Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT w obrocie międzynarodowym

Wszystko o najnowszych zasadach rozliczania VAT w transakcjach międzynarodowych. Kontrowersje wokół Polskiego Ładu a możliwość rejestracji firmy za granicą

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców, zajmujących się bądź realizujących w praktyce transakcje międzynarodowe.

Celem szkolenia jest poznanie i utrwalenie wiedzy na temat przepisów regulujących rozliczanie VAT w obrocie międzynarodowym oraz omówienie najnowszych orzeczeń i interpretacji do wywołujących wątpliwości zagadnień, co pozwala zaktualizować posiadaną już wiedzę.

Szkolenie oparte jest o przydatne przykłady z praktyki znanego doradcy podatkowego oraz wyjaśnienia organów administracji skarbowej oraz orzecznictwo TSUE i NSA.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Nowe zasady harmonizacji warunków stosowania stawki 0% przy WDT w całej UE:

 • jakie są aktualne przepisy unijne w zakresie rozliczania WDT?
 • zasady wynikające z Dyrektywy 112,
 • zmiana w zakresie Dyrektywy 2018/1910,
 • Rozporządzenia WE 282/2011 i 2018/1912.
 • nowe przesłanki materialne do stosowania stawki 0%,
 • jakich dokumentów dla zastosowania stawki 0% wymagają przepisy unijne?
 • zasada domniemania wywozu towaru – szczegółowa dokumentacja, która musi posiadać podatnik,
 • czy podatnik musi posiadać wszystkie dokumenty przewidziane w rozporządzeniach unijnych i w jakich terminach powinien je zgromadzić?

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

 • warunki transakcji potrzebne do uznania ją za WDT,
 • jaki musi być status podmiotów uczestniczących w WDT?
 • czy występują szczególne przypadki WDT?
 • moment powstania obowiązku podatkowego:
 • faktura przed dostawą,
 • faktura po dostawie albo brak faktury,
 • zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania).
 • co wchodzi w zakres podstawy opodatkowania przy WDT (opłaty dodatkowe, koszty transportu, atesty itp.)?
 • krajowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT,
 • w jakim zakresie stosować przepisy krajowe dotyczące stawki 0% przy WDT w stosunku do wprowadzonych zasad unijnych?
 • korekty w zakresie WDT – zasady rozliczania po ostatnich zmianach.

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

 • zakres podmiotowy i przedmiotowy WNT:
 • obowiązki dostawcy zagranicznego i polskiego nabywcy przy WNT,
 • miejsce świadczenia WNT,
 • transakcje wyłączone z WNT, dotyczące przemieszczenia towarów z UE do Polski,
 • WNT nietransakcyjne – specyfika rozliczenia.
 • obowiązek podatkowy w WNT:
 • znaczenie daty wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego,
 • data faktury a data dostawy,
 • faktura zagraniczna z podatkiem – co zrobić?
 • zaliczki na poczet WNT.
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania w WNT przy uwzględnieniu stanowiska KAS i wyroków sądów,
 • kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej,
 • nowe zasady korygowania podstawy opodatkowania „in minus” i „in plus” w zakresie WNT,
 • jak w praktyce odliczać podatek naliczony w WNT po wyroku TSUE C-895/19?
 • czy można bez ograniczeń wykazywać podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dla WNT?
 • wyrok TSUE, a możliwość żądania zwrotu zapłaconych od 2017 r. odsetek za zwłokę.

4. Szczególny sposób rozliczania WDT i WNT poprzez procedurę call of stock oraz sposób wykazywania transakcji wewnątrzwspólnotowych w JPK_V7 i VAT_UE:

 • kiedy i kto może stosować procedurę magazynu konsygnacyjnego?
 • niezbędne warunki przy procedurze call of stock,
 • jak prawidłowo wykazać WDT i WNT w JPK_V7?
 • jakie stosować GTU i RT przy dostawach WDT?
 • prawidłowe sporządzenie VAT_UE za dany okres rozliczeniowy i sposoby korekty informacji podsumowującej.

5. Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku VAT:

 • kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa, w tym trójstronna?
 • rozpoznawanie dostaw ruchomych i nieruchomych,
 •  jak wskazać, kto jest organizatorem transportu w transakcji łańcuchowej i jakie to ma znaczenie dla opodatkowania VAT?
 • znaczenie warunków Incoterms dla sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowej,
 • obowiązki rejestracyjne w innych krajach,
 • przepisy obowiązujące od 2020 i 2021 r. dotyczące transakcji łańcuchowych między podmiotami unijnymi – ważne zmiany,
 • uproszczenie w transakcji trójstronnej – stanowisko KAS,
 • obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej.

6. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru (dostawa z montażem) oraz pakiet paliwowy w praktyce:

 • nabywca towaru jako podatnik - okoliczności transakcji,
 • zasady rozliczenia VAT należnego przez nabywcę,
 • terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw oraz reguły dokonywania transakcji,
 • jaką można wskazać skutki wyroku TSUE z 2021 r. na prawidłowość uszczelnienia systemu VAT?
 • ostatnie zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku.

7. Eksport towarów:

 • jak rozpoznać eksport bezpośredni i pośredni?
 • obowiązek podatkowy przy eksporcie towarów oraz opodatkowanie zaliczek w eksporcie – istotne zmiany od 1 stycznia 2021 r.,
 • tzw. dostawa wydłużona i jej wpływ na opodatkowanie zaliczek,
 • stawka 0% w eksporcie bezpośrednim i pośrednim:
 • dokumenty niezbędne do zastosowania stawki preferencyjnej,
 • terminy wykazania eksportu ze stawką 0% albo krajową z deklaracji,
 • sposób rozliczenia zaliczki w deklaracji i ewidencji VAT ze stawką 0%,
 • zasady korygowania stawki w eksporcie – wstecz czy na bieżąco.

8. Problematyka importu i eksportu usług:

 • zakres importu i eksportu usług oraz określanie miejsca świadczenia,
 • kiedy u podatnika polskiego należy rozpoznać import usług?
 • wyjątki od reguł określania miejsca świadczenia usług,
 • zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
 • usługi ciągłe w imporcie usług a sposób rozliczania VAT należnego,
 • przeliczanie kursowe walut w imporcie usług i terminy rozliczania korekty podstawy opodatkowania,
 • jak prawidłowo rozliczyć eksport usług w JPK_V7?
 • zasady odliczenia podatku naliczonego w imporcie usług po zmianach od 1 października 2021 r. oraz odliczenie VAT przy eksporcie usług – kontrowersje.

9. Wskazówki na temat „ucieczki” od Polskiego Ładu za granicę:

 • sposoby rejestracji firmy w innym kraju UE albo poza UE,
 • rezydencja polska a działalność zagranicą,
 • konsekwencje przeniesienia działalności poza Polskę,
 • czy to się jednak opłaca?

Prowadzący: