Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Zmiany VAT 2021 – pakiet VAT SLIM 2 oraz faktura ustrukturyzowana

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie, które dotyczy zmian w podatku VAT, których wejście w życie planowane jest na październik 2021 roku. W szczególności zmiany te wynikają z pakietu modyfikacji zasad rozliczania podatku VAT, który nazywany jest VAT SLIM 2 (pierwszy pakiet VAT SLIM wszedł w życie od 2021 roku) oraz z projektu zmian w ustawie o VAT, mających na celu wprowadzenie do obrotu gospodarczego nowego rodzaju dokumentu w postaci faktury ustrukturyzowanej.

Pakiet VAT SLIM 2 dotyczy w szczególności:
 
1) modyfikacji przepisów w wyniku wyroków TSUE odnośnie:
  • ulgi na złe długi,
  • „szyku rozwartego” (np. przy korektach WNT lub importu usług).
2) dostosowania przepisów do oczekiwań przedsiębiorców w szczególności w zakresie:
  • możliwości wyboru korygowanego okresu przy opóźnionym odliczeniu podatku naliczonego,
  • uznania biletów za faktury,
  • zasad opodatkowania w transakcjach łańcuchowych,
  • możliwości dokonania korekty w związku z niewykazaniem importu w procedurze uproszczonej,
  • mechanizmu podzielonej płatności oraz dysponowania środkami na rachunku VAT.
Dodatkowo w trakcie szkolenia omówione zostaną objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące korygowania podatku VAT według nowych zasad obowiązujących od 2021 roku. Serdecznie zapraszamy na szkolenie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
 
I. VAT SLIM 2:
 
1. Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług:
 
a) brak przepisów a korekta VAT in minus w imporcie usług i WNT w interpretacjach organów podatkowych,
b) sposób uregulowania korekty VAT in minus od października 2021 r.
 
2. Korekta deklaracji VAT związana z odwrotnymi obciążeniami - likwidacja „szyku rozwartego”:
 
a) skutki orzeczenia TSUE C-895/19 z 18 marca 2021 r. dla podatników VAT - możliwość nienależnie zapłaconego VAT oraz odsetek od zaległości podatkowych,
b) likwidacja przepisów związanych z korektą odwrotnych obciążeń (w tym WNT i importu usług) po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 
3. Nowe możliwości korygowania deklaracji w związku z opóźnionym odliczeniem podatku naliczonego:
 
a) realizacja prawa do odliczenia poprzez korektę deklaracji po upływie terminu do odliczenia VAT naliczonego na podstawie obecnie obowiązujących przepisów,
b) ułatwienie realizacji prawa do odliczenia poprzez korektę deklaracji po upływie terminu do odliczenia VAT naliczonego na podstawie nowelizowanych przepisów.
 
4. Zmiana przepisów o uldze na złe długi w związku z orzeczeniem TSUE oraz wydłużenie okresu dającego możliwość korekty:
 
a) skutki orzeczenia TSUE C-335/19 z dnia 15 października 2020 r. dla podatników VAT - możliwość korzystania z ulgi na złe długi bez względu na status nabywcy,
b) likwidacja przepisów związanych z ograniczeniami korzystania z ulgi na złe długi ze względu na status nabywcy,
c) wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi w wyniku korekty deklaracji VAT.
 
5. Nowe możliwości transferów z rachunku VAT:
 
a) możliwość wpłaty składki KRUS,
b) możliwości transferu środków między rachunkami VAT w różnych bankach.
 
6. Wydłużenie terminu złożenia VAT-26 w celu skorzystania ze 100% odliczenia VAT:
 
a) obecne restrykcyjne zasady składania VAT-26 oraz ich negatywne skutki,
b) planowane wydłużenie terminu złożenia VAT-26.
 
7. Dodatkowe możliwości składania oświadczenia o dobrowolnym  opodatkowaniu sprzedaży budynków, lokali i budowli:
 
a) dotychczasowe zasady składania oświadczenia o dobrowolnym opodatkowaniu sprzedaży budynków, lokali i budowli,
b) wprowadzenie dodatkowej możliwości składania oświadczenia o dobrowolnym  opodatkowaniu sprzedaży budynków, lokali i budowli.
 
8. Możliwość korekty deklaracji w przypadku niewykazania importu w procedurze uproszczonej:
 
a) obecne dotkliwe skutki braku możliwości korekty deklaracji VAT w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uproszczonej,
b) planowane zasady korekty deklaracji VAT umożliwiające uniknięcia negatywnych skutków w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uproszczonej.
 
9. Dostosowanie definicji ustawowych do umowy Brexitowej (zapisy dotyczące Irlandii Północnej):
 
a) modyfikacja definicji terytorium Unii Europejskiej w związku z Brexitem,
b) określenie w polskiej ustawie o VAT statusu Irlandii Północnej dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 
10. Doprecyzowanie zasad rozpoznawania transakcji łańcuchowych eksportowych i wewnątrzwspólnotowych w kontekście organizacji transportu:
 
a) niekorzystne interpretacje organów podatkowych w przypadku organizacji transportu przez pierwszy podmiot biorący udział w transakcji łańcuchowej,
b) modyfikacja przepisów pozwalająca na bezpieczne wykazanie eksportu towarów lub WDT przez pierwszy podmiot w łańcuchu dostaw w przypadku organizacji transportu przez ten podmiot.
 
II. Faktura ustrukturyzowana:
 
1. Definicja faktury ustrukturyzowanej jako nowego rodzaju faktury elektronicznej.
 
2. Czy wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej będzie dobrowolne czy obowiązkowe dla określonych branż?
 
3. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a akceptacja odbiorcy faktury.
 
4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
 
5. Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych:
 
a) czy faktury „tradycyjne” można korygować w formie ustrukturyzowanej?
b) czy faktury ustrukturyzowane można korygować w formie „tradycyjnej”?
c) czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?
 
6. Czy można wystawić duplikat faktury ustrukturyzowanej?
 
7. Narzędzie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych - Krajowy System e-Faktur (KSeF):
 
a) wystawianie faktur w KSeF a możliwość korzystania z dotychczasowych systemów do fakturowania,
b) autoryzacja faktur w systemie KSeF,
c) sposób wyznaczania osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
d) obowiązek informowania organów podatkowych o osobach upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
e) sposób odbierania faktur w systemie KSeF,
f) możliwość przekazania faktur nabywcom nie zarejestrowanym w KSeF (tzw. anonimowy dostęp - np. dla nabywców detalicznych),
g) przechowywanie faktur w KSeF - w jaki sposób i przez jaki okres będą przechowywanie daktury w KSeF?
h) zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.
 
8. Udogodnienia związane w wystawianiem faktur ustrukturyzowanych:
 
a) uproszczona możliwość dokonywania korekty VAT in minus po stronie nabywcy i dostawcy,
b) przyspieszony zwrot VAT,
c) automatyczne zapewnienie autentyczności, integralności oraz czytelności faktur,
d) brak obowiązku dostarczania JPK_FA.
 
III. Objaśnienia Ministerstwa Finansów do zasad korygowania podatku VAT od 2021 roku:
 
1. Przypomnienie zasad dokonywania korekty in minus po stronie nabywcy i dostawcy obowiązujących od 2021 roku.
 
2. Spełnienie warunku korekty w świetle objaśnień i przykładów Ministerstwa Finansów.
 
3. Dokumentacja, z której wynika ustalenie warunków korekty w świetle objaśnień i przykładów Ministerstwa Finansów.

 

Prowadzący: