Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek PIT

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze w 2024 roku

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych i najistotniejszych zagadnień dotyczących płatnika podatku PIT. Praktyczny charakter szkolenia pozwoli na zdobycie i uzupełnienie wiedzy w zakresie zasad opodatkowania wynagrodzeń i innych świadczeń przekazywanych pracownikom i osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych, z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych i bieżącego orzecznictwa.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rozliczanie należności ze stosunku pracy, w tym między innymi:
  • Przychód, dochód, podstawa opodatkowania, moment uzyskania przychodu, koszty pracownicze, podstawa naliczenia składek - zdefiniowanie podstawowych elementów listy płac.
  • Opodatkowanie i oskładkowanie wybranych benefitów pracowniczych (karty multisport, pakiety medyczne, dodatkowe ubezpieczenie, kursy językowe, gadżety firmowe) - omówienie stanowiska organów podatkowych, w oparciu o aktualne interpretacje Krajowej Informacji Skarbowej.
  • Oświadczenia i wnioski składane przez pracownika - wyjaśnienie, na praktycznych przykładach, kiedy i jakie wnioski oraz oświadczenia, w oparciu o ustawę PIT, mogą składać pracownicy oraz jaki ma to wpływ na bieżącą wypłatę.
  • Korekty wynagrodzeń, w tym: rozliczenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na przełomie roku, korekta składek ZUS a podstawa opodatkowania, korekta wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.
  • Ulgi w ustawie PIT uwzględniane przez płatnika - omówienie warunków wymaganych dla skorzystania z wybranych zwolnień przedmiotowych, w tym np.: odszkodowania i zadośćuczynienia, zapomogi i świadczenia socjalne, odzież robocza, badania lekarskie i inne świadczenia oraz ich ekwiwalenty wymagane przepisami bhp, dochody osób przebywających zagranicą, wydatki na zakwaterowanie pracowników, zwrot kosztów przeniesienia służbowego, korzystanie ze zwolnień w ramach ulgi PIT-0, dokształcanie, doskonalenie zawodowe.
 2. Umowy cywilno-prawne:
  • Ustalenie przychodu z umowy cywilnoprawnej, w tym: samochód służbowy zarządu, szkolenia, kursy, studia członków zarządu, polisa na życie, mieszkanie, podróż osoby niebędącej pracownikiem firmy.
  • Umowa zlecenie zawarta z cudzoziemcem - jak i kiedy należy naliczyć podatek w Polsce?
  • Przykładowe rozliczenia podatkowo składkowe umów zleceń.
  • Koszty autorskie - w interpretacjach KIS.
 3. Inne zagadnienia, w tym między innymi:
  • Wniosek o niepobieranie zaliczki na PIT - obowiązki dla płatnika.
  • Przychód z otrzymania nagrody.
  • Świadczenia dla kontrahenta a obowiązki płatnika PIT.

Prowadzący:

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.

Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.