Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZUS

Zasiłek macierzyński i urlop rodzicielski po zmianie Kodeksu pracy i ustawy zasiłkowej w 2023 r.

Realizując jedną z Dyrektyw UE, konieczne stało się wprowadzenie przepisów poprawiających równowagę między czasem poświęconym sprawom zawodowym i sprawom rodzinnym.
Przysługujący dotychczas urlop macierzyński nie uległ wydłużeniu, ale należy pamiętać o wszystkich dotychczasowych sytuacjach wyjątkowych, gdy pracownik ojciec może przejąć część urlopu macierzyńskiego, za który przysługuje zasiłek macierzyński.
Urlop rodzicielski uległ wydłużeniu, ale okres 41 tygodni przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Jednakże ten dodatkowy czas jest przeznaczony dla drugiego rodzica i wcale nie jest powiedziane, że drugim rodzicem musi być ojciec dziecka. Mamy 41 tygodniowy urlop rodzicielski, ale nie może on być wykorzystany przez jednego rodzica, co oznacza, że nie ma możliwości, aby któryś z rodziców był dłużej na urlopie rodzicielskim niż 32 tygodnie.
Zmianie ulega również wysokość zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Dotychczasową uśrednioną wysokość 80% podstawy wymiaru zmieniono na 81,5% podstawy wymiaru, ale wyłącznie przez 32 tygodnie. W przypadku zróżnicowanej wysokości zasiłku to pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego zasiłek ulegnie obniżeniu ze 100% do 70%, natomiast od 7 tygodnia ulegnie podwyższeniu z 60% do 70% podstawy wymiaru.
Na dodatek na wysokość podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego może mieć wpływ wiek dziecka w pierwszym dniu urlopu rodzicielskiego.
Nowe zasady obowiązują również rodziców w tzw. okresie przejściowym, którzy to rodzice na dzień 2 sierpnia 2022 r. byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego.
Najczęściej nie ustala się podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, ponieważ następuje on bezpośrednio po zasiłku chorobowym lub świadczeniu rehabilitacyjnym. Jednakże obecnie dość swobodne korzystanie z urlopu rodzicielskiego będzie powodowało konieczność ustalania nowej podstawy do zasiłku. Ponadto w przypadku rodziców przyjmujących dziecko na wychowanie tę podstawę należy ustalić.
Obowiązek ustalania podstawy wymiaru zasiłku powstaje również w sytuacji zmiany etatu przed porodem lub w czasie łączenia urlopu rodzicielskiego i wykonywania pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rodzaje urlopów za które przysługuje zasiłek macierzyński.
 2. Urlop macierzyński - osoby uprawnione, długość urlopu i okoliczności uzasadniające „przejęcie” urlopu przez drugiego rodzica:
  • pobyt matki w szpitalu,
  • pobyt dziecka w szpitalu,
  • porzucenie dziecka,
  • śmierć dziecka,
  • śmierć matki
  • zasady postępowania, gdy matka nie ma ubezpieczenia społecznego a zachodzi, któraś z powyższych sytuacji.
 3. Urlop rodzicielski:
  • wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka,
  • długość urlopu rodzicielskiego ze względu na ciężką chorobę dziecka,
  • sposoby dzielenia urlopu rodzicielskiego.
 4. Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego.
 5. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego:
  • okoliczności mające wpływ na zróżnicowanie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego między rodzicami,
  • wpływ wieku dziecka na ustalenie wymiaru podstawy zasiłku,
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego dla rodziców pobierających zasiłek w dniu 26 kwietnia 2023 r.
 6. Zasady postępowania przy łączeniu urlopu rodzicielskiego i wykonywania praca.
 7. Stosowanie zmienionych przepisów do ubezpieczonych, którzy w dniu wejścia w życie przepisów przebywali na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim udzielonym według starych zasad.
 8. Sytuacja ubezpieczonych, którzy już wykorzystali urlop rodzicielski przed wejściem w życie nowych przepisów, a których dziecko nie ukończyło 6 lat.
 9. Sposób ustalania i okres z jakiego ustala się podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20-letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.
Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.

Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przystępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.