Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej

W ostatnim czasie Rada Ministrów zatwierdziła projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który ma całościowo uregulować pracę zdalną. Pandemia wymusiła na ustawodawcy wprowadzenie możliwości polecenia pracownikom świadczenia pracy w trybie zdalnym. W większym lub mniejszym zakresie praca zdalna wpisała się na stałe w zakładach pracy jako forma świadczenia pracy, a to z kolei skutkowało koniecznością wypracowania kompleksowych prawnych rozwiązań, które pojawią się w Kodeksie pracy.

W trakcie szkolenia trener omówi problematykę pracy zdalnej, zarówno w aktualnie obowiązującym stanie prawnym jak i w zakresie projektowanych zmian. Funkcjonowanie pracy zdalnej  zrodziło wiele wątpliwości zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pracą zdalną i wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiają się przy stosowaniu tej instytucji prawa pracy. Przedstawione zostaną również obowiązki, jakie na pracodawcy będą ciążyć w związku ze wdrożeniem nowych przepisów w tym zakresie.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, jak również każdego, dla którego w kręgu zainteresowania pozostaje szeroko rozumiane prawo zatrudnienia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zagadnienia ogólne:

 • Podstawy prawne funkcjonowania pracy zdalnej.
 • Definicja pracy zdalnej.
 • Praca zdalna na polecenie pracodawcy.
 • Rozszerzona pisemna informacja o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej.
 • Równe traktowanie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji przy pracy zdalnej.
 • Czas pracy pracownika świadczącego pracę zdalnie.
 • Elektroniczna forma składania wniosków pracownika świadczącego pracę zdalnie.
 • Okazjonalna forma pracy zdalnej.

II. Zasady świadczenia pracy zdalnej w zakładzie pracy:

 • Porozumienie z organizacjami związkowymi.
 • Regulamin pracy zdalnej.
 • Porozumienie zawarte z pracownikiem.
 • Polecenie pracodawcy.
 • Obligatoryjne elementy przepisów wewnątrzzakładowych.
 • Procedury ochrony danych osobowych.

III. Świadczenia należne pracownikowi świadczącemu pracę zdalną:

 • Materiały i narzędzia pracy oraz instalacja i serwis sprzętu.
 • Zwrot kosztów związanych z pracą zdalną.
 • Obowiązek wypłaty ryczałtu oraz ekwiwalentu.
 • Szkolenia oraz pomoc techniczna.

IV. Kontrola wykonywania pracy zdalnej:

 • Przedmiot kontroli.
 • Miejsce czas i forma kontroli.
 • Sposób przeprowadzania kontroli.
 • Działania, do których jest uprawniony pracodawca w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w toku kontroli.

V. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas pracy zdalnej:

 • Szczególne regulacje dotyczące szkolenia wstępnego.
 • Zwolnienie pracodawcy z niektórych obowiązków przewidzianych w Kodeksie pracy.
 • Wykaz prac, których świadczenie nie może być realizowane zdalnie.
 • Ocena ryzyka zawodowego pracy zdalnej.
 • Badanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy podczas pracy zdalnej.
 • Organizacja stanowiska pracy zdalnej.

Prowadzący:

Ekspert ds. prawa pracy

Ekspert ds. prawa pracy

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków:  prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.