Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Wynagrodzenia 2024 – wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy, wynagrodzenie za miesiące, w którym wystąpiły nieobecności w pracy, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, odprawy i odszkodowania

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – stałe zmienne składniki wynagrodzenia:
  • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, gdy pracownik choruje, praca w 31 dniu miesiąca, choroba w dni robocze, choroba po przepracowaniu wszystkich godzin przypadających do przepracowania w miesiącu.
  • Nieobecność spowodowana inną przyczyną niż choroba pracownika.
  • Zmiana wysokości wynagrodzenia, zmiana etatu w trakcie miesiąca.
  • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu.
  • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, gdy pracownik w okresie wyczekiwania nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego.
  • Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik chorował, korzystał z urlopu i nie przepracował żadnego dnia.
  • Wynagrodzenie za przepracowany miesiąc w przypadku nierównomiernego rozkładu czasu pracy.
  • Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie został dopuszczony do pracy w przypadku, gdy kontrola trzeźwości wykazała obecność alkoholu w organizmie pracownika.
 2. Wynagrodzenie za urlop:
  • Składniki uwzględniane w podstawie wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop.
  • Wynagrodzenie za urlop wykorzystywany w miesiącu podjęcia pracy.
  • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w podstawie wynagrodzenia za urlop.
  • Wynagrodzenie za urlop po dłuższej nieobecności w pracy.
  • Zmiana wysokości wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop.
  • Urlop na przełomie miesięcy a zmienne składniki wynagrodzenia.
  • Wynagrodzenie za urlop w przypadku wypłaty wynagrodzenia do 10-go dnia następnego miesiąca.
  • Świadczenia ze stosunku pracy a wynagrodzenie za urlop.
  • Jednorazowy dodatek specjalny a wynagrodzenie za urlop.
  • Premia uznaniowa a podstawa wynagrodzenia za urlop.
  • Wynagrodzenie za urlop w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracę.
  • Zamiana składnika kwartalnego na miesięczny a wynagrodzenie za urlop.
  • Dodatkowe świadczenia przysługujące pracownikowi (pakiety medyczne, ryczałty, ekwiwalenty) a wynagrodzenie za urlop.
  • Wynagrodzenie za urlop po urlopie wychowawczym.
  • Przesunięcie terminu wypłaty premii a wynagrodzenie za urlop.
  • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe a wynagrodzenie za urlop.
  • Kolejna umowa na czas określony a wynagrodzenie za urlop.
  • Zmiana wymiaru etatu a wynagrodzenie za urlop.
  • Zmienna premia regulaminowa nie zmniejszana za okres nieobecności w pracy.
 3. Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia:
  • Wynagrodzenie stałe i zmienne (prowizyjne, akordowe) w przypadku, gdy pracownik korzysta ze zwolnienia z powodu siły wyższej.
  • Wynagrodzenie, gdy pracownik korzysta ze zwolnienia z powodu siły wyższej niepełną godzinę.
  • Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy, dni/godziny zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do 14.r.ż.
  • Zwolnienie na poszukiwanie pracy w przypadku zmiennych składników wynagrodzenia.
  • Wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia.
  • Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą.
  • Wynagrodzenie za okres zwolnienia pracownika będącego krwiodawcą.
 4. Wynagrodzenie za okres innych nieobecności (szkolenie bhp, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, szkolenie poza godzinami pracy, przerwy na karmienie).
 5. Wynagrodzenie za czas dyżuru.
 6. Wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju.
 7. Ryczałty i ekwiwalenty w okresie niewykonywania pracy.
 8. Ekwiwalent za urlop – składniki miesięczne, kwartalne, roczne.
 9. Ustalenie wysokości odpraw i odszkodowań.
 10. Rozwiązanie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego a niedopracowane godziny.
 11. Ustalenie wysokości wynagrodzenia w miesiącu, w którym pracownik miał udzielony czas wolny za godziny nadliczbowe, gdy wolne ze święto udzielono w innym miesiącu, gdy pracownik nie odpracował wyjścia prywatnego, gdy nastąpiło ustanie stosunku pracy w trakcie miesiąca.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.

Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).