 4. Rozliczenie VAT w państwach zamieszkania usługobiorców.
 5. Deklarowanie VAT zagranicznego do polskiego urzędu skarbowego.
 6. Fakturowanie towarów i usług objętych procedurą unijną.
 7. Nowe obowiązki ewidencyjne.

B. Szczególna procedura sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI):

 1. Likwidacja zwolnienia z VAT dla importu przesyłek spoza UE o wartości 22 EUR.
 2. Odpowiedzialność za zapłatę VAT od importu przesyłek o niskiej wartości.
 3. Ułatwianie sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI).
 4. Pośrednik ułatwiający SOTI jako podatnik odpowiedzialny za VAT od dostawy.
 5. Przypadek przesyłki przekraczającej wartością 150 EURO
 6. Deklarowanie i zapłata podatku z tytułu importu towarów.
 7. Obowiązki ewidencyjne.

Prowadzący: