Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemca w kontekście pracy w Polsce – aspekty praktyczne. Regulacje i rozwiązania prawne z uwzględnieniem najnowszych przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2020 r. oraz przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej w związku z pandemią COVID-19

Szkolenie obejmujące zasady legalnego zatrudniania i pobytu cudzoziemców zarówno z obszaru UE jak również z tzw. krajów trzecich, czyli m.in. Ukrainy, Białorusi, Rosji, Turcji. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają wiedzę także z zakresu podatków i ubezpieczenia społecznego cudzoziemców oraz możliwości ich ewentualnego delegowania do krajów UE. Ponadto podczas szkolenia przedstawione zostaną specjalne regulacje dotyczące pobytu i prawa do legalnej pracy w Polsce podczas epidemii wirusa COVID-19.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany dotyczące Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 grudnia 2020 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Procedury administracyjne dotyczące wjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP:

 • obywatele Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin spoza UE, obywateli EOG
 • obywatele państw trzecich (m.in. obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji regionu Azji i Afryki)
 • mały ruch graniczny,
 • ruch bezwizowy,
 • ruch wizowy – rodzaje wiz, (wizy wydane przez inne kraje)
 • zezwolenie na pobyt /karta pobytu,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • Karta Polaka,
 • jak dokonać analizować dokumenty pobytowe cudzoziemców oraz sprawdzać długość legalnego pobytu w Polsce,
 • warunki legalnego pobytu cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii – Covid 19.

2. Podstawy legalnej pracy cudzoziemców w Polsce:

 • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę,
 • tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców  -  „procedura oświadczeniowa”,
 • zezwolenie na pracę – rodzaje – jaki rodzaj zezwolenia jest konieczny w danej sytuacji,
 • zezwolenie na pobyt i pracę,
 • zezwolenie na pracę sezonową,
 • zatrudnienie bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę - analiza przypadków,
 • praca cudzoziemca dla kliku podmiotów – jak właściwie przygotować proces zatrudnienia
 • jak analizować dokumenty dotyczące zatrudnienia cudzoziemców – czy samo zezwolenie na pobyt wystarczy do legalnego zatrudnienia?
 • planowanie procesu zatrudnienia cudzoziemca do 6 mc, 1 roku i w dłuższych okresach,
 • praca na tzw. „stemplu”,
 • „przejmowanie - zatrudnianie” pracowników pracujących w agencjach pracy,
 • zatrudnienie studentów i absolwentów,
 • warunki świadczenia legalnej pracy przez cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii – Covid 19.

3. Umowa o pracę i umowa zlecenie a zatrudnienie cudzoziemców:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy/ umowy cywilnoprawnej,
 • warunki pracy i płacy,
 • co robić gdy czas pracy się zwiększa lub wzrasta liczba godzin pracy zlecanej,
 • wynajmem cudzoziemca czy się opłaca,
 • brak pracy dla zatrudnionego cudzoziemca/przestoje w pracy.

4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców jako alternatywna forma współpracy z polskimi zleceniodawcami:

 • formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce,
 • właściciel, członek zarządu, pracownik – zakres świadczenia pracy w ramach działalności gospodarczej,

5. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców:

 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców,
 • powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP,
 • kary finansowe oraz utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

6. Zobowiązania podatkowe cudzoziemców:

 • obowiązek meldunkowy cudzoziemców,
 • PESEL czy NIP – jako numer identyfikacji podatkowej,
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy – zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego,
 • zasady rozliczenia cudzoziemców pracujących na umowie zlecenia oraz umowy o pracę,
 • obowiązki sprawozdawcze w przypadku rozliczenia cudzoziemców,
 • koszty zakwaterowania oraz dojazdu dla pracowników i zleceniobiorców – interpretacje organów skarbowych oraz orzeczenia sądów.

7. Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce:

 • zasady ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego cudzoziemców,
 • czy można nie płacić składek zus za cudzoziemca,
 • świadczenia emerytalne i rentowe,
 • możliwość ubiegania się o świadczenia socjalne przez cudzoziemców (np. świadczenie 500 +),
 • regulacje Unii Europejskiej dotyczące koordynacji zasad ubezpieczenia społecznego,
 • umowy dwustronne dotyczące zabezpieczenia społecznego .

8. Delegowanie cudzoziemców za granicę (m.in. Niemcy, kraje Skandynawskie):

 • wymagania prawne dotyczące delegowania pracowników do krajów UE
 • szczególne procedury dla cudzoziemców

9. Wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców w ramach ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Prowadzący: