Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe

Warsztat szkoleniowy – przygotowanie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK przez jednostkę sektora finansów publicznych

Szkolenie skierowane jest dla jednostek sektora finansów publicznych, które w terminie do 26 marca 2021 r. powinny wybrać instytucję finansową oraz zawrzeć z nią umowę o zarządzanie PPK. Większość jednostek sektora finansów publicznych nie będzie musiała stosować ustawy prawo zamówień publicznych przy wyborze instytucji finansowej, jednak nie zwalnia ich to z zachowania w procedurze wyboru zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Oznacza to konieczność przygotowania oraz opublikowania zapytania ofertowego. Podczas warsztatów omówimy sugerowane kryteria wyboru oraz ich wagę. Wskażemy także pozostałe, kluczowe elementy, które powinny zostać ujęte w treści zapytania ofertowego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wskazanie zasad obliczania wartości zamówienia PPK, na gruncie nowej ustawy prawo zamówień publicznych:

a. ustalenie sumy wpłat od podmiotu zatrudniającego i uczestników PPK;
b. ustalenie kwoty dopłat od państwa - tj. wpłat powitalnych i dopłat rocznych;
c. obliczenie szacunkowej wartości wynagrodzenia, jakie pobierze instytucja finansowa z tytułu prowadzenia PPK.

2. Wskazanie możliwych zasad porównania “warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK” przez instytucje finansowe:

a. porównanie opłat za zarządzanie, opłat success fee oraz opłat dodatkowych.

3. Określenie możliwych kryteriów oceny tzw. “efektywności w zarządzaniu aktywami”:

a. możliwość i zasadność porównania wyników na gruncie FIO, OFE, PPE oraz PPK;
b. dobór metody porównawczej.

4. Porównanie “doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi”:

a.analiza oraz możliwości porównania doświadczenia funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych oraz ubezpieczeniowych;
b. sugerowane kryteria przy porównaniu doświadczenia.

5. Analiza zasadności badania innych kryteriów:

a. wskazanie na możliwość oraz zasadność badania wsparcia dla pracodawcy, pracowników, benefitów oferowanych osobom zatrudnionym.

6. Sugerowana waga poszczególnych kryteriów.

7. Wskazanie pozostałych zapisów, które powinny zostać umieszczone w treści zapytania ofertowego.

Prowadzący: