Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Procedury administracyjne dotyczące wjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

 • obywatele państw trzecich (m.in. obywatele Białorusi, Rosji regionu Azji i Afryki),
 • przekraczanie granicy oraz pobyt obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • ruch bezwizowy,
 • ruch wizowy - rodzaje wiz, (wizy wydane przez inne kraje),
 • ochrona międzynarodowa (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca),
 • zezwolenie na pobyt czasowy /karta pobytu - zmiany w procedurach po nowelizacji przepisów,
 • zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt dla rezydenta długoterminowego,
 • jak dokonać analizować dokumenty pobytowe cudzoziemców oraz sprawdzać długość legalnego pobytu w Polsce,
 • warunki legalnego pobytu cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii - COVID-19.

2. Podstawy legalnej pracy cudzoziemców w Polsce:

 • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę,
 • zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców - „procedura oświadczeniowa” po zmianach oraz przepisy przejściowe,
 • zezwolenie na pracę - rodzaje - jaki rodzaj zezwolenia jest konieczny w danej sytuacji,
 • zmiana warunków pracy a zezwolenie na pracę w świetle nowych przepisów,
 • zezwolenie na pobyt i pracę - tryb wydawania, zmiana pracodawcy i zamiana warunków pracy - procedury po zmianach ustawy
 • zezwolenie na pobyt czasowy - zezwolenie warunkowe - zasady wydania oraz procedury postępowania przepisy przejściowe dla wniosków dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy i pracę złożonych przed 1 stycznia 2021 r.,
 • zezwolenia na pobyt szczególne przypadki: naukowcy, pracownicy wykwalifikowani, łączenie rodzin - tryb wydawania - procedury po zmianach ustawy,
 • zatrudnienie bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę - analiza przypadków,
 • jak analizować dokumenty dotyczące zatrudnienia cudzoziemców
 • zatrudnienie studentów i absolwentów,
 • warunki świadczenia legalnej pracy przez cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii - COVID-19.
 • Dostęp do zawodów regulowanych (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka) przez obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • świadczenia socjalne dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

3. Umowa o pracę i umowa zlecenie a zatrudnienie cudzoziemców po nowelizacji przepisów oraz w warunkach pandemii COVID-19:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy/ umowy cywilnoprawnej,
 • warunki pracy i płacy a szczególne okoliczności zmiany warunków zatrudnienia - warunki zmiany zatrudnienia po nowelizacji przepisów,
 • co robić gdy czas pracy się zwiększa lub wzrasta liczba godzin pracy zlecanej - czy nowelizacja przepisów rozwiązuje ten problem,
 • brak pracy dla zatrudnionego cudzoziemca/przestoje w pracy.

4. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców:

 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców,
 • powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP,
 • kary finansowe oraz utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej oraz firm outsourcingowych.

5. Zobowiązania podatkowe cudzoziemców:

 • obowiązek meldunkowy cudzoziemców,
 • PESEL czy NIP - jako numer identyfikacji podatkowej/ zmiany od 1 czerwca 2021 roku,
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego,
 • zasady rozliczenia cudzoziemców pracujących na umowie zlecenia oraz umowy o pracę,
 • obowiązki sprawozdawcze w przypadku rozliczenia cudzoziemców,
 • koszty zakwaterowania oraz dojazdu dla pracowników i zleceniobiorców - interpretacje organów skarbowych oraz orzeczenia sądów.

6. Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce:

 • zasady ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego cudzoziemców,
 • umowy dwustronne dotyczące zabezpieczenia społecznego.

Prowadzący:

Łukasz Żak

Łukasz Żak

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników oraz procedurach zatrudniania cudzoziemców i prawa pracy. W ciągu ostatniej dekady przeprowadził ponad 300 szkoleń poświęconych transgranicznemu świadczeniu usług i delegowaniu pracowników do takich krajów jak Niemcy, Austria, czy kraje z regionu Skandynawii. Od 2004 do 2017 w ramach projektu Komisji Europejskiej świadczył usługi prawne dla przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim m.in. dotyczących swobody świadczenia usług, delegowania pracowników, obrotu towarowego. W latach 2008 -2016 W ramach projektu Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network, członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. W okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 członek zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do Zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firmy budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego. Prowadzi szkolenia i doradztwo w tematyce zatrudniania cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy czy Białorusi). Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Od sierpnia 2016 roku jest również ekspertem w ramach Inicjatywy Lubuska Akademia Rozwoju. Na co dzień w swej pracy współpracuje z przedsiębiorcami i organizacjami z kraju i zagranicy.