Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ochrona sygnalistów

Whistleblowing – ochrona sygnalistów po zmianach 2024

Do 17 grudnia 2021 r. wszystkie kraje członkowskie, w tym Polska, powinny implementować przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów).

W Polsce ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928) zacznie obowiązywać od dnia 25 września 2024 r.!

Zakłada ona, że podmioty prawne, na rzecz których według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób, muszą ustalić wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Do liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz podmiotu prawnego wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

Próg, 50 osób nie ma zastosowania do podmiotu prawnego wykonującego działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska (objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy 2019/1937), tj. m.in. biur rachunkowych, doradców podatkowych czy biegłych rewidentów.

Jeśli więc firma nie przygotuje wdrożenia z wyprzedzeniem, może później mieć bardzo mało czasu albo nie zdążyć!

W jaki sposób należy się przygotować, do wdrożenia wymienionych w niej obowiązków, aby zdążyć w określonym terminie?

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy nabędą praktycznej wiedzy dotyczącej wdrożenia w organizacji skutecznego systemu zgłaszania naruszeń, a także zapoznają się z zapisami ustawy o ochronie sygnalistów.

Cel szkolenia:
Nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej wdrożenia w organizacji skutecznego systemu zgłaszania naruszeń. Zapoznanie z zapisami ustawy o ochronie sygnalistów.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o ochronie sygnalistów.
 2. Rodzaje naruszeń prawa podlegające zgłoszeniu.
 3. Status prawny sygnalisty.
 4. Czy sygnaliście należy zapewnić poufność czy anonimowość?
 5. Zakaz działań odwetowych na osobach dokonujących zgłoszeń.
 6. Ochrona osób dokonujących zgłoszeń, a także osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym.
 7. Środki ochrony przed działaniami odwetowymi.
 8. Obowiązek ustalenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
 9. Zasady wprowadzenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
 10. Obowiązkowe zapisy wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
 11. Efektywny proces zgłaszania naruszeń w organizacji.
 12. Prawidłowe wyznaczenie osób przyjmujących zgłoszenia w organizacji.
 13. Narzędzia zapewniające skuteczny system zgłaszania naruszeń prawa.
 14. Dostępne kanały zgłaszania naruszeń prawa.
 15. Katalog kar przewidzianych za naruszenie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów.

Prowadzący:

Mirosława Zachaś-Lewandowska

Mirosława Zachaś-Lewandowska

Prowadzi szkolenia i audyty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance, Whistleblowing, edukuje finansowo, a także doradza w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania naruszeń w organizacjach.

Przez 17 lat współtworzyła instytucję finansową, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, była odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, kredytu konsumenckiego, usług płatniczych, reklamacji, gwarantowania depozytów.

W całym okresie pracy zawodowej przygotowywała i prowadziła szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w całym okresie pracy zawodowej uczestniczyła w około 60-ciu szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W 2022 r. uzyskała dyplom Trenera Biznesu Akademii SET.