Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Fakturowanie i KSeF / Podatek VAT

Zmiany w KSeF – kompleksowe omówienie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami związanymi z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących wystawiania faktur od września 2023 r., ale przede wszystkim będzie nastawione na omówienie zmian wynikających z obowiązkowego wystawiania faktur poprzez Krajowy System eFaktur.

Doniosłość tych zmian w zakresie obligatoryjności faktur ustrukturyzowanych będzie miało wpływ na funkcjonowanie całej firmy od działów księgowości, sprzedaży, działy logistyki, po działy zaopatrzenia, informatyków, jak i poszczególnych pracowników mających kontakt z fakturami zakupowymi. Mimo, że przepisy wejdą w życie od lipca 2024 r. czasu na duże zmiany nie zostało zbyt wiele.

Zmiany obejmują prawie wszystkie wystawiane i otrzymywane faktury i dotyczyć mają treści faktur, terminów ich wystawiania, korygowania dokumentów sprzedaży, w tym anulowania faktur, możliwości odliczania podatku naliczonego na ich podstawie, not korygujących, faktur VAT RR, duplikatów faktur, ujmowania faktur korygujących po stronie nabywcy, kas rejestrujących, faktur uproszczonych (paragonów z NIP). Nowe przepisy dotyczyć będą również treści przelewów bankowych, sankcji, sytuacji awaryjnych, gdy nie ma możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych itp.

Ponadto uczestnictwo w szkoleniu umożliwi zwrócenie uwagi na obszary, które do tej pory nie były przedmiotem zainteresowania służb finansowo-księgowych, a które są istotne dla prawidłowego wystawiania i otrzymywania faktur przy użyciu KSeF.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany w VAT obowiązujące od września 2023 r.:

 • brak obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych w transakcjach B2B,
 • przypadki, w których istnieje obowiązek wystawiania faktur zaliczkowych na „starych” zasadach,
 • zmiany w treści faktur i faktur korygujących,
 • utworzenie „hubu paragonowego”.

2. Zmiany dotyczące KSeF wchodzące w życie od lipca 2024 r.:

 • decyzja UE w sprawie obowiązkowego stosowania faktur ustrukturyzowanych,
 • terminy wprowadzenia obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych,
 • faktury w postaci papierowej oraz faktury elektroniczne i faktury ustrukturyzowane - różnice definicyjne,
 • sposoby przesyłania faktur do KSeF,
 • rodzaje dostępu do faktur przesyłanych do KSeF,
 • przypadki braku obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF,
 • obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF,
 • możliwość wystawiania faktur w KSeF,
 • sposób udostępniania faktur w transakcjach transgranicznych,
 • KSeF a faktury wystawiane w ramach procedur szczególnych (OSS, IOSS),
 • dodatkowe oznaczanie faktur, w tym dla podmiotów zagranicznych, udostępnianych lub używanych poza KSeF,
 • KSeF a faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych,
 • awaria i niedostępność KSeF a wystawianie faktur:
  • awaria a data wystawienia faktury,
  • przesyłanie faktur do KSeF po zakończeniu awarii,
  • komunikaty o awarii a postać faktury,
  • postać faktury w okresie niedostępności KSeF i braku możliwości wystawiania faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie podatnika,
  • termin przesłania faktury po okresie niedostępności KSeF i po okresie awarii u podatnika,
 • sankcje za niewystawienie faktur w KSeF,
 • identyfikator zbiorczy dla faktur przesyłanych do KSeF,
 • nowe obowiązki przy realizacji płatności za faktury, w tym w ramach MPP,
 • zmiany w zakresie zwrotów VAT,
 • zmiany w zakresie stosowania kursów walut faktur wystawianych w KSeF,
 • przechowywanie faktur w KSeF,
 • informacje o aktach wykonawczych do ustawy o KSeF.

3. Wystawianie i otrzymywanie faktur po zmianach:

 • data wystawienia faktury w KSeF,
 • wpływ daty wystawienia faktury na obowiązki ewidencyjne w VAT,
 • faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • faktury wystawiane przy zastosowaniu kasy rejestrującej i likwidacja takiej możliwości od 1 stycznia 2025 r. - konsekwencje dla sprzedawców i nabywców,
 • faktury uproszczone,
 • paragony z NIP od 1 stycznia 2025 r.,
 • wystawianie faktur w ramach samofakturowania,
 • załączniki do faktur a KSeF.
 • zgodność faktur ze strukturą JPK_FA(2),
 • dodatkowe informacje na fakturach np.: warunki Incoterms, miejsce dostawy, numer rejestracyjny środka transportu, PKWiU, PKOB, CN, GTIN, podatek akcyzowy na fakturze itp.,
 • wystawianie duplikatów faktur,
 • likwidacja not korygujących,
 • anulowanie faktur w KSeF,
 • data otrzymania faktury przesłanej do KSeF i poza KSeF,
 • termin odliczenia VAT z faktur przesłanych do KSeF i poza KSeF.

4. Ewidencjonowanie faktur korygujących po zmianach w KSeF:

 • ujmowanie przez dostawcę/usługodawcę faktur korygujących „in minus”:
  • wystawianych w KSeF,
  • wystawianych w okresie awarii albo niedostępności KSeF,
  • wystawianych poza KSeF,
 • ujmowanie przez nabywcę faktur korygujących „in minus”:
  • wystawianych w KSeF,
  • wystawianych w KSeF i udostępnionych w inny sposób niż przy użyciu KSeF,
  • wystawianych poza KSeF.

5. Zmiany w wystawianiu i ewidencjonowaniu faktur VAT RR:

 • możliwość wystawiania i przesyłania faktur VAT RR w KSeF,
 • oświadczenie rolnika ryczałtowego składane w KSeF do wystawiania faktur przez nabywcę w tym systemie,
 • dodatkowe elementy na fakturach VAT RR,
 • waluta w jakiej podaje się kwoty na fakturze VAT RR,
 • kurs waluty dla faktur VAT RR, jak i dla faktur korygujących,
 • termin wystawiania faktur VAT RR,
 • wystawianie faktur VAT RR KOREKTA, przyczyny ich wystawienia i ich treść,
 • terminy ujęcia przez nabywcę faktur VAT RR KOREKTA.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Wojciech Zajączkowski


Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.


Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.