Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT

VAT w towarowym obrocie międzynarodowym – eksport i import towarów – z uwzględnieniem zmian w latach 2021 – 2024

Celem szkolenia jest omówienie wskazanych w programie istotnych zagadnień dotyczących podatku VAT w związku dostawami i zakupami towarów, które dokonywane są w obrocie poza-wewnątrzwspólnotowym. W szczególności są to eksport oraz import towarów.

Rozliczenie transakcji międzynarodowych budzi wiele wątpliwości, w szczególności, jeżeli chodzi o:

 • dokumentowanie transakcji eksportu towarów z uwzględnieniem fakturowania w KSeF,
 • odliczenia VAT oraz korekt związanych z importem towarów,
 • stosowaniem kursu walut dla potrzeb wykazania i korygowania powyższych transakcji.

W trakcie szkolenia wyjaśnimy Państwu, jak należy wykazać w rozliczeniu krajowym.
W trakcie szkolenia nie pominiemy również istotnych kwestii odnośnie do stosowania stawki VAT 0% w eksporcie towarów, w szczególności jakie dokumenty inne niż zgłoszenia i komunikaty celne pozwalają na zastosowanie preferencyjnej stawki VAT. Niestety, kwestia ta jest przedmiotem zmiennych interpretacji KIS, niezgodnych z orzecznictwem TSUE oraz NSA.

Dodatkowo przypomnimy, że w latach 2020 – 2024 ustawodawca wprowadził zmiany, które:

 • ułatwiły dostępność do korzystania z procedury uproszczonej w przy imporcie towarów,
 • ułatwiły korektę rozliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów zgłaszanego w procedurze uproszczonej,
 • wydłużyły okres na wywozu towarów w przypadku otrzymania zaliczki na dostawę eksportową,
 • określą od roku 2023 jaki kurs waluty należy zastosować w przypadku korygowania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej,
 • uregulowano zasady obowiązkowego fakturowania w KSeF, w tym dotyczące eksportu towarów.

Dodatkowo, od 2020 r. zmieniły się zasady rozliczania w kosztach i przychodach podatkowych podatku VAT płaconego w innych państwach członkowskich. W trakcie szkolenia przypomnimy, jak powinien być ujmowany podatek od wartości dodanej (unijny VAT) jako przychód czy koszt podatkowy.

Proszę wziąć pod uwagę, że nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Towarowe transakcje inne niż wewnątrzwspólnotowe:

  1. Eksport towarów:
   • definicja eksportu towarów w ustawie o VAT a zgodność z prawem unijnym,
   • eksport pośredni i bezpośredni - różnice i zagrożenia w stosowaniu stawki 0%,
   • usługi uszlachetniania na towarze w trakcie dostawy a miejsce opodatkowania,
   • nietransakcyjne przemieszczenia towarów poza UE a skutki w podatku VAT,
   • eksport towarów z odprawą celną w innym państwie UE - czego dopilnować, żeby zastosować stawkę VAT 0%,
   • warunki i zasady zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów w świetle najnowszych interpretacji KIS oraz orzeczeń NSA i TSUE: sposób dokumentowania dostawy eksportowej dla celów stosowania stawki VAT 0%, dokumenty inne niż dokumenty celne a prawo do zastosowania stawki VAT 0%, błędy w dokumentach celnych wywozowych a prawo do zastosowania stawki VAT 0%,
   • moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów - wpływ INCOTERMS na moment rozpoznania eksportu,
   • zaliczka na eksporta a stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego - zasady wykazania stawki VAT 0%,
   • korekty dostaw eksportowych: moment wykazania korekty w zależności od przyczyny korekty, wykazanie eksportu lub zaliczki na eksport towarów ze stawką krajową a późniejsze otrzymanie dokumentów celnych - kiedy korekta? czy powrotny przywóz eksportowanych towarów zwróconych przez nabywcę w ramach reklamacji to korekta eksportu czy import towarów? kurs waluty w przypadku korekty eksportu (VAT Slim 3 uregulowania od 2023 r.),
   • eksport towarów a fakturowanie w KSeF: obowiązek wystawiania faktur w KSeF od lipca 2024 r. - czy będzie dotyczył wszystkich faktur eksportowych? specyfika daty wystawienia faktury w KSeF - wpływ na obowiązek podatkowy w przypadku eksportu towarów,
   • specyfika daty wystawienia faktury w KSeF - wpływ na kurs waluty, sposób przekazania nabywcy faktury wystawionej w KSeF, możliwość wystawiania faktur eksportowych w KSeF do końca czerwca 2024 r. - jak przekazać taką fakturę nabywcy?
  2. Import towarów:
   • import towarów - definicja oraz najważniejsze wyjątki i zwolnienia,
   • nowe możliwości stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów po zmianach przepisów od lipca 2020 r.,
   • moment i zasady odliczenia podatku VAT z tytułu importu w procedurze uproszczonej,
   • możliwość dokonania korekty w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uproszonej z uwzględnieniem zmian od września 2021 r.
   • import towarów nienależących do podatnika a możliwość odliczenia podatku VAT,
   • błędne dane na dokumencie importowym a możliwość odliczenia VAT,
   • korekta zgłoszenia celnego a korekta odliczenia podatku VAT,
   • przywóz towarów po odprawie celnej importowej w innym państwie UE - skutki podatkowe w Polsce i w państwie importu: opcja 1 - transakcyjne WNT po imporcie towarów w innym kraju UE przez dostawcę (jak i kiedy wykazać w JPK oraz VAT-UE), opcja 2 - nietransakcyjne WNT po imporcie towarów w innym kraju UE przez nabywcę (jak i kiedy wykazać w JPK oraz VAT-UE),
   • import towarów w Polsce celem ich przemieszczenia do innego państwa - skutki podatkowe w Polsce i w państwie docelowym,
   • podstawa opodatkowania (błędne ustalenie wartości celnej, a korekta podstawy dla VAT),
   • zwrot, reklamacja, zniszczenie towarów a korekta importu towarów,
   • brak obowiązku wykazania importu usług - usługi zawarte w wartości celnej importowanych towarów.
  3. Transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT ani importu towarów - nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:
   • kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego? dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego, nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski, nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta po imporcie towarów przez tego dostawcę na terytorium Polski, nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych, czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski? nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny - kto rozpoznaje podatek?
   • „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego - obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania: zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”,
   • zasady odliczenia podatku VAT z tytułu „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu towarów na terytorium Polski od zagranicznego dostawcy,
   • zmiana od października 2021 roku zasad korygowania odliczenia podatku VAT z tytułu „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu towarów na terytorium Polski od zagranicznego dostawcy.
 2. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych:

  1. Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski - zmiana podejście organów podatkowych od 2020 roku:
   • podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,
   • jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?
   • podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów.
   • błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.
  2. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie - zmiana podejście organów podatkowych:
   • Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce - brutto czy netto?
   • czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?
  3. Zwrot podatku VAT w innym państwie a przychody i koszty w polskim rozliczeniu podatku dochodowego.

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej Expert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.