Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od podstaw. Zasady prawidłowego tworzenia, funkcjonowania oraz rozliczania środków z ZFŚS

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych.

Podczas szkolenia etapami będą przedstawiane zasady dotyczące tworzenia i prawidłowego funkcjonowania a także rozliczania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W szczególności zostanie przedstawione jak prawidłowo utworzyć ZFŚS, w jaki sposób dokonywać przydziału środków z ZFŚS.

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące tworzenia prawidłowych wzorów dokumentów i projektów aktów prawnych związanych z ZFŚS.

Uczestniczy szkolenia będą zapoznani z wpływem przepisów prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i RODO na funkcjonowanie omawianej instytucji.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe zasady i pojęcia dotyczące tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

 • Kto ma obowiązek tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Kiedy powstaje obowiązek wypłaty świadczenia urlopowego.
 • Kto jest uprawniony i na jakich zasadach do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Czy istnieje możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS.
 • Kiedy nie ma obowiązku wypłaty świadczenia urlopowego.
 • Jakie postanowienia powinny się znaleźć w przepisach wewnątrzzakładowych, aby odstąpić od tworzenia ZFŚS lub wypłaty świadczenia urlopowego.
 • Zasady obliczania odpisu podstawowego oraz odpisów fakultatywnych na kontro ZFŚS.
 • Czy można dowolnie ustalić wysokość odpisów na ZFŚS.

2. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:

 • Jak ustalić krąg osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS.
 • Uprawnienia osób do środków ZFŚS na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, długotrwałej chorobie.
 • Korzystanie z ZFŚS przez osoby nie będące pracownikami danego zakładu pracy.

3. Ustawowy zakres działalności socjalnej:

 • Na jakie świadczenia mogą być przeznaczane środki z ZFŚS.
 • Na jakie inne cele mogą być przeznczone środki z ZFŚS.

4. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację dotyczącą ZFŚS:

 • Zasady udostępniania przez pracowników danych osobowych swoich i członków rodzin w świetle przepisów RODO, w przypadku ubiegania się o pomoc z ZFŚS.
 • Kto może przetwarzać dane osobowe w zakresie ZFŚS.
 • Zasady przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS.
 • Jak prawidłowo badać sytuację socjalną osób uprawnionych do świadczeń socjalnych w świetle orzecznictwie sądowego.
 • Omówienie wzorów podstawowych dokumentów związanych z działaniem ZFŚS.
 • W jak sposób naliczyć i przekazać odpisy podstawowe oraz fakultatywne na konto ZFŚS w 2023 r. po zmianie przepisów obowiązującej od 01.07.2023 r.

5. Zasady funkcjonowania Komisji Socjalnej:

 • Ustalanie składu komisji i czy jest obowiązek jej utworzenia.
 • Uprawnienia i obowiązki komisji socjalnej.

6. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

 • Jak utworzyć Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Jak zmienić regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Co to jest preliminarz środków z ZFŚS na dany rok kalendarzowy.

7. Związki zawodowe, przedstawiciel pracowników a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

 • Rola związków zawodowych w tworzeniu i funkcjonowaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Rola przedstawiciela pracowników w tworzeniu i funkcjonowaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

8. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną.
9. Omówienie zagadnień podatkowych związanych z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
10. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, a działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
11. Orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
12. ZFŚS w wyjaśnieniach Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, PIP.
13. Pytania i dyskusja.

Prowadzący:

Artur Samek

Artur Samek

Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia (w tym agencji pracy tymczasowych), Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ubezpieczeń społecznych. Prowadził liczne konferencje i seminaria naukowe poświęcone powyższej tematyce.