Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Wynagrodzenia

Zasady wynagradzania pracowników, oraz osób realizujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w 2020 r. – szkolenie praktyczne

Proponujemy Państwu intensywne szkolenie mające na celu utrwalenie i zweryfikowanie wiedzy w zakresie  obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz realizacji obowiązku wypłaty minimalnego wynagrodzenia z umów zlecenia lub o świadczenie usług.

Uczestnicy na praktycznych przykładach przeanalizują wiele stanów faktycznych i rozwiążą konkretne zadania.

Wszystkie te zagadnienia zostaną przedstawione na praktycznych kazusach, co pozwoli nie tylko przedstawić  prawidłowe zasady w zakresie naliczania i wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, ale też pozwoli uczestnikom identyfikować typowe nieprawidłowości w tym obszarze.

Program uwzględnia również zagadnienia dotyczące wypłaty należności z umów cywilnoprawnych w 2020 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Weryfikacja poprawności zapisów w wewnątrzzakładowych źródłach prawa dotyczące zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę.
  2. Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, przy różnego rodzaju nieobecności pracownika w pracy, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy w trakcie miesiąca oraz trwającego dłuższego okresu rozliczeniowego.
  3. Rozliczanie pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, niedziele i święta.
  4. Obliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, z uwzględnieniem sytuacji nietypowych i różnych składników wynagrodzenia.
  5. Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, a także innych przykładowych świadczeń ze stosunku pracy, m.in. odpraw i odszkodowań (z zaakcentowaniem różnic w zasadach naliczania i wypłaty świadczeń).
  6. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, bez zgody pracownika, w przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych oraz za pisemną zgodą pracownika, a także z umów zlecenia – nowe granice i kwoty wolne od potrąceń.
  7. Kazusy dotyczące realizacji obowiązku wypłaty minimalnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia lub o świadczenie usług.

Prowadzący: