Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2022 r.

Ustawodawca planuje wprowadzenie ułatwień w procedurze zatrudniania cudzoziemców - 17 listopada 2021 r. Sejm przyjął ustawę, która wydłuża możliwość pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kilka innych ułatwień.

Zmiany pozwolą pracodawcom na dużo elastyczniejszych zasadach zatrudniać cudzoziemców, szczególnie z państw sąsiadujących z Polską.

Zatrudnianie cudzoziemców staje się coraz bardziej popularne, jednak należy pamiętać, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka.

Dla pracodawców i pracowników z zagranicy największym problemem są długotrwałe procedury legalizacji pobytu cudzoziemca i jego zatrudnienia. Co ciekawe, nowelizacja przepisów zakłada przyśpieszenie procedur legalizacyjnych.

Niestety, procedury i przepisy zostały dodatkowo skomplikowane obecną sytuacją epidemiologiczną, która wymusiła wprowadzenie zmian prawnych w niemal wszystkich obszarach. Kolejne wersje „tarczy antykryzysowej” regulują również kwestie pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców.

 • Czy skomplikowane i długotrwałe procedury związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemca stały się jeszcze trudniejsze?
 • Czy cudzoziemcy będą musieli opuścić terytorium kraju?
 • Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?
 • Jak obecnie wyglądają procedury?
 • Jakie zmiany zostaną wprowadzone w 2022 r.?
 • Które terminy zostają odroczone a które nie?

Dla pracodawców problematyczne są również kwestie podatkowe – płatnicy nie mają pewności czy należy od dochodu cudzoziemca pobierać zaliczkę czy podatek ryczałtowy, czy może w ogóle żadnego podatku, z jakich ulg mogą korzystać cudzoziemcy.

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. W szczególności przybliżone zostaną zasady zatrudniania cudzoziemców w okresie epidemii COVID-19.

Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady, dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki, gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.

Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pobyt cudzoziemców w Polsce.
2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:

 • Obywatele Unii Europejskiej.
 • Obywatele państw trzecich - Ukrainy, Rosji, Białorusi.
 • Pobyt czasowy a pobyt stały.

3. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej w okresie epidemii:

 • Kto może wjechać do Polski?    
 • Kto jest kierowany na kwarantannę?
 • Kto jest zwolniony z kwarantanny?    
 • Pobyt cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii (przedłużenie terminów legalnego pobytu w Polsce, przedłużenie terminów opuszczenia Polski, terminy składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały, ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców (wizy, karty pobytu), obowiązki informacyjne organów administracji).

4. Legalizacja pobytu cudzoziemców - usprawnienie procedur i wprowadzenie procedur dla osób przyjeżdżających do pracy u przedsiębiorców prowadzących działalność o strategicznym znaczeniu dla Polski.

5. Praca cudzoziemców na terenie Polski:

 • Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej.   
 • Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany planowane od 2019 r.    
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia.
 • Zezwolenie na pracę.   
 • Zmiany obowiązujące od 2018 r. - nowa procedura oświadczeniowa oraz nowy typ zezwoleń na pracę sezonową (w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce).
 • Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2018 r..
 • Zmiany od 2022 r. - wydłużenie okresu pracy na podstawie oświadczenia, preferencje dla niektórych branż.
 • Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji.
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń - sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Praca cudzoziemców na terenie Polski w okresie epidemii:

 • Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy.
 • Terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń.
 • Zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii.
 • Świadczenia postojowe i inne dla cudzoziemców.

7. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:

 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.
 • Miejsce zamieszkania.
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.    
 • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych    
 • Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym.
 • Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym.   
 • Ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy (w tym ulga dla młodych): zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom, ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców.
 • Zasady występowania o nadpłaty podatku
 • Certyfikat rezydencji.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce.
 • Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców.
 • Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1.

8. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:

 • Zasada jednego ustawodawstwa.
 • Zasada równego traktowania.
 • Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania.
 • Zasada zachowania praw nabytych.
 • Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy.
 • Pracownicy delegowani.
 • Pracownicy transportu międzynarodowego.       
 • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich.   
 • Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie.   
 • Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce    
 • Ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

Prowadzący: