Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: PIT / Szkolenia dla ochrony zdrowia

Zamknięcie roku u płatnika – obowiązki podmiotu medycznego jako płatnika w stosunku do pracowników i zleceniobiorców po zmianach w 2022 i przygotowanie do zmian w 2023 r.

Cel szkolenia: Utrwalenie zasad potrącania podatku i stosowania kosztów uzyskania przychodu przez podmiot medyczny jako płatnika po zmianach od 1 stycznia i od 1 lipca 2022 roku. Szkolenie ma na celu przygotowanie do zamknięcia roku podatkowego i właściwego wyliczenia podatku PIT-4R i PIT-11 rocznego.

Adresaci: pracownicy podmiotów medycznych rozliczający płace i wynagrodzenia.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przychody podatkowe rozpoznawane jako dodatkowe (m.in.):

 • pożyczki,
 • zapomogi,
 • świadczenia dla emerytów,
 • wpłaty na PPK.

2. Aktualne zwolnienia przedmiotowe:

 • ubrania pracownicze (służbowe),
 • świadczenia BHP,
 • ekwiwalenty w związku z wykorzystywaniem majątku osobistego pracownika,
 • ryczałty samochodowe,
 • podróże służbowe,
 • podróże osób nie będących pracownikami,
 • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • szkolenia,
 • ulga „bez PIT dla młodych”,
 • inne.


3. Szczególne przypadki rozliczania podatku:

 • podatek ryczałtowy od „małych” zleceń,
 • śmierć pracownika.

4. Naliczanie wypłat wynagrodzeń w 2022 r. w podmiocie medycznym - nowe schematy dotyczące zasad ustalania podstawy opodatkowania dla:

 • pracowników,
 • zleceniobiorców i umów o dzieło.

5. Ujednolicenie zasad składania oświadczeń i wniosków podatkowych przez podatnika do zakładów pracy jako płatników, omówienie zmian od 2023 roku. Stosowanie oświadczeń i wniosków podatnika w trakcie zatrudnienia, a także po zakończeniu współpracy, gdy wypłaty dokonywane są po rozwiązaniu umowy.
6. Prawo do upoważnienia płatników do braku pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy (od 1 stycznia 2023 r.).
7. Odpowiedzialność podatkowa płatnika za niepobranie lub za brak wpłaty zaliczki na podatek. (art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej za 2022 i od 2023 roku).
8. Odpowiedzialność karna skarbowa za brak pobrań lub brak wpłaty pobranej zaliczki. (art. 78 KKS).
9. Omówienie problematycznych pozycji w PIT-11 za 2022 rok.
10. Omówienie problematycznych pozycji w PIT-4R i PIT-8AR za 2022 rok.
11. Zasady rozliczania wynagrodzenia płatnika.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek


dr Małgorzata Rzeszutek – Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.


Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.


Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.