Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: ZUS

Zasiłki ZUS – bieżące i nadchodzące zmiany w ubezpieczeniach społecznych

Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo-płacowych oraz biur rachunkowych, które w związku z ustawą o COVID-19 stosowały zmiany warunków wynagrodzenia lub zmiany wymiaru czasu pracy mające wpływ na ustalanie podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.  

W pierwszej części szkolenie ma charakter warsztatowy - polega na rozwiązywaniu przykładów przeliczenia podstawy świadczeń z zastosowaniem ustawy z dnia 7 października 2020 r. oraz 9 grudnia 2020 r. z uwzględnieniem składników stałych jak i zmiennych - premii miesięcznych, kwartalnych i rocznych. W części drugiej - teoretycznej zostaną przybliżone założenia projektu ustawy wprowadzającej zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych kluczowe dla płatników składek oraz płatników zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno - gospodarczym skutkom COVID-19  (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) - obowiązującej od 9 października 2020 r.:

 • zmiana wymiaru czasu pacy w trakcie pobieranego wcześniej zasiłku,
 • zmiana rodzaju świadczenia, a zastosowanie art. 40 ustawy zasiłkowej,
 • kiedy podstawa wymiaru zasiłku podlega przeliczeniu, a kiedy należy wyliczyć podstawę wymiaru świadczeń na zasadach ogólnych?
 • zmiana wymiaru czasu pracy w tym samym miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy,
 • zmiana wymiaru czasu pracy w kolejnym miesiącu, po powstaniu niezdolności do pracy,
 • przywrócenie wymiaru czasu pracy sprzed zmiany przed powstaniem niezdolności do pracy,
 • zmiana wymiaru zasiłku, a składniki wynagrodzenia wypłacane okresowo,
 • wniosek ubezpieczonego, a przeliczenie podstawy.

Ćwiczenia - rozwiązanie przykładów

2. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 2255) - obowiązującej od 16 grudnia 2020 r.:

 • uprawnieni do przeliczenia podstawy wymiaru świadczeń,
 • zasiłek chorobowy w trakcie ciąży i zasiłek macierzyński, a pozostałe świadczenia- kiedy i na jakich zasadach przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku,
 • zmiana wymiaru czasu pracy w czasie COVID-19 i na zasadach ogólnych- w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku,
 • krótki okres zatrudnienia, a przeliczenie podstawy,
 • wyłączenie miesięcy w których nastąpiły wprowadzenie mniej korzystnych warunków wynagrodzenia lub zmiana wymiaru czasu pracy w związku z COVID-19, a wyliczenie podstawy z uwzględnieniem składników okresowych (premie, nagrody miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne),
 • wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku za okres przed 16 grudnia 2020r., a ustalenie podstawy wymiaru świadczeń - zasady ustalenia podstawy na korzystniejszych warunkach,
 • ćwiczenia - praktyczne przykłady.

3. Zmiany w ustawie zasiłkowej w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw:

 • okres zasiłkowy,
 • wysokość zasiłku,
 • wyliczenie podstawy wymiaru świadczeń,
 • zasiłek po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • prawo do świadczeń dla osób uprawnionych do emerytury/ renty
 • podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu
 • wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego - zasady,
 • utrata prawa do ubezpieczenia chorobowego z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego a prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • obowiązki płatników w związku z przekazywaniem danych umożliwiających ustalenie prawa do świadczeń.

4. Pozostałe zmiany dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych:

 • ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej,
 • dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń,
 • forma wypłaty świadczeń długoterminowych,
 • ograniczenia w korektach deklaracji ZUS,
 • PUE ZUS obowiązkowe dla wszystkich płatników składek,
 • zmiany w wypełnianiu ZUS IWA,
 • elektronizacja wniosków o wydanie  zaświadczenia A1.

Prowadzący: