Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Work-life balance oraz przejrzyste warunki dotyczące zatrudnienia – wdrożenie dyrektyw Unii Europejskiej krok po kroku

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym planowanych na 2023 r. zmian przepisów prawa pracy. Zajmiemy się przede wszystkim modyfikacjami wynikającymi z konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego regulacji unijnych. Chodzi tu o dyrektywę 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz dyrektywę 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work-life balance).

Przyjrzymy się zasadom udzielania nowego urlopu opiekuńczego. Zwrócimy uwagę na nowe zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Wskażemy na nowe zasady korzystania z obowiązujących już urlopów związanych z rodzicielstwem (np. wydłużenie urlopu rodzicielskiego, wcześniejsze skorzystanie z urlopu ojcowskiego). Wypunktujemy elementy niezbędne do zastosowania elastycznej organizacji pracy.

Ponadto, omówimy zmiany dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony (konieczność podania uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia i konsultacji związkowej). Podpowiemy na jakie nowe kwestie należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy o pracę na okres próbny. Doprecyzujemy też wszystkie nowe elementy, które będą musiały zostać uwzględnione przez pracodawcę przy przekazywaniu pracownikom informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia. Nie omieszkamy również wspomnieć o sytuacjach, w jakich pracownicy będą mogli wnioskować do pracodawcy o zmianę dotychczasowych warunków zatrudnienia.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Państwu przygotować się na zmiany w przepisach prawa pracy, uniknąć zaskoczenia nowymi regulacjami i wdrożyć niezbędne czynności formalnoprawne.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Urlop rodzicielski. Wydłużenie okresu urlopu. Możliwość korzystania z wydłużonej części urlopu przez drugie z rodziców lub opiekunów. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za czas pobytu na urlopie rodzicielskim.

2. Urlop ojcowski. Skrócenie okresu korzystania z urlopu. Przepisy przejściowe dla pracowników, którzy nie skorzystali z urlopu ojcowskiego do momentu wejścia w życie nowych przepisów.

3. Urlop opiekuńczy. Wymiar nowego urlopu. Czy urlop opiekuńczy będzie płatny? Komu i w jakich sytuacjach będzie przysługiwać takie uprawnienie? Czy pracodawca będzie miał prawo weryfikować zasadność korzystania z takiego urlopu?

4. Dodatkowe zwolnienie od pracy (2 dni albo 16 godzin) z powodu działania siły wyższej lub w pilnych sprawach rodzinnych. Wysokość wynagrodzenia za takie zwolnienie od pracy. Sposoby korzystania ze zwolnienia od pracy. Wymiar zwolnienia dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Możliwości odmowy udzielenia przez pracodawcę takiego zwolnienia od pracy.

5. Zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14 (art. 188 Kodeksu pracy). Doprecyzowanie zasad korzystania ze zwolnienia w przypadku pracowników, których czas pracy na podstawie innych przepisów, jest krótszy niż 8 godzin.

6. Umowa o pracę na okres próbny. Jakie będą nowe długości okresu próbnego? Kiedy będzie można wydłużyć okres próbny?

7. Umowa o pracę na czas określony. Konieczność podawania przez pracodawcę uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia takiej umowy. Wymóg konsultacji związkowej przed dokonaniem wypowiedzenia. Większe możliwości dochodzenia roszczeń dla pracowników zatrudnionych na czas określony, którzy podważają zasadność wypowiedzenia przed sądem pracy.

8. Jakie nowe elementy będą się znajdować w treści umowy o pracę?

9. Informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 Kodeksu pracy). Zmiana terminu na przekazanie takiej informacji pracownikom. Jakie nowe elementy będzie zawierać taka informacja?

10. Szkolenia pracowników a czas pracy. W jakich nowych sytuacjach szkolenia pracowników mają być zaliczane do czasu pracy, jeżeli będą odbywać się poza godzinami pracy?

11. Elastyczna organizacja czasu pracy rodziców dzieci do lat 8. W jakich sytuacjach pracownicy będą mogli domagać się elastycznej organizacji czasu pracy? Co oznacza w praktyce elastyczna organizacja czasu pracy? Czy pracodawca będzie miał obowiązek wyrażenia zgody na takie zmiany?

12. Nowe uprawnienia dla jednego z rodziców lub opiekunów dzieci do lat 8 - możliwość odmowy pracy w godzinach nadliczbowych, porze nocnej czy delegowania poza stałe miejsce pracy.

13. Rozszerzenie ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę w przypadku kobiet
w ciąży oraz pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub ojcowskiego.

14. Dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy.

15. W jakich sytuacjach pracownicy będą mogli składać wniosek o zmianę warunków zatrudnienia? Jak często pracownik będzie mógł złożyć taki wniosek? Czy wniosek pracownika będzie dla pracodawcy wiążący?

16. Możliwości dochodzenia roszczeń przez pracowników w razie naruszenia przez pracodawcę nowych regulacji prawnych.

17. Nowe przepisy wykroczeniowe. W jakich sytuacjach pracodawca będzie mógł być ukarany w razie kontroli inspektora pracy? Jakiej wysokości kara będzie grozić za naruszenie nowych przepisów?

18. Pozostałe modyfikacje przepisów zawarte w rządowym projekcie zmian w prawie pracy.