Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Czas pracy / Prawo pracy

Wnioski pracowników w zakresie organizacji czasu pracy

Organizacja czasu pracy leży po stronie pracodawcy, który ustala systemy, okresy rozliczeniowe oraz rozkłady czasu pracy w regulaminie pracy lub obwieszczeniu o czasie pracy. W wielu aspektach przepisy Kodeksu pracy dają jednak możliwość dokonania pewnych - nawet bardzo daleko idących - zmian w tym zakresie na podstawie wniosków pracowników. Wnioski te mają różną moc wiążącą - od całkowicie swobodnie ocenianych przez pracodawcę do wiążących pracodawcę (zmiana wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego).

Część z nich może być bardzo korzystna dla pracodawcy. Poprzez wniosek może być dokonana pewna zmiana szybko, właściwie nawet z dnia na dzień bez konieczności zmiany prawa wewnętrznego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rozkład czasu pracy, system czasu pracy, wymiar czasu pracy:

 • pojęcie rozkłady czasu pracy,
 • system czasu pracy obowiązujący pracownika,
 • wymiar czasu pracy ustalony w umowie o pracę,
 • regulacje wewnętrzne dotyczące systemów i rozkładów czasu pracy - ustalenie, związanie tymi regulacjami pracodawcy i pracownika.

2. Indywidualny rozkład czasu pracy:

 • treść wniosku,
 • zakres możliwej zmiany na wniosek pracownika - ograniczenia w dopuszczalności realizacji wniosku przez pracodawcę,
 • termin zmiany,
 • wniosek a regulamin pracy lub obwieszczenie o czasie pracy,
 • zmiana na czas określony lub nieokreślony,
 • wniosek od pracownika będącego rodzicem osoby niepełnosprawnej,
 • przykładowy wniosek.

3. Ruchome rozkłady czasu pracy:

 • ruchome i zmienne rozkłady czasu pracy - znaczenie, zasady stosowania, podstawy wprowadzenia,
 • wniosek pracownika o zastosowanie,
 • wniosek pracownika a porozumienie z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników,
 • dopuszczalny zakres wniosku.

4. Zmiana wymiaru czasu pracy (w tym zmiana wymiaru czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego):

 • wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy,
 • zmiana na stałe czy na czas określony?
 • wniosek pochodzący od pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego,
 • konsekwencje zmiany wymiaru czasu pracy.

5. Elastyczna organizacja pracy - nowe przepisy:

 • elastyczna organizacja pracy - zakres pojęcia,
 • osoby uprawnione do złożenia wniosku,
 • termin złożenia wniosku,
 • treść wniosku,
 • rozpatrzenie wniosku przez pracodawcę,
 • termin odpowiedzi na wniosek,
 • konieczność uzasadnienie odmowy uwzględnienia wniosku,
 • niosek pracownika objętego elastyczną organizacją pracy o powrót do poprzedniej organizacji pracy zakres związania wnioskiem, termin na odpowiedź,
 • odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów o elastycznej organizacji pracy,
 • przykładowy wniosek pracownika,
 • przykładowa odpowiedź pracodawcy na wniosek.