Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r.

Szanowni Państwo

Od roku 2020 i 2021 ustawodawca po raz kolejny zafundował podatnikom pakiet zmian w podatku od towarów i usług. Same zmiany nie dotyczą nie tylko zasad wystawiania faktur korygujących, ale również sposobu ich wykazywania dla potrzeb rozliczeń podatku od towarów i usług.

Zmiany dotyczą w szczególności:

  • zasad wystawiania faktur do paragonów,
  • wykazywania faktur korygujących in minus,
  • wykazywania faktur korygujących in plus,
  • zasad stosowania podzielonej płatności,
  • zasada wykazywania faktur i faktur korygujących w JPK,
  • stosowania kursu walutowego dla potrzeb podatku VAT.

Dodatkowo, pomimo braku zmiany przepisów, nastąpiły istotne modyfikacje wykładni przepisów dotyczących:

  • Wystawiania faktur uproszczonych, co znalazło odzwierciedlenie w objaśnieniach podatkowych wydanych przez Ministerstwo Finansów.
  • Stosowania ulgi na złe długi, co wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dodatkowo, oprócz powyższych zagadnień, szkolenie ma na celu aktualizację wiedzy w zakresie wystawiania faktur, faktur korygujących oraz faktur zaliczkowych.

Serdecznie zapraszamy!

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. FAKTURY:

1. Obowiązek wystawienia faktury:

a) w jakich sytuacjach występuje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury bez żądania nabywcy?

b) kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury wyłącznie na żądanie nabywcy?

c) skutki niewystawienia faktury lub podwójnego zafakturowania tego samego zdarzenia,

d) skutki wystawienia faktury nierzetelnej (tzw. pustej) lub wadliwej,

e) oznaczenia GTU oraz MPP - jak prawidłowo stosować:

- nowe zasady stosowania oznaczenia MPP od stycznia 2021,

- nowe możliwości kompensowania faktur MPP,

- zasady stosowania oznaczeń GTU oraz MPP do faktur oraz faktur korygujących.

2. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe:

a) prawidłowa treść faktury zaliczkowej - najczęściej popełniane błędy,

b) kilka zaliczek do jednej transakcji a prawidłowe fakturowanie,

c) zaliczka i dostawa towarów w tym samym okresie rozliczeniowym - sposób dokumentowania,

d) 100% zaliczki a obowiązek wystawienia faktury rozliczeniowej,

e) wartość zaliczki większa niż końcowa wartość transakcji - prawidłowe dokumentowanie,

f) zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta podatku VA i faktury zaliczkowej.

3. Faktury do paragonów:

a) kiedy istnieje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury do paragonu bez żądania nabywcy?

b) termin wystawienia faktury do paragonu,

c) brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy,

d) paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł - zagadnienia problematyczne,

e) faktury do paragonów - ujęcie w JPK,

f) faktury korygujące do faktur do paragonów - ujęcie w JPK,

g) faktury korygujące do faktur do paragonów a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

4. Faktury uproszczone - przepisy a objaśnienia Ministra Finansów:

a) kiedy paragon stanowi fakturę uproszczoną?

b) numer faktury uproszczonej,

c) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK do końca czerwca 2021 r.

d) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK od lipca 2021 r.

e) korygowanie faktur uproszczonych,

f) czy do faktury uproszczonej można wystawić notę korygującą?

g) jakich danych z faktury uproszczonej nie można korygować?

h) faktury korygujące do faktur uproszczonych a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

5. Faktury w walucie obcej:

a) kiedy należy uznać, że faktura jest wystawiona w walucie obcej? - najczęściej popełniane błędy,

b) czy faktura wystawiona w walucie obcej oraz w PLN jest fakturą walutową?

c) kurs waluty dla faktur w walucie obcej - metoda „tradycyjna”,

d) kurs waluty dla faktur w walucie obcej - metoda „alternatywna” od 2021 roku,

e) nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia u nabywcy.

6. Faktury zakupu:

a) czy można skanować i niszczyć faktury zakupowe otrzymane w formie papierowej? - przepisy o VAT/PIT/CIT oraz o rachunkowości;

b) jak prawidłowo określić moment otrzymania faktury zakupu?

c) błędy popełnione przez wystawcę faktury a prawo do odliczenia VAT?

II. FAKTURY KORYGUJĄCE:

1. Zasady wystawiania faktur korygujących:

a) kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?

b) kilka faktur korygujących do jednej faktury,

c) faktura korygująca a nota korygująca,

d) faktura korygująca a obowiązek korekty JPK?

e) kiedy należy złożyć czynny żal w związku z korektą JPK?

2. Moment ujęcia faktur korygujących in minus od 2021.

3. Moment ujęcia faktur korygujących in plus od 2022.

4. Faktury korygujące a kurs waluty:

a) kurs waluty a korekty o charakterze następczym,

b) kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym,

c) kurs waluty VAT a kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego

5. Anulowanie faktury:

a) brak przepisów a praktyka - kiedy można anulować fakturę?

b) faktura korygująca „do zera” a anulowanie faktury.

III. ULGA NA ZŁE DŁUGI - SKUTKI ORZECZENIA TSUE:

1. Ograniczenia ulgi na złe długi w polskich przepisach o VAT – w szczególności ograniczenia  zakwestionowane przez TSUE:

a) ograniczenie dotyczące statusu nabywcy,

b) ograniczenia czasowe ulgi na złe długi,

2. Wpływ orzeczenia TSUE na przeszłe okresy rozliczeniowe:

a) korekty deklaracji za przeszłe okresy rozliczeniowe,

b) sprawy zakończone ostateczną decyzją organów podatkowych,

c) sprawy zakończone prawomocnymi orzeczeniami sądów administracyjnych,

3. Wpływ orzeczenia TSUE na bieżące oraz przyszłe okresy rozliczeniowe:

a) jak stosować ulgę na złe długi w świetle orzeczenia TSUE?

Prowadzący: