Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Zmiany i bieżące problemy prawa pracy w czasie stanu epidemii na przełomie 2020/2021 r. – szkolenie dla praktyków

W okresie stanu epidemii wprowadzono wiele regulacji prawnych, które mają na celu z jednej strony skuteczne przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, z drugiej strony ułatwić funkcjonowanie zakładów pracy w tym trudnym dla pracodawców okresie. W aspekcie omawianych zagadnień szkolenie podzielone jest na trzy części.

W pierwszej części trener omówi pracę zdalną jako nowość, która dotychczas nie była przewidziana w powszechnie obowiązujących przepisach  prawa pracy. Powszechne jej stosowanie zrodziło wiele wątpliwości zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pracą zdalną i wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiają się przy stosowaniu tej instytucji prawa pracy.

Celem drugiej części szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do właściwego stosowania przepisów prawa pracy w zakresie obowiązków zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy. W okresie obowiązywania stanu epidemii pracodawca zobowiązany jest wdrożyć rozwiązania, które mają na celu ograniczenie możliwości transmisji wirusa SARS-CoV-2 na terenie zakładu pracy. Obowiązki te dotyczą zarówno informowania pracowników o zagrożeniach, jak i skutecznego przeciwdziałania tej transmisji poprzez m.in. zapewnienie środków ochrony osobistej pracownikom. Podczas szkolenia omówione zostaną rozwiązania, które w świetle obowiązujących przepisów powinny być wdrożone w zakładzie pracy oraz zmiany w przepisach, skutkujące ograniczeniem w realizacji niektórych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp.

W trzeciej części omówione zostaną bieżące zmiany oraz stanowiska urzędów, które każdy praktyk z obszaru prawa pracy powinien poznać i wdrożyć. Omówione zostaną nie tylko coroczne zmiany, jak wzrost płacy minimalnej, ale również te istotne dotyczące umów o dzieło, świadczeń w razie odosobnienia pracownika i zmiany przepisów wykonawczych dot. badań lekarskich profilaktycznych. Trener przedstawi również najczęściej popełniane uchybienia przez pracodawców w zakresie omawianej tematyki.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, jak również każdego, dla którego w kręgu zainteresowania pozostaje szeroko rozumiane prawo zatrudnienia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Praca zdalna w praktyce:

 • Podstawy prawne i zasady funkcjonowania pracy zdalnej u pracodawcy.
 • Praca zdalna a telepraca - zasadnicze różnice.
 • Stosowanie przepisów dot. telepracy w przypadku pracy zdalnej.
 • Forma powierzenia pracy zdalnej.
 • Okres, w jakim praca zdalna może być stosowana.
 • Obligatoryjność/fakultatywność powierzenia pracy zdalnej.
 • Zwrot kosztów świadczenia pracy w domu - zasadność potencjalnych roszczeń pracowników.
 • Domaganie się przez pracownika pracy zdalnej - czy zasadne?
 • Praca zdalna na kwarantannie i w okresie pozostawania w izolacji - czy dopuszczalne?
 • Obowiązki pracodawcy przy poleceniu świadczenia pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownika i jednoczesnym braku możliwości jej świadczenia przez pracownika.
 • Zasady naliczania przy pracy zdalnej dodatkowych składników wynagrodzenia wynikających ze szczególnych warunków pracy.
 • Pracownicza lista obecności a praca zdalna.
 • Rozkład czasu pracy oraz ewidencjonowanie czasu pracy przy pracy zdalnej.
 • Ochrona miru domowego a kontrola pracownika.

II. BHP w dobie pandemii:

 • Środki ochrony osobistej, które pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom.
 • Rozwiązania, które pracodawca może wprowadzić w celu ochrony życia i zdrowia pracowników w związku z epidemią.
 • Zawieszenie obowiązku kierowania pracowników na badania lekarskie okresowe.
 • Ograniczone stosowanie przepisów dot. obowiązku wykonywania badań lekarskich wstępnych oraz kontrolnych.
 • Zmiany w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp - okresowe, instruktaż ogólny i stanowiskowy - również online.
 • Zniesienie obowiązku przeszkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych w zakresie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp.
 • Ustawowe przedłużenie okresu ważności profilaktycznych badań lekarskich.
 • Informowanie pracowników o zagrożeniach związanych z wirusem SARS-Cov-2.
 • Elementy dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na utworzonych przez pracodawcę stanowiskach pracy.
 • Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o zagrożenie czynnikiem biologicznym – wirusem SARS-CoV-2, ze szczególnym uwzględnieniem środków profilaktycznych.
 • Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom świadczącym pracę zdalnie.
 • Dopuszczalność przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych pracowników w zakresie danych szczególnych kategorii, np. temperatury ciała, miejsca w którym pracownik wypoczywał.
 • Dopuszczalność zaniechania przez pracownika świadczenia pracy z powołaniem się na art. 210 Kodeksu pracy.
 • Obowiązek pracodawcy skierowania pracownika na badania lekarskie a udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego.
 • Powierzenie pracownikowi innego stanowiska a obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie oraz przeszkolenia w zakresie bhp.
 • Wytyczne PIP i CIOP w zakresie przeciwdziałania transmisji wirusa SARS-CoV-2.

III. Zmiany w prawie pracy w 2020 r.:

 • Zmiana od 16.12.2020 r. w zasadach przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.
 • Zmiana płacy minimalnej w 2021 r. - praktyczne problemy.
 • Zasady wyznaczanie dni wolnych za święta wypadające w sobotę w 2021 r.
 • Nowa przesłanka nabycia zasiłku chorobowego.
 • Dopuszczalność zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego - zmiany na mocy „Tarczy 4.0” wraz ze stanowiskiem PIP.
 • Ograniczenia w wysokości wypłacanej odprawy i odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji w ramach tzw. specustawy dot. przeciwdziałania Covid-19.
 • Dopuszczalność powierzenia pracownikowi innej pracy niż tej określonej w umowie o pracę.
 • Czasowe przeniesienie pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy w ramach tzw. specustawy dot. przeciwdziałania Covid-19.
 • Dokumentowanie przez pracownika odbywania kwarantanny i izolacji oraz świadczenie za te okresy.
 • Zasiłek opiekuńczy wynikający ze specustawy dot. przeciwdziałania Covid-19 oraz rozporządzeń.
 • Raportowanie do ZUS umów o dzieło.
 • Zasiłek opiekuńczy wynikający ze specustawy dot. przeciwdziałania Covid-19 oraz rozporządzeń.
 • Raportowanie do ZUS umów o dzieło od 01.01.2021 r.
 • Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
 • Wyjaśnienia UODO z 10.09.2020 r. w sprawie podawania nazwiska pracownika zastępowanego w umowie na zastępstwo.

Prowadzący: