Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od podstaw. ABC tworzenia, prawidłowego funkcjonowania i rozliczania środków z ZFŚS

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają wykonywanie zadań związanych z funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych.
Podczas szkolenia etapami będą przedstawiane zasady dotyczące tworzenia i prawidłowego funkcjonowania, a także rozliczania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W szczególności zostanie przedstawione jak prawidłowo utworzyć ZFŚS, w jaki sposób dokonywać przydziału środków z ZFŚS.
Omówione zostaną zagadnienia dotyczące tworzenia prawidłowych wzorów dokumentów i projektów aktów prawnych związanych z ZFŚS.
Uczestniczy szkolenia będą zapoznani z wpływem przepisów prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i RODO na funkcjonowanie omawianej instytucji.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawowe zasady i pojęcia dotyczące tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  • Kto ma obowiązek tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  • Kiedy powstaje obowiązek wypłaty świadczenia urlopowego.
  • Kto jest uprawniony i na jakich zasadach do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  • Czy istnieje możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS.
  • Kiedy nie ma obowiązku wypłaty świadczenia urlopowego.
  • Jakie postanowienia powinny się znaleźć w przepisach wewnątrzzakładowych, aby odstąpić od tworzenia ZFŚS lub wypłaty świadczenia urlopowego.
  • Zasady obliczania odpisu podstawowego oraz odpisów fakultatywnych na kontro ZFŚS.
  • Czy można dowolnie ustalić wysokość odpisów na ZFŚS.
 2. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:
  • Jak ustalić krąg osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS.
  • Uprawnienia osób do środków ZFŚS na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, długotrwałej chorobie.
  • Korzystanie z ZFŚS przez osoby nie będąc pracownikami danego zakładu pracy.
 3. Ustawowy zakres działalności socjalnej:
  • Na jakie świadczenia mogą być przeznaczane środki z ZFŚS.
  • Jakie inne cele mogą być finansowane ze środków ZFŚS.
 4. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację dotyczącą ZFŚS:
  • Zasady udostępniania przez pracowników danych osobowych swoich i członków rodzin w świetle przepisów RODO, w przypadku ubiegania się o pomoc z ZFŚS.
  • Kto może przetwarzać dane osobowe w zakresie ZFŚS.
  • Zasady przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS.
  • Jak prawidłowo badać sytuację socjalną osób uprawnionych do świadczeń socjalnych w świetle orzecznictwie sądowego.
  • Omówienie wzorów podstawowych dokumentów związanych z działaniem ZFŚS.
 5. Zasady funkcjonowania Komisji Socjalnej:
  • Ustalanie składu komisji i czy jest obowiązek jej utworzenia.
  • Uprawnienia i obowiązki komisji socjalnej.
 6. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  • Jak utworzyć Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  • Jak zmienić regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  • Co to jest preliminarz środków z ZFŚS na dany rok kalendarzowy.
 7. Związki zawodowe, przedstawiciel pracowników a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
  • Rola związków zawodowych w tworzeniu i funkcjonowaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  • Rola przedstawiciela pracowników w tworzeniu i funkcjonowaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 8. Omówienie zagadnień podatkowych związanych z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 9. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, a działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 10. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną
 11. Orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 12. ZFŚS w wyjaśnieniach Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, PIP.
 13. Pytania i dyskusja.

Prowadzący:

Artur Samek

Artur Samek

Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia (w tym agencji pracy tymczasowych), Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ubezpieczeń społecznych. Prowadził liczne konferencje i seminaria naukowe poświęcone powyższej tematyce.