Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 roku – z uwzględnieniem osób młodych

Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy – szczególnie dla osób z Ukrainy.

Zatrudnianie cudzoziemców staje się coraz bardziej popularne, jednak należy pamiętać, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka.

Dla pracodawców i pracowników z zagranicy największym problemem są długotrwałe procedury legalizacji pobytu cudzoziemca i jego zatrudnienia

Niestety, procedury i przepisy zostały dodatkowo skomplikowane obecną sytuacją epidemiologiczną, która wymusiła wprowadzenie zmian prawnych w niemal wszystkich obszarach. Kolejne wersje „tarczy antykryzysowej” regulują również kwestie pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców.

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), zaś w dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Obie te ustawy wprowadzają do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U., poz. 374) – szereg szczególnych rozwiązań prawnych mających na celu rozwiązanie problemów, jakie powoduje epidemia wirusa SARS-CoV-2 dla legalności pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Czy skomplikowane i długotrwałe procedury związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemca stały się jeszcze trudniejsze?

Czy cudzoziemcy będą musieli opuścić terytorium kraju?

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?

Jak obecnie wyglądają procedury?

Które terminy zostają odroczone a które nie?

Dla pracodawców problematyczne są również kwestie podatkowe – płatnicy nie mają pewności czy należy od dochodu cudzoziemca pobierać zaliczkę czy podatek ryczałtowy, czy może w ogóle żadnego podatku, z jakich ulg mogą korzystać cudzoziemcy.

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. W szczególności przybliżone zostaną zasady zatrudniania cudzoziemców w okresie epidemii COVID-19.

Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady, dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.

Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pobyt cudzoziemców w Polsce.

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:    

i) obywatele Unii Europejskiej,   

ii) obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi,

iii) pobyt czasowy a pobyt stały.

3. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej w okresie epidemii:

i) Kto może wjechać do Polski?     

ii) Kto jest kierowany na kwarantannę?

iii) Kto jest zwolniony z kwarantanny?        

iv) Pobyt cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii:

(1) Przedłużenie terminów legalnego pobytu w Polsce.

(2) Przedłużenie terminów opuszczenia Polski.

(3) Terminy składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały.

(4) Ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców (wizy, karty pobytu).

(5) Obowiązki informacyjne organów administracji.

4. Praca cudzoziemców na terenie Polski:

i) Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej.      

ii) Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany planowane od 2019 r.             

iii) Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia.

iv) Zezwolenie na pracę.    

v) Zmiany obowiązujące od 2018 r. – nowa procedura oświadczeniowa oraz nowy typ zezwoleń na pracę sezonową (w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce).

vi) Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2018.

vii) Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji.

viii) Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Praca cudzoziemców na terenie Polski w okresie epidemii:

i) Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy.

ii) Terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń.

iii) Zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii.

iv) Świadczenia postojowe i inne dla cudzoziemców. 

6. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:

i) Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.

ii) Miejsce zamieszkania.  

iii) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.            

iv) Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych.

v) Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym.

vi) Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym.    

vii) Ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy (w tym ulga dla młodych):

(1) Zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom.

(2) Ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców.

viii) Zasady występowania o nadpłaty podatku.

ix) Certyfikat rezydencji.

x) Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce. 

xi) Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców.

xii) Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1.

7. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:

i) Zasada jednego ustawodawstwa.

ii) Zasada równego traktowania.

iii) Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania.             

iv) Zasada zachowania praw nabytych.       

v) Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy. 

vi) Pracownicy delegowani.

vii) Pracownicy transportu międzynarodowego.  

viii) Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich.  

ix) Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie.          

x) Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce.       

xi) Ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

 

Cena szkolenia obejmuje: 

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący: