Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podatki branżowe

Zamknięcie roku u podmiotu medycznego jako płatnika – obowiązki w stosunku do pracowników i zleceniobiorców oraz członków zarządu i rad nadzorczych w 2023 r.

Cel szkolenia: Utrwalenie zasad potrącania podatku, weryfikacja możliwości stosowania ulg podatkowych i podwyższonych kosztów uzyskania przychodu przez podmiot medyczny jako płatnika po zmianach od 1 stycznia 2023 roku. Szkolenie ma na celu przygotowanie do zamknięcia roku podatkowego i właściwego wyliczenia podatku PIT-4R i PIT-11 rocznego.

Adresaci: pracownicy działów kadr i płac podmiotów medycznych rozliczający wynagrodzenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Naliczanie wypłat wynagrodzeń w 2023 r. –zasady dotyczące ustalenia podstawy opodatkowania z uwzględnieniem zasiłków i wynagrodzeń chorobowych dla:
  • pracowników,
  • zleceniobiorców i umów o dzieło,
  • osób powołanych do pełnienia funkcji w zarządzie i radzie nadzorczej,
  • osób łączących etaty z prowadzoną działalnością gospodarczą- kontrakty.
 2. Ujednolicenie zasad składania oświadczeń i wniosków podatkowych przez podatnika do zakładów pracy jako płatników, omówienie zasad w 2023 roku. Stosowanie oświadczeń i wniosków podatnika w trakcie zatrudnienia, a także po zakończeniu współpracy, gdy wypłaty dokonywane są po rozwiązaniu umowy.
 3. Prawo do upoważnienia płatników do braku pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy(od 1 stycznia 2023 r.).
 4. Stosowanie ulgi dla młodych, seniora i rodzin wielodzietnych w rozliczeniu wynagrodzeń w 2023 roku- najnowsze stanowiska organów podatkowych.
 5. Wpływ wybranych świadczeń w naturze na podstawę naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku:
  świadczenia wypłacane z ZFŚS:
  • zapomogi ze środków obrotowych,
  • posiłki,
  • świadczenia wynikające z przepisów BHP,
  • ryczałt lub ekwiwalent za pranie odzieży, za pracę zdalną,
  • odszkodowania pracownicze.
 6. Rozliczenie zaległych składek ZUS po kontroli.
 7. Zasady naliczania składek na PPK w kontekście rozliczenia rocznego PIT.
 8. Status rezydenta w 2023 roku i rozliczanie nierezydentów w PIT - podatek u źródła po zmianach (np. zagraniczni zleceniobiorcy, członkowie zarządów, itp.).
 9. Odpowiedzialność podatkowa płatnika za niepobranie lub za brak wpłaty zaliczki na podatek (art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej za 2023 rok).
 10. Odpowiedzialność karna skarbowa za brak pobrań lub brak wpłaty pobranej zaliczki (art. 78 KKS).
 11. Omówienie problematycznych pozycji w PIT-11 za 2023 rok.
 12. Omówienie problematycznych pozycji w PIT-4R i PIT-8AR, IFT za 2023 rok.
 13. Zasady rozliczania wynagrodzenia płatnika.
 14. Omówienie w jakich przypadkach płatnik ma zgłaszać na drukach MDR korzyści podatkowe w podatku PIT.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.