Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład / Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w 2022 r. – problemy i wątpliwości

Szkolenie stanowi uzupełnienie wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń, obejmuje zagadnienia uwzględniające zmiany przepisów od 1 lipca 2022 r.  Zagadnienia omawiane na szkoleniu stanowią odpowiedź na pytania i wątpliwości związane z rozliczaniem wynagrodzeń. Szkolenie ma charakter warsztatowy - każde zagadnienie to przede wszystkim praktyczne przykłady poparte częścią teoretyczną.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany przepisów od 1 lipca 2022 r. i od 2023 r i ich wpływ na rozliczenie składkowo podatkowe pracownika i zleceniobiorcy:

 • wynagrodzenie wypłacone po ustaniu zatrudnienia - koszty uzyskania przychodów, kwota zmniejszająca podatek, oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków,
 • rozliczenie wynagrodzenia w przypadku przekroczenia progu podatkowego i rocznego ograniczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • rozliczenie wynagrodzenia, gdy pracownik złożył wniosek o wspólnym rozliczeniu małżonków.

2. Rozliczenie składek i podatku w sytuacjach wątpliwych:

 • rozliczenie wynagrodzenia w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika w roku podatkowym,
 • dwie umowy u jednego pracodawcy, rozliczenie wynagrodzenia, podstawa wymiaru zasiłku,
 • dwie umowy zawarte z pracodawcą,
 • umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem, rozliczenie wynagrodzenia, podstawa wymiaru zasiłku,
 • PPK zleceniobiorcy a 20% koszty uzyskania przychodów.

3. Wypełnianie informacji PIT-11 po zmianie przepisów:

 • wypełnianie informacji PIT-11, gdy przychody uzyskane przez pracownika lub zleceniobiorcę są zwolnione od podatku.

4. Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek:

 • składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek przy składnikach oskładkowanych i zwolnionych ze składek,
 • obniżenie składki zdrowotne w przypadku kilku wypłat w miesiącu,
 • obniżenie składki zdrowotnej w przypadku, gdy przychody pracownika zwolniono od podatku,
 • obniżenie składki zdrowotnej w przypadku zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
 • obniżenie składki zdrowotnej w przypadku, gdy dochód pracownika uzyskany w roku podatkowym przekroczył kwotę 85528 zł,
 • obniżenie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik przystąpił do PPK, PPE,
 • obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdy pracownik złożył oświadczenie o wspólnym rozliczeniu małżonków.

5. Rozliczenie wynagrodzenia pracownika, który korzysta z ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących emerytów:

 • wiek podatnika jako jedna z przesłanek skorzystania ze zwolnienia z ulgi dla młodych i ulgi dla pracujących emerytów,
 • zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy uzyskane przez pracownika, który korzysta z ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dal rodzin 4+, ulgi dla pracujących emerytów,
 • rozliczenie wynagrodzenia w przypadku przekroczenia limitu przychodów zwolnionych od podatku.

6. Ustalenie kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę i zasiłku, z wynagrodzenia zleceniobiorcy objętego ochroną kodeksową kwota wolna od potrąceń - po zmianach od 1 lipca 2022:

 • kwota wolna od potrąceń, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • kwota wolna, jeżeli pracownik korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie przepisów art. 21 ust.1 pkt 148, pkt 152-154 u.p.d.o.f.,
 • kwota wolna uczestnika PPK, PPE,
 • kwota wolna od potrąceń, gdy wynagrodzenie wypłacane jest w różnych terminach płatności,
 • kwota wolna a rezygnacja z kosztów uzyskania przychodów,
 • kwota wolna od potrąceń w przypadku dokonywania potrąceń z umowy zlecenia,
 • kwota wolna od potrąceń, gdy zleceniobiorca złożył wniosek o niepobieranie zaliczki.

7. Korekty list płac po zmianie przepisów od 1 lipca 2022 r.:

a) Umowa zlecenia uznana za umowę o pracę po kontroli ZUS:

 • korekta dokumentów zgłoszeniowych,
 • korekta dokumentów rozliczeniowych,
 • informacja PIT-11 sporządzona dla pracownika,
 • zapłata składek za pracownika.

b) Nadpłacone wynagrodzenie z powodu błędu pracodawcy:

 • zwrot nadpłaty przez pracownika i rozliczenie zwrotu przez pracodawcę.

c) Nadpłata składek z tytułu przekroczenia rocznego ograniczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:

 • korekta dokumentów rozliczeniowych,
 • rozliczenie wynagrodzenia w miesiącu dokonania zwrotu nadpłaconych składek,
 • zwrot składek byłemu pracownikowi,
 • zwrot nadpłaconych składek, gdy do wynagrodzenia stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów.

d)  Nadpłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia:

 • zwrot nadpłaty przez zleceniobiorcę i rozliczenie zwrotu przez zleceniodawcę.

e) Rozliczenie z byłym zleceniobiorcą, który obecnie jest pracownikiem etatowym nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

f) Pobranie z wynagrodzenia pracownika za wysokiej zaliczki na podatek z powodu błędu pracodawcy.

g) Błąd pracodawcy polegający na niepobraniu składek i zaliczki na podatek od przychodów z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

8. Ustalenie wysokości wynagrodzenia w sytuacjach wątpliwych:

 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, gdy pracownik chorował w dni wolne od pracy, gdy pracownik chorował przez 30 dni miesiąca, gdy w miesiącu nastąpiła zmiana wysokości wynagrodzenia,
 • wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
 • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy przy zmianie terminu wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia,
 • premie regulaminowe, nagrody w postawie wymiaru zasiłku i w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, gdy pracownikowi przysługuje kilka składników wynagrodzenia,
 • zmiana etatu a wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent za urlop, podstawa zasiłku.