Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Zmiany w JPK_VAT, E-commerce i SLIM VAT2

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z wprowadzonymi od 1 lipca 2021 r., od 1 października 2021 r. oraz zmianami, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

Po ponad roku obowiązywania nowej struktury JPK_VAT i połączenia tego pliku z deklaracją VAT następują kolejne zmiany w oznaczaniu transakcji, jak i w strukturze samego pliku JPK_VAT. Likwidacja kodów EE, wprowadzenie nowych WSTO_EE, czy IED, jak również wprowadzenie nowych terminów zwrotów VAT, czy oznaczanie transakcji ulgi na złe długi u wierzyciela to ważne zmiany wchodzące w życie od stycznia 2022 r.

Zmiany w JPK_VAT są bezpośrednio skorelowane ze zmianami w zakresie E-commerce, tj. handlu elektronicznego dokonywanego na rzecz konsumentów z krajów UE. Zmiany w tym zakresie są wyjątkowo obszerne i skomplikowane. Pojawiły się nowe procedury WSTO, OSS, SOTI, IOSS i nowy sposób rozliczania dostaw towarów i świadczeń usług na rzecz konsumentów z krajów członkowskich UE. Nowe limity dla tzw. sprzedaży wysyłkowej powodują, że zdecydowanie większa ilość podatników będzie rozliczać podatek poza granicami Polski. Zlikwidowano dotychczasowy system MOSS. Zmiany pomimo ich skomplikowania wpłyną na ożywienie sprzedaży na rzecz konsumentów.

Nie mniej istotne zmiany przepisów nastąpiły od 1 października 2021 r. od kiedy wszedł w życie kolejny pakiet zmian tzw. SLIM VAT2. Część tych zmian jest pożądana (np. kwestie faktur, czy uporządkowanie korekt „in minus” w transakcjach transgranicznych), część regulacji jest niezgodna z orzecznictwem TSUE, o czym warto wiedzieć i przyjąć określony sposób postępowania.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany w JPK_V7 od stycznia 2022 r i lipca 2021 r.:

 • zmiana struktury JPK_VAT:
 • nowe oznaczenia GTU,
 • likwidacja oznaczeń w strukturze: MPP i SW,
 • nowe procedury: likwidacja EE i wprowadzenie WSTO_EE, wprowadzenie IED,
 • oznaczanie transakcji ulgi na złe długi u wierzyciela,
 • nowe pola w JPK_VAT,
 • nowe terminy zwrotów,
 • pozostałe zmiany o charakterze opisowym,
 • wyjaśnienie bieżących problemów związanych ze stosowaniem JPK_VAT:
 • przykłady stosowania symbolu EE,
 • stosowanie dokumentów WEW do korekt podatku naliczonego,
 • oznaczenie MPP w rozliczeniach od lipca 2021 r.
 • brak jasności w stosowaniu oznaczenia TP dla transakcji podmiotów powiązanych z JST i SP,
 • sposób ujmowania biletów za przejazd osób PKP lub PKS w JPK_V7,
 • jak odnaleźć nr faktury na paragonie z NIP.

2. Istotne zmiany w handlu elektronicznym - sprzedaż towarów i usług dla konsumentów:

 • zasady rozliczania handlu elektronicznego do końca czerwca 2021 r. - sprzedaż wysyłkowa, świadczenie usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych - (TBE), MOSS,
 • nowy zakres rozliczania dostaw towarów w ramach UE poza WDT/WNT, czyli procedura WSTO (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość),
 • nowy limit wartości transakcji uzależniające miejsce opodatkowania czynności i sposoby rozliczania VAT,
 • usługi inne niż TBE, które mogą być rozliczane w ramach One Stop Shop (OSS),
 • OSS - nowe ułatwienia w e-handlu wewnątrz UE,
 • fakturowanie w procedurze OSS, jak i poza procedurą,
 • IOSS i SOTI - zasady opodatkowania i rozliczania VAT od towarów importowanych na terytorium UE z krajów trzecich - brak zwolnienia dla przesyłek o wartości do 22 Euro,
 • „nowy podatnik VAT”; opodatkowanie elektronicznych platform handlowych - podatnik ułatwiający dostawę - zasady.

3. Pakiet SLIM VAT2 i zmiany w dotyczące faktur od stycznia 2022 r.:

 • doprecyzowanie przepisów dotyczących miejsca świadczenia przy dostawach transgranicznych,
 • zmiany w zakresie korygowania transakcji importu towarów,
 • uszczegółowienia regulacji w zakresie korekt podatku należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług,
 • zmiany w odliczaniu VAT przy imporcie usług i WNT,
 • czy nowe propozycje dotyczące odliczania VAT przy imporcie usług i WNT są zgodnie z wyrokiem TSUE?
 • wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego poprzez korektę wcześniejszych okresów rozliczeniowych,
 • ułatwienia dotyczące rezygnacji stosowania zwolnienia przy dostawie nieruchomości,
 • istotne zmiany w składaniu druku VAT-26,
 • ważne zmiany w uldze na złe długi i ich zgodność z orzeczeniami TSUE,
 • możliwość opłacania KRUS z rachunku VAT,
 • zmiany w treści faktur zaliczkowych,
 • zmiany w duplikatach faktur,
 • istotne zmiany w treści faktur korygujących,
 • dłuższy termin na wystawienie faktur przed transakcją.

Prowadzący: