Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnienie uchodźców z Ukrainy

W związku z wywołaną przez Rosję wojną, do naszego kraju przybywa wielu obywateli Ukrainy. Potrzebują pomocy humanitarnej, ale też pracy. Z drugiej też strony wielu polskich pracodawców chce Ukraińcom taką pracę zaoferować.

Weszły już w życie przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Doraźne przepisy mają na celu stworzenie szczególnej regulacji prawnych, które mają zapewnić doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali, posiadając stosowne uprawnienie wjazdowe. Przepisy określają m. in.:

 • szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pomoc udzielaną przez wojewodów obywatelom Ukrainy,
 • niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny,
 • szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących Obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie.

Jednocześnie, od 29 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które wydłużają możliwość pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kilka innych ułatwień, w tym skrócenie procedur.

Przepisy te wraz z planowanymi regulacjami dotyczącymi uchodźców pozwolą pracodawcom na dużo elastyczniejszych zasadach zatrudniać obywateli Ukrainy.

Zatrudnienie cudzoziemca i zalegalizowanie jego pobytu jest pierwszym etapem obowiązków związanych z pracą obcokrajowca. Następnie pojawiają się obowiązki płatnika w zakresie podatków i składek - płatnicy nie mają pewności czy należy od dochodu cudzoziemca pobierać zaliczkę czy podatek ryczałtowy, czy może w ogóle żadnego podatku, z jakich ulg mogą korzystać cudzoziemcy.

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia obywateli Ukrainy, w szczególności uchodźców: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (procedury uproszczone, obowiązki informacyjne), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe.

Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady, dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy uchodźcom.

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania obywateli Ukrainy w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu Ukraińców w Polsce, podejmowania przez nich pracy, opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców (umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące umowy o zabezpieczeniu społecznym.

Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce:    

 • legalizacja pobytu uchodźców wojennych,
 • przedłużanie pobytu obywateli Ukrainy przebywających legalnie w Polsce 24 lutego 2022 r.,
 • warunki wjazdu do Polski (uchodźcy, ruch bezwizowy),
 • pobyt czasowy, zmiany od 29 stycznia w procedurze zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • rodzaje zezwoleń pobytowych,
 • pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • obowiązki pracodawcy.

2. Wsparcie socjalne i pomoc dla obywateli Ukrainy:

 • nadawanie numerów PESEL i profilu zaufanego,
 • świadczenia socjalne i rodzinne, opieka medyczna.

3. Zmiany w przepisach podatkowych:

 • koszty zakupu towarów będących przedmiotem darowizny,
 • nieodpłatne świadczenia.

4. Praca cudzoziemców na terenie Polski:

 • szczególne rozwiązania dla uchodźców,
 • procedura oświadczeniowa, zmiany od 29 stycznia 2022 r.,
 • zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia,
 • zezwolenia na pracę.

5. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:

 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
 • miejsce zamieszkania,          
 • polsko-ukraińska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych,
 • opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
 • ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,             
 • ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy: zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom, ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców, ulga na powrót, inne preferencje podatkowe (darowizny, świadczenia nieodpłatne),
 • zasady występowania o nadpłaty podatku,
 • certyfikat rezydencji,
 • obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców.

6. Ubezpieczenia społeczne Ukraińców zatrudnionych w Polsce:

 • polsko-ukraińska umowa o zabezpieczeniu społeczny,      
 • podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce.

Prowadzący:

Mariusz Makowski

Mariusz Makowski

Doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwem Beck. Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Polimex – Mostostal i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową.