Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZUS

Wakacje składkowe – kolejna ulga dla przedsiębiorcy, ale nie dla wszystkich

Rozpoczynając działalność lub już ją prowadząc, poszukujemy sposobów na optymalizację kosztów. Obciążenia publicznoprawne to nie tylko podatki. W sferze ubezpieczeń społecznych warto rozważyć formę prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ dla indywidualnej działalności i dla działalności prowadzonej w formie spółki, obowiązują odmienne zasady przykładające się na różne wysokości obciążeń finansowych np.: różne okresy obowiązkowego ubezpieczenia, odmienne rozstrzyganie tzw. zbiegów tytułów ubezpieczeniowych czy przeznaczone tylko dla jednej formy działalności ulgi w naliczaniu składek społecznych tj. ulga na start, preferencyjne składki, mały ZUS+, mały ZUS+ wydłużony o 12 miesięcy, wakacje składkowe.

Duże znaczenie ma nadal zmieniony sposób naliczania składki zdrowotnej według tzw. Polskiego Ładu, gdzie są obciążenia w różnych wysokościach w zależności od formy działalności i dodatkowo rodzaju opodatkowania. Możliwe jest również uniknięcie wielokrotności składki zdrowotnej przy kilku działalnościach. Przy jednej z trzech formach opodatkowania konieczne jest dokonanie rozliczenia rocznego składki zdrowotnej i należy dokonać tego w prawidłowy sposób. Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie te zagadnienia wraz z rozwiązaniem przykładowych sytuacji.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:
  • pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • twórca i artysta,
  • wolny zawód,
  • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej,
  • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej,
  • komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej,
  • osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół placówek.
 2. Zakres odpowiedzialności za zadłużenie składkowe w poszczególnych rodzajach działalności.
 3. Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postępowania w stosunku do poszczególnych rodzajów działalności.
 4. Charakter ubezpieczeń i zmiana zasad dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
 5. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem ulg przysługujących tylko jednej grupie przedsiębiorców:
  • ulga na start,
  • mała składka
  • mały ZUS+,
  • mały ZUS+12 m-cy,
  • wakacje składkowe.
 6. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:
  • wspólnicy spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.,
  • twórcy i artyści,
  • akcjonariusze prostych spółek akcyjnych,
  • komplementariusz spółek komandytowo-akcyjnych,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą.
 7. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:
  • zasady ogólne - liniowy,
  • zasady ogólne – skala,
  • ryczałt ewidencjonowany.
 8. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:
  • działalność gospodarcza opodatkowanych PIT,
  • udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT,
  • działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek CIT
 9. Zmiana sposobu opodatkowania ze zryczałtowanego podatku dochodowego na opodatkowanie według skali – zalety i wady.
 10. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – kogo obowiązuje, zasady, termin i brak konieczności korygowania dokumentów dotychczas składnych do ZUS.
 11. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń z innymi tytułami i okolicznościami:
  • umowa o pracę,
  • umowa cywilnoprawna przy działalności gospodarczej bez ulg i z ulgami,
  • urlopy bezpłatne,
  • urlopy wychowawcze,
  • zasiłki macierzyński,
  • pozostałe tytułu,
  • emeryt-rencista,
  • uczeń-student.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20-letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.
Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.

Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przystępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.