Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Środki trwałe

Zasady wyceny i ewidencjonowania środków trwałych w ewidencjach podatków dochodowych. Wartości niematerialne i prawne

Celem szkolenia jest omówienie szczególnych zasad dotyczących podatkowego ujmowania środków trwałych. Jest to ważne dla prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego: właściwie ustalona wartość początkowa i stawka amortyzacji daje gwarancję poprawnego ustalenia kosztów w tym zakresie.

Podmioty prowadzące księgi rachunkowe muszą wiedzieć, kiedy zasady podatkowe można przenieść do ksiąg, a kiedy jest to niemożliwe. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą muszą pamiętać o szczególnych zasadach wyceny wprowadzonych na ewidencję prywatnych składników majątku oraz o ograniczeniach w amortyzacji wynikających ze współwłasności.

Zostaną zaprezentowane na przykładach metody amortyzacji, które pozwalają podatnikom uelastyczniać koszty podatkowe.

W części dotyczącej wartości niematerialnych i prawnych zostaną m.in. omówione warunki, które muszą być spełnione, by ująć je w ewidencji oraz szczególne zasady związane z ich aktualizacją i rozbudową.

Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawowe informacje o środkach trwałych:
  • definicja i zasady ustalania wartości początkowej,
  • środki trwałe niskocenne,
  • sposób ewidencjonowania majątku trwałego w zależności od formy działalności gospodarczej,
  • szczególne zasady ustalania wartości majątku prywatnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.
 2. Zasady i metody amortyzacji podatkowej:
  • moment wyboru metody amortyzacji i jej późniejsze zmiany,
  • moment rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji,
  • KŚT a amortyzacja podatkowa,
  • metody amortyzacji: liniowa, przyśpieszona i spowolniona,
  • warunki przy amortyzacjach jednorazowych,
  • amortyzacja wyłączona z kosztów podatkowych,
  • amortyzacja przy zawieszeniu działalności i w czasie stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • fundusz na cele inwestycyjne w kosztach podatkowych.
 3. Zmiany wartości początkowej:
  • zwiększenie: aktualizacja bądź ulepszenie,
  • zmniejszenie poprzez odłączenie elementów od środka trwałego.
 4. Warunki likwidacji środka trwałego:
  • wymagana dokumentacja,
  • rozliczenie w kosztach podatkowych niedoboru,
  • moment rozliczenia likwidacji w kosztach podatkowych.
 5. Wartości niematerialne i prawne w ujęciu rachunkowym i podatkowym:
  • omówienie definicji i zasad ustalania wartości początkowej,
  • przykłady wartości niematerialnych i prawnych,
  • rozliczanie ulepszenia wartości niematerialnych i prawnych,
  • przyjęcie do używania, zasady i metody amortyzacji oraz likwidacja.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.