Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Czas pracy / Prawo Pracy

Zmianowa organizacja pracy

Praca zmianowa może być stosowana w różnych systemach czasu pracy, najczęściej jest to system podstawowy lub równoważny. Związana jest z założenia z różnymi godzinami wykonywania pracy - definicyjnie przy pracy zmianowej następuje zmiana godzin wykonywania pracy po upływie pewnej ilości dnia czy tygodni. Jej stosowanie pozwala na pracę w niedziele lub święta, na skrócenie odpoczynków tygodniowych. Wymaga jednak zawsze tworzenia harmonogramów czasu pracy.

Stosowanie pracy zmianowej wymaga wprowadzenia regulacji jej dotyczących do regulaminu pracy (ewentualnie do obwieszczenia o czasie pracy), które nie sprowadzają się tylko do zapisów o samym jej występowaniu ale powinny obejmować rozkłady czasu pracy, ogólne zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy:
  • czas pracy,
  • normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa,
  • zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
  • normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych,
  • okres rozliczeniowy czasu pracy,
  • pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej,
  • wprowadzenie ruchomych (zmiennych) rozkładów czasu pracy,
  • odpoczynek dobowy,
  • odpoczynek tygodniowy.
 2. Pojęcie pracy zmianowej:
  • kodeksowa definicja pracy zmianowej,
  • co jest, a co nie jest pracą zmianową?
  • stosowanie pracy zmianowej w systemie podstawowy i równoważnym,
  • czy jest możliwość stosowania pracy zmianowej w systemie zadaniowym?
  • nakładające się na siebie godziny pracy pracownika wchodzącego na zmianę i schodzącego ze zmiany – jakie rozwiązanie zastosować.
 3. Zapisy regulaminu pracy (obwieszczenia o czasie pracy) dotyczące pracy zmianowej, przykłady zapisów.
 4. Rozkłady czasu pracy :
  • rozkład w regulaminie/ obwieszczeniu o czasie pracy,
  • obowiązek tworzenia harmonogramów,
  • zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy przy pracy zmianowej,
  • dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego.
 5. Zasady tworzenia harmonogramów przy pracy zmianowej:
  • znaczenie zapisów prawa wewnętrznego dotyczących czasu pracy,
  • wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym a czas pracy zaplanowany w okresie harmonogramowym,
  • godziny rozpoczynania i kończenia pracy,
  • odpoczynki dobowe,
  • prawidłowe wyznaczenie odpoczynków tygodniowych (pojęcie tygodnia odnośnie czasu pracy, ograniczenie czasu prawidłowego odpoczynku końcem tygodnia),
  • ilość dni wolnych od pracy,
  • pojęcie dnia wolnego od pracy,
  • planowanie pracy w niedziele i święta,
  • powtarzające się błędy w harmonogramach.
 6. Praca w godzinach nadliczbowych i w dniach wolnych od pracy:
  • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach,
  • limity godzin nadliczbowych,
  • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
  • nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi,
  • nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy,
  • nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy,
  • nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
  • rekompensowanie pracy nadliczbowej - wynagrodzenie wraz z dodatkiem lub czas wolny, ustalanie wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę godzinach nadliczbowych, udzielanie czasu wolnego za nadgodziny a wynagrodzenie, termin udzielenia czasu wolnego,
  • praca w dniu wolnym wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy ,
  • praca w dniach wolnych wynikających z rozkładów czasu pracy.
 7. Praca w niedziele i święta:
  • pojęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta,
  • rekompensowanie pracy w niedziele i święta- czas wolny lub dodatek, wysokość dodatku w razie jednoczesnego powstania nadgodzin średniotygodniowych.

Prowadzący:

Marek Rotkiewicz

Marek Rotkiewicz

Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500 godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno – Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).