Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Zatrudnienie obywateli Ukrainy oraz praca zdalna – zmiany i problemy prawa pracy w 2022 r. – szkolenie dla praktyków

Zgodnie z zapowiedziami resortu pracy, w 2022 r. planowane są liczne zmiany w prawie pracy, zarówno w zakresie pracy zdalnej, kontroli trzeźwości pracowników jak i wdrożenia dyrektywy work-life balance. Z uwagi na wciąż utrzymujący się stan epidemii aktualne pozostają liczne zmiany w prawie pracy, które modyfikują obowiązki pracodawcy, przykładowo w zakresie profilaktycznych badań lekarskich. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników w ujęciu praktycznym z regulacjami prawa pracy oraz pokrewnymi, które w ostatnim czasie znajdują powszechne zastosowanie, a także zaprezentować zmiany, które w najbliższym czasie zostaną wdrożone.

Na szkoleniu przedstawione zostaną bieżące zmiany oraz stanowiska urzędów, które każdy praktyk z obszaru prawa pracy powinien poznać i wdrożyć. Omówione zostaną nie tylko te najnowsze planowane w zakresie nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie zatrudniania na podstawie umów terminowych oraz zmian w urlopach z tytułu rodzicielstwa (dyrektywa work-life balance), ale również te istotne dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy. Trener w trakcie szkolenia omówi ponadto pracę zdalną, która od wielu miesięcy w mniejszym lub większym zakresie jest stosowana przez pracodawców. Jej funkcjonowanie zrodziło wiele wątpliwości zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. Trener zaprezentuje również kierunek zmian w tej tematyce wynikający z planowanych zmian Kodeksu pracy.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, jak również każdego, dla którego w kręgu zainteresowania pozostaje szeroko rozumiane prawo zatrudnienia.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zmiany i bieżące problemy prawa pracy:

 • Planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie zatrudniania na podstawie umów terminowych oraz modyfikacji uprawnień pracowników, w celu zapewnienia większej elastyczności przepisów w związku z rodzicielstwem.
 • Zatrudnianie obywateli Ukrainy od 24.02.2022 r.
 • Dopuszczalność zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego - zmiany na mocy „Tarczy 4.0” wraz ze stanowiskiem PIP.
 • Ograniczenia w wysokości wypłacanej odprawy i odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji w ramach tzw. specustawy dot. przeciwdziałania Covid-19.
 • Prawidłowe kwalifikowanie podstawy świadczenia pracy - umowa zlecenia/dzieło w kontekście obowiązku raportowania zawartych umów o dzieło do ZUS.
 • Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności.
 • Sporządzanie umowy na zastępstwo w świetle wyjaśnień UODO w sprawie podawania nazwiska pracownika zastępowanego w umowie na zastępstwo.
 • Zasady udzielania zwolnienia w związku z oddaniem krwi lub jej składników po zmianie.
 • Zawieszenie obowiązku kierowania pracowników na badania lekarskie okresowe.
 • Zmiana przepisów dot. obowiązku wykonywania badań lekarskich wstępnych oraz kontrolnych.
 • Zmiany w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp - okresowe, instruktaż ogólny i stanowiskowy - również online.
 • Zniesienie obowiązku przeszkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych w zakresie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp.
 • Ustawowe przedłużenie okresu ważności profilaktycznych badań lekarskich.
 • Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom świadczącym pracę zdalnie.
 • Obowiązek pracodawcy skierowania pracownika na badania lekarskie a udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego.
 • Powierzenie pracownikowi innego stanowiska a obowiązek skierowania pracownika na b
 • Okres kwarantanny lub izolacji a obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie kontrolne.
 • Zmiana w zasadach przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pracowników, którzy okazjonalnie kierują pojazdami do 3,5 t.

II. Praca zdalna - praktyka oraz planowane zmiany.

 • Podstawy prawne i zasady funkcjonowania pracy zdalnej u pracodawcy.
 • Stosowanie przepisów dot. telepracy w przypadku pracy zdalnej.
 • Forma powierzenia pracy zdalnej.
 • Okres, w jakim praca zdalna może być stosowana.
 • Obligatoryjność/fakultatywność powierzenia pracy zdalnej.
 • Zwrot kosztów świadczenia pracy w domu - zasadność potencjalnych roszczeń pracowników.
 • Domaganie się przez pracownika pracy zdalnej - czy zasadne?
 • Obowiązki pracodawcy przy poleceniu świadczenia pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownika i jednoczesnym braku możliwości jej świadczenia przez pracownika.
 • Problematyka świadczenia pracy przez pracownika w okresie izolacji w warunkach domowych oraz kwarantanny - dokumentowanie, dopuszczalność udzielenia urlopu wypoczynkowego, badania kontrolne.
 • Praca zdalna a potwierdzanie obecności w pracy.
 • Rozkład czasu pracy oraz ewidencjonowanie czasu pracy przy pracy zdalnej.
 • Ochrona miru domowego a kontrola pracownika przez pracodawcę.
 • Kontrola inspektora pracy PIP w miejscu świadczenia pracy w ramach pracy zdalnej.
 • Planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej.

Prowadzący: