Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 r.

Wojna w Ukrainie spowodowała napływ uchodźców do Polski a jednocześnie przyjęto przepisy ułatwiające legalizację pobytu i podejmowanie pracy przez obywateli Ukrainy.

Ponadto, od 29 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które wydłużają możliwość pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kilka innych ułatwień, w  tym skrócenie procedur.

Prawdopodobnie też w 2023 r. wejdzie w życie nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców, która ma upraszczać i przyspieszyć procedury związane z legalizacją pracy cudzoziemców.

Zmiany pozwolą pracodawcom na dużo elastyczniejszych zasadach zatrudniać cudzoziemców, szczególnie z państw sąsiadujących z Polską.

Oznacza to, że regulacje dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców (nie tylko z Ukrainy) często się w ostatnim czasie zmieniają, trzeba też m. in. brać pod uwagę przepisy covidowe, które również dotyczą pobytu i pracy cudzoziemców.

Zatrudnianie obcokrajowców staje się coraz bardziej popularne, jednak należy pamiętać, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka.

Dla pracodawców problematyczne są również kwestie podatkowe - płatnicy nie mają pewności czy należy od dochodu cudzoziemca pobierać zaliczkę czy podatek ryczałtowy, czy może w ogóle żadnego podatku, z jakich ulg mogą korzystać cudzoziemcy.

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. W szczególności przybliżone zostaną zasady zatrudniania uchodźców z Ukrainy.

Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.

Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Specustawa dla uchodźców z Ukrainy:

i) Legalizacja pobytu (rejestracja przekroczenia granicy).

ii) Uproszczone zasady zatrudniania.

iii) Świadczenia dla obywateli Ukrainy.

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:

i) Obywatele Unii Europejskiej.

ii) Obywatele państw trzecich - Ukrainy, Rosji, Białorusi.

iii) Pobyt czasowy a pobyt stały.

3. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej w okresie epidemii:

i) Kto może wjechać do Polski?    

ii) Kto jest kierowany na kwarantannę?

iii) Kto jest zwolniony z kwarantanny?    

iv) Pobyt cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii:

(1) Przedłużenie terminów legalnego pobytu w Polsce.

(2) Przedłużenie terminów opuszczenia Polski.

(3) Terminy składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały.

(4) Ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców (wizy, karty pobytu).

(5) Obowiązki informacyjne organów administracji.

4. Legalizacja pobytu cudzoziemców - usprawnienie procedur i wprowadzenie procedur dla osób przyjeżdżających do pracy u przedsiębiorców prowadzących działalność o strategicznym znaczeniu dla Polski.

5. Praca cudzoziemców na terenie Polski:

i) Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej.

ii) Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany od 29 stycznia 2022 r.    

iii) Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia.

iv) Zezwolenie na pracę.

v) Inne zmiany od 2022 r. - preferencje dla niektórych branż.

vi) Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji.

vii) Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń - sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Praca cudzoziemców na terenie Polski w okresie epidemii:

i) Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy.

ii) Terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń.

7. Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców:

i) Usprawnienie procedur.

ii) Elektronizacja postępowań.

8. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:  

i) Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.

ii) Miejsce zamieszkania.

iii) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.    

iv) Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych.   

v) Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym.

vi) Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym.

vii) Ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy (w tym ulga dla młodych):

(1) Zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom.

(2) Ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców.

viii) Zasady występowania o nadpłaty podatku.

ix) Certyfikat rezydencji.

x) Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce.

xi) Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców.

xii) Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1.

xiii) PIT-11 i IFT-1R zasady sporządzania informacji przez płatników dla nierezydentów.

9. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:

i) Zasada jednego ustawodawstwa.   

ii) Zasada równego traktowania.   

iii) Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania.   

iv) Zasada zachowania praw nabytych    

v) Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy.

vi) Pracownicy delegowani.

vii) Pracownicy transportu międzynarodowego.       

viii) Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich.

ix) Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie.   

x) Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce.   

xi) Ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

Prowadzący:

Mariusz Makowski

Mariusz Makowski


Doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwem Beck. Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Polimex – Mostostal i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową.