Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZFŚS

Zasady tworzenia i gospodarowania środkami z ZFŚS w 2024 r.

Zasadniczym celem szkolenia jest praktyczne, kompleksowe przestawienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i zasad gospodarowania ZFŚS w odniesieniu do przepisów o ochronie danych osobowych. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają za istotne i za które grożą sankcje karne. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego na temat interpretacji przepisów dotyczących ZFŚS.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
  • Kto ma obowiązek utworzyć ZFŚS.
  • Jakie postanowienia powinny się znaleźć w przepisach wewnątrzzakładowych, aby odstąpić od tworzenia ZFŚS.
  • Zasady swobodnego ustalania wysokości procentu odpisu na ZFŚS.
  • Prawo podatkowe a ZFŚS.
  • Jak dokonać prawidłowego naliczenia i odprowadzenia odpisów podstawowych i fakultatywnych na konto ZFŚS w 2024 r.
 2. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:
  • Jak ustalić krąg osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS.
  • Uprawnienia osób do środków ZFŚS na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich.
  • Korzystanie z ZFŚS przez osoby nie będąc pracownikami danego zakład.
 3. Ustawowy zakres działalności socjalnej:
  • Na jakie usługi i świadczenia mogą być przeznaczane środki z ZFŚS.
  • Zapomogi, karnety, bilety, karty multisport, system kafeteryjny oraz inne świadczenia przyznawane z ZFŚS – praktyczne omówienie zasad przyznawania tych świadczeń.
  • Dofinansowania do wypoczynku.
  • Imprezy masowe, integracyjne a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
  • Pożyczki na cele mieszkaniowe.
  • Zakup szczepionek i świadczeń medycznych z ZFŚS.
  • Wpływ świadczeń socjalnych i programów rządowych (np. 500+) na badanie sytuacji osoby uprawnionej.
  • Na co nie można przeznaczać środków z ZFŚS.
 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a ochrona danych osobowych:
  • Praktyczne omówienie regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, w kontekście funkcjonowania ZFŚS. Omówienie dokumentów jaki powinny być tworzone w związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  • Rodzaje danych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem ZFŚS.
  • Zasady udostępniania przez pracowników danych osobowych członków rodzin.
  • Kto może przetwarzać dane osobowe w zakresie ZFŚS i jak należy to robić.
  • Przechowywanie dokumentów składanych przez osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS.
  • Zasady badanie sytuacji socjalnej uprawnionych osób do pomocy z ZFŚS zgodnie z orzecznictwem sądowy oraz interpretacjami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Jak długo można przechowywać dane osobowe w związku z korzystaniem z świadczeń z ZFŚS w kontekście ewentualnej kontroli ZUS lub organu kontroli skarbowej.
 5. Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS oraz jaka może być rola Komisji socjalnej w zakresie przyznawania świadczeń:
  • Jakie są zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS.
  • Kiedy należy uwzględniać przy przyznawaniu świadczeń socjalnych sytuację materialną, rodzinna oraz życiową pracowników w odniesieniu do konkretnych świadczeń. Praktyczne omówienie zagadnienia.
  • Wpływ rozdzielności majątkowej małżonków na ustalenie ich sytuacji materialnej w kontekście ubiegania się o świadczenia z funduszu.
  • Co oznacza uznaniowy charakter przyznawania świadczeń z ZFŚS.
  • Ustalanie składu komisji i czy jest obowiązek jej utworzenia.
  • Uprawnienia komisji socjalnej.
 6. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  • Jak utworzyć Regulamin ZFŚS i jakie zapisy powinny się tam znajdować.
  • Jak zmienić Regulamin ZFŚS.
  • Co to jest Preliminarz wydatków świadczeń z ZFŚS i jak powinien być wprowadzony do stosowania.
 7. Związki zawodowe a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
  • Rola związków zawodowych w tworzeniu i funkcjonowaniu ZFŚS.
 8. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną oraz konsekwencje kontroli ZUS i organów skarbowych w zakresie ZFŚS.
 9. Orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 10. ZFŚS w wyjaśnieniach Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, PIP i Prezesa UODO.
 11. Pytania i dyskusja.

Prowadzący:

Artur Samek

Artur Samek

Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia (w tym agencji pracy tymczasowych), Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ubezpieczeń społecznych. Prowadził liczne konferencje i seminaria naukowe poświęcone powyższej tematyce.