Czas trwania: 10 godzin
Tematyka: Środki trwałe

Zasady wyceny i ewidencjonowania środków trwałych (Szkolenie 2-dniowe)

W pierwszej części szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z bilansowym ujmowaniem i wyceną środków trwałych w oparciu o ustawę o rachunkowości i KSR-11.
W drugiej części szkolenia zostaną zaprezentowane podatkowe zasady rozliczania środków trwałych. Dla osób fizycznych, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych są to jedyne regulacje odnośnie firmowego majątku trwałego. Dobrze zaewidencjonowane i wycenione środki trwałe to prawidłowo ustalone koszty podatkowe związane z amortyzacją. Na szkoleniu zostaną omówione na praktycznych przykładach sposoby ustalania wartości początkowej i jej korekty, jak wybrać metodę amortyzacji, czy warto utworzyć fundusz na cele inwestycyjne.
Wartości niematerialne i prawne są częścią majątku trwałego - szczególne przepisy dotyczą ich ujęcia i wyceny oraz amortyzacji. Na przykładach będą pokazane sposoby rozliczenia aktualizacji i rozbudowy praw majątkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Dzień - ZASADY WYCENY I EWIDENCJONOWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PRAWIE RACHUNKOWYM:

  1. Aktywa trwałe według prawa rachunkowego i KSR 11:
   • definicja i zasady ustalania wyceny bilansowej,
   • ewidencje majątku trwałego - ustalenie zasad wyceny, dopuszczalnych uproszczeń i określenie stosowanej dokumentacji oraz osób za nią odpowiedzialnych,
   • inwentaryzacja.
  2. Środki trwałe:
   • warunki do spełnienia przed wprowadzeniem ich do ewidencji,
   • części składowe, dodatkowe i peryferyjne,
   • obiekty inwentarzowe - pojedyncze i złożone,
   • środki trwałe niskocenne - ustalenie zasad ewidencji,
   • ustalanie wartości początkowej w zależności od sposobu nabycia - współpraca z działem technicznym przy zbieraniu informacji o ponoszonych wydatkach, opisywanie dokumentów zakupu, ewidencje techniczne,
   • zmiany wartości początkowej - zwiększenie lub zmniejszenie,
   • ulepszenie a remont - jak je odróżnić i prawidłowo ująć?
  3. Prezentacja rachunkowych metod amortyzacji:
   • moment rozpoczęcia amortyzacji rachunkowej,
   • szczególne metody amortyzacji rachunkowej dla środków niskocennych oraz obiektów złożonych,
   • metody amortyzacji podatkowej - amortyzacja proporcjonalna, spowolniona, przyśpieszona i jednorazowa,
   • wyłączenia z amortyzacji podatkowej.
  4. Omówienie sytuacji szczególnych m.in.:
   • likwidacja/złomowanie majątku trwałego,
   • ulepszenia całkowicie zamortyzowanych środków trwałych,
   • ujawnienie środka trwałego,
   • przełączanie części peryferyjnych pomiędzy środkami trwałymi.
 2. Dzień - ZASADY WYCENY I EWIDENCJONOWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W EWIDENCJACH PODATKÓW DOCHODOWYCH. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE:

  1. Podstawowe informacje o środkach trwałych:
   • definicja i zasady ustalania wartości początkowej,
   • środki trwałe niskocenne,
   • sposób ewidencjonowania majątku trwałego w zależności od formy działalności gospodarczej,
   • szczególne zasady ustalania wartości majątku prywatnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.
  2. Zasady i metody amortyzacji podatkowej:
   • moment wyboru metody amortyzacji i jej późniejsze zmiany,
   • moment rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji,
   • KŚT a amortyzacja podatkowa,
   • metody amortyzacji: liniowa, przyśpieszona i spowolniona,
   • warunki przy amortyzacjach jednorazowych,
   • amortyzacja wyłączona z kosztów podatkowych,
   • amortyzacja przy zawieszeniu działalności i w czasie stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
   • fundusz na cele inwestycyjne w kosztach podatkowych.
  3. Zmiany wartości początkowej:
   • zwiększenie: aktualizacja bądź ulepszenie,
   • zmniejszenie poprzez odłączenie elementów od środka trwałego.
  4. Warunki likwidacji środka trwałego:
   • wymagana dokumentacja,
   • rozliczenie w kosztach podatkowych niedoboru,
   • moment rozliczenia likwidacji w kosztach podatkowych.
  5. Wartości niematerialne i prawne w ujęciu rachunkowym i podatkowym:
   • omówienie definicji i zasad ustalania wartości początkowej,
   • przykłady wartości niematerialnych i prawnych,
   • rozliczanie ulepszenia wartości niematerialnych i prawnych,
   • przyjęcie do używania, zasady i metody amortyzacji oraz likwidacja.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.