Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Szkolenia dla ochrony zdrowia

Zmiany podatkowe 2020 dla podmiotów leczniczych

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych dla podmiotów leczniczych zmian w podatku VAT i CIT, wchodzących w życie w latach 2019 - 2020, oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych i sądów. Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w szczególności pracowników działów księgowości podmiotów leczniczych. Przedstawione zostaną m.in. zmiany dot. stosowania „mechanizmu podzielonej płatności” (MPP), omówiony obowiązek zapłaty na rachunek kontrahenta zawarty w wykazie podatników („białej liście”), solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek nierozliczony przez dostawcę, likwidacja „odwrotnego obciążenia” w obrocie krajowym - zasady obowiązujące w okresie przejściowym. Pokazana zostanie także nowa „matryca stawek”, możliwości uzyskania wiążącego potwierdzenia prawa stosowania stawki zw. i 8% dla wielu spornych dotychczas usług np. adaptacji pomieszczeń do wyrobów medycznych, montażu, usług medycyny pracy, transportu sanitarnego. Objaśnione zostaną zmiany dotyczące zastąpienia deklaracji VAT-7 i innych deklaracji rozszerzonym plikiem JPK_VAT. Dodatkowym istotnym aspektem szkolenia jest przedstawienie nowego obowiązku sprawozdawczego dotyczącego również podmiotów leczniczych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Szkolenie - Podatek VAT w sektorze medycznym w 2020 roku

I. Fakturowanie w podmiotach leczniczych:

1. Zasady wystawiania faktur sprzedaży w obrocie krajowym i zagranicznym(podmioty uprawnione do wystawiania faktur) przez podmioty lecznicze.
2. Kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury VAT przez podmiot leczniczy?
3. Rodzaje wystawianych faktur przez podmioty lecznicze: faktura, duplikat faktury, faktura dokumentująca czynności dla których podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, faktura dokumentująca procedury szczególne, elementy niezbędne na fakturach.
4. Zmiany w wystawianiu i przesyłaniu faktur elektronicznych.
5. Ujmowanie duplikatów faktur w ewidencji sprzedaży i zakupu w podmiotach leczniczych.
6. Faktury zaliczkowe i końcowe faktury zaliczkowe - sposoby postępowania.
7. Nowe zasady wystawianie faktur w „mechanizmie podzielonej płatności, konsekwencje braku oznaczenia na fakturze mpp dla sprzedawcy i nabywcy,  korygowanie oznaczenia mpp przez nabywcę.
8. JPK-FA i jej zastosowanie w podmiotach leczniczych.
9. Czy zmieniają się zasady fakturowania w momencie wejścia w życie JPK-v7M w zakresie oznaczania symbolami GTU?

II. Zmiany w VAT z uwzględnieniem przepisów ustawy COVID:

1. Jednolity Plik Kontrolny w nowej formie  w podmiotach leczniczych, od kiedy wchodzi?

 • Zakres podmiotowy jednolitego pliku kontrolnego- JPK-vDek
 • Ewidencja VAT jako źródło danych przekazywanych w JPK-vDek.
 • Zasady prowadzenia rejestru VAT po nowemu
 • Czy wszystkie faktury zakupowe należy wprowadzać do ewidencji zakupu, jeśli odliczenie występuje sporadycznie lub w ogóle?
 • Sprzedaż na kasie fiskalnej a JPK_KASA? Co w przypadku wystawienia faktury do paragonu? Czy niezbędny jest NIP na paragonie?
 • VAT od samochodów – zasady prezentacji w JPK_vDek.
 • Kary za nieprawidłowości wykryte w nowej strukturze
 • Co z informacja VAT-UE i VAT-27 ?

III. Nowe stawki VAT i nowe grupowania towarów i usług, wiążąca informacja stawkowa. Jak zmienią się stawki VAT w podmiotach leczniczych kiedy po zmianach ustawy COVID?

IV. Kasy fiskalne - od kiedy e-kasy i dla kogo? Zasady ewidencjonowania, rozliczania operacji gospodarczych w kasach rejestrujących z uwzględnieniem przesunięcia terminów wdrożenia obowiązkowych kas.

V. Biała lista podatników i zmiany w zgłaszaniu rachunków ze względu na ustawę COVID:

1. Biała lista podatników – zakres informacji.
2. Solidarna odpowiedzialność w VAT.
3. Obciążenie rachunku, czy zlecenie przelewu – problemy interpretacyjne.
4. Jak uniknąć negatywnych następstw błędnego przelewu przez jednostkę?

Szkolenie - Podatek dochodowy od osób prawnych i podatek dochodowy od osób fizycznych 2020

I. Podatek CIT i PIT:

1. Zmiany w podatku dochodowym CIT dla podmiotów leczniczych:

 • Skutki w podatku dochodowym płatności na błędny rachunek bankowy.
 • Skutki w podatku dochodowym płatności bez zastosowania. mechanizmu podzielonej płatności w przypadku kiedy jest on obligatoryjny.
 • „Ulga na złe długi” – zastosowanie korekty przy braku płatności i zmiany w ustawie COVID.
 • Ujmowanie w kosztach podatkowych rozliczeń z ZUS w sytuacji wystąpienia o zwolnienie ze składek w czasie pandemii.
 • Subwencja z PFR a rozliczenie podatkowe.

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych w aspekcie świadczeń dla pracowników - zmiany wprowadzone ustawą COVID:

 • świadczenia dla pracowników z tytułu ustawy COVID a zwolnienia z PIT,
 • wypłata postojowego w zakresie rozliczenia PIT,
 • odszkodowanie dla pracownika na podstawie wyroku sądu po rozwiązaniu umowy z tytułu COVID a opodatkowanie PIT.

Prowadzący: