Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT w obrocie międzynarodowym

VAT w towarowym obrocie międzynarodowym – eksport i import towarów oraz transakcje łańcuchowe z uwzględnieniem zmian od października 2021 roku

Celem szkolenia jest omówienie wskazanych w programie istotnych zagadnień dotyczących podatku VAT w związku spoza wewnątrzwspólnotowymi dostawami i nabyciami towarów.

Rozliczenie transakcji międzynarodowych budzi wiele wątpliwości, w szczególności, jeżeli chodzi o dokumentowanie transakcji eksportu towarów oraz miejsca opodatkowania transakcji łańcuchowych i innych dostaw i nabyć w obrocie międzynarodowym. W trakcie szkolenia wyjaśnimy Państwu, które z tych transakcji wymagają rejestracji do VAT w innych państwach, a które należy wykazać w rozliczeniu krajowym, czyli jaki jest sposób i miejsce opodatkowania tych transakcji.

W trakcie szkolenia nie pominiemy również istotnych kwestii odnośnie do stosowania stawki VAT 0% w eksporcie towarów, w szczególności jakie dokumenty inne niż celne pozwalają na zastosowanie preferencyjnej stawki VA.

Dodatkowo przypomnimy, że od roku 2020 oraz w roku 2021 ustawodawca przewidział zmiany, które mają nieco ułatwić rozliczenie podatku naliczonego z tytułu importu towarów zgłaszanego w procedurze uproszczonej.

Od 2020 r. zmieniły się zasady rozliczania w kosztach i przychodach podatkowych podatku VAT płaconego w innych państwach członkowskich. W trakcie szkolenia przypomnimy, jak powinien być ujmowany podatek od wartości dodanej (unijny VAT) jako przychód czy koszt podatkowy.

Proszę wziąć pod uwagę, że nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Towarowe transakcje inne niż wewnątrzwspólnotowe:

1. Eksport towarów:

a) definicja eksportu towarów w ustawie o VAT,

b) eksport pośredni i bezpośredni - różnice i zagrożenia w stosowaniu stawki 0%,

c) usługi uszlachetniania na towarze w trakcie dostawy a miejsce opodatkowania,

d) nietransakcyjne przemieszczenia towarów poza UE a skutki w podatku VAT,

e) eksport towarów z odprawą celną w innym państwie UE - czego dopilnować, żeby zastosować stawkę VAT 0%,

f) warunki i zasady zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów w świetle najnowszych interpretacji KIS oraz orzeczeń NSA i TSUE,

g) moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów - wpływ INCOTERMS na moment rozpoznania eksportu,

h) zaliczka na eksporta a stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego - zasady wykazania stawki VAT 0%.

2. Import towarów:

a) import towarów - najważniejsze wyjątki i zwolnienia,

b) nowe możliwości stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów po zmianach przepisów od lipca 2020 r.,

c) moment i zasady odliczenia podatku VAT z tytułu importu w procedurze uproszczonej z uwzględnieniem zmian od września 2021 r.

d) import towarów nienależących do podatnika a możliwość odliczenia podatku VAT,

e) błędne dane na dokumencie importowym a możliwość odliczenia VAT,

f) korekta zgłoszenia celnego a korekta odliczenia podatku VAT,

g) przywóz towarów po odprawie celnej importowej w innym państwie UE - skutki podatkowe w Polsce i w państwie importu,

h) import towarów w Polsce celem ich przemieszczenia do innego państwa - skutki podatkowe w Polsce i w państwie docelowym,

i) podstawa opodatkowania (błędne ustalenie wartości celnej, a korekta podstawy dla VAT),

j) zwrot, reklamacja, zniszczenie towarów a korekta importu towarów,

3. Transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT ani importu towarów - nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:

a)  kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?

  • dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,
  • nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,
  • nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta po imporcie towarów przez tego dostawcę na terytorium Polski,
  • nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,
  • czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?
  • nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny - kto rozpoznaje podatek?

b) „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego - obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

  • zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”.

c) zasady odliczenia podatku VAT z tytułu „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu towarów na terytorium Polski od zagranicznego dostawcy,

d) zmiana od października 2021 roku zasad korygowania odliczenia podatku VAT z tytułu „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu towarów na terytorium Polski od zagranicznego dostawcy.

II. Towarowe transakcje łańcuchowe inne niż wewnątrzwspólnotowe:

1. Konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych:

a) definicja transakcji łańcuchowych - jak ocenić, czy bierzemy udział w transakcji łańcuchowej,

b) rodzaje dostaw w ramach transakcji łańcuchowej - dostawa ruchoma oraz dostawy nieruchome,

c) sposób ustalania transakcji ruchomej stanowiącej eksport towarów z uwzględnieniem zmian w przepisach od października 2021 r.,

d) pojęcie organizatora transportu oraz warunki dostawy jako kluczowe zagadnienia dla ustalania transakcji ruchomej - znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych,

e) miejsce opodatkowania poszczególnych dostaw w ramach transakcji łańcuchowych,

f) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,

g) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

h) wpływ transakcji łańcuchowych na rozpoznanie eksportu i importu w Polsce.

III. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych:

1. Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski - zmiana podejście organów podatkowych od 2020 roku:

a) podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,

b) jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?

c) podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów.

d) błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.

2. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie - zmiana podejście organów podatkowych:

a) Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce - brutto czy netto?

b) czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?

3. Zwrot podatku VAT w innym państwie a przychody i koszty w polskim rozliczeniu podatku dochodowego.