Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Jednolity Plik Kontrolny / JPK VAT / VAT

Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia

Podatek VAT jako podatek zharmonizowany w Unii Europejskiej podlega kontroli zgodności polskiej ustawy o VAT z unijnymi regulacjami. Zdarza się, a w ciągu ostatnich kilku miesięcy, bardzo często, że dotychczasowa wykładnia (rozumienie przepisów) ustawy o VAT okazuje się niezgodna z prawem unijnym.

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszego krajowego orzecznictwa sądowo-administracyjnego, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zaprezentowanie i wyjaśnienie konsekwencji wynikających z tych orzeczeń.

Jednym z głównych zagadnień omawianych na szkoleniu będą najbliższe zmiany w pliku JPK_VAT. Pokazane zostaną różnice w ewidencjonowaniu transakcji według obecnych i zmienianych regulacji.

Ostatnia część szkolenia poświęcona zostanie czynnościom nieodpłatnym w VAT, zarówno dotyczącym dostaw towarów, jak i świadczeniom usług.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy z zakresu VAT i pozwoli zapoznać się z nowymi obowiązkami nakładanymi przez ustawodawcę.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zagadnienia bieżące, orzecznictwo, interpretacje:

 • Wyrok TSUE dotyczący rozliczania WNT w sprawie C‑895/19. Jak rozliczać podatek po wyroku?
 • Korekty VAT w transakcjach transgranicznych oraz planowane zmiany w tym zakresie w ustawie SLIM VAT2:
 • korekty „in plus” w WDT oraz w eksporcie towarów i usług,
 • korekty „in plus” w WNT i imporcie usług,
 • korekty „in minus” w zależności od przyczyny korekty w transakcjach WDT, WNT, eksporcie towarów i eksporcie usług.
 • planowane zmiany w zakresie transgranicznych korekt w ustawie SLIM VAT2.
 • Przywóz towarów z UE nabywanych od podatnika z Wielkiej Brytanii – studium przypadku.
 • Karty paliwowe - interpretacja ogólna wydana po wyroku TSUE C‑235/18 i jej konsekwencje.
 • Wyrok TSUE w sprawie C 48/20. Możliwość korekt faktur w trakcie kontroli podatkowej.
 • Wyrok TSUE w sprawie C‑335/19 dotyczący ulgi na złe długi. Zmiany w uldze w ustawie SLIM VAT2.
 • Obowiązek podatkowy przy sprzedaży mediów (energia, elektryczna, gaz, woda, nieczystości, najem, dzierżawa, leasing, ochrona osób, dozór mienia itp.) w świetle wyroku NSA I FSK 1842/16.

2. Zmiany w JPK_VAT - projekt rozporządzenia:

 • wykazywanie paragonów z NIP,
 • wykazywanie paragonów za przejazd autostradą oraz biletów za przewóz osób - rozszerzenie możliwości odliczenia podatku,
 • zmiany w stosowaniu symboli GTU, m.in. dotyczących leków, alkoholi, części budowli i lokali, usług niematerialnych,
 • radykalne zmiany w stosowaniu oznaczeń MPP (mechanizm podzielonej płatności) oraz TP (podmioty powiązane),
 • oznaczanie GTU i kodami procedur dokumentów RO i WEW,
 • ujmowanie korekt podatku naliczonego na podstawie dokumentów WEW,
 • zmiany w zakresie danych przy imporcie towarów,
 • przepisy przejściowe.

3. Świadczenia nieodpłatne w VAT:

 • czynności skutkujące i nieskutkujące opodatkowaniem – zasady kwalifikacji,
 • nieodpłatne dostawy towarów związane i niezwiązane z prowadzoną działalnością gosp.: artykuły spożywcze, kalendarze, katalogi reklamowe, upominki, alkohol, okulary dla pracowników, kwiaty, wiązanki pogrzebowe,
 • zmiana limitów dla prezentów o małej wartości od 2021 r.,
 • nieodpłatne wydania próbek i prezentów,
 • nieodpłatne świadczenia usług związane i niezwiązane z działalnością gosp.: użyczanie lokali i budynków, użyczanie maszyn i urządzeń podmiotom współpracującym, pakiety medyczne, karnety na basen i kluby fitness, ubezpieczenia, transport do miejsca pracy, ubezpieczenia, posiłki, użyczanie pracownikom samochodów, nekrologi, kondolencje, napoje i posiłki w trakcie spotkań w firmie,
 • moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania czynności nieodpłatnych.

Prowadzący: