Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT w obrocie międzynarodowym

VAT w obrocie międzynarodowym – eksport i import towarów oraz usług

Celem szkolenia jest omówienie wskazanych w programie istotnych zagadnień dotyczących podatku VAT w związku z towarowymi transakcjami eksportowymi i importowymi oraz związanymi z rozliczeniem świadczenie usług w obrocie międzynarodowym.

Rozliczenie transakcji międzynarodowych budzi wiele wątpliwości, w szczególności, jeżeli chodzi o moment powstania obowiązku podatkowego oraz zastosowania stawki VAT 0% w przypadku eksportu towarów, w szczególności zaliczek na tego rodzaju dostawy.

Proszę zwrócić uwagę, że program szkolenia obejmuje zmiany, które nastąpiły od 1 lipca 2020 r. w związku z importem towarów.

Niezmiernie ważne dla podatników jest też rozliczenie transakcji usługowych w obrocie międzynarodowym. Szczególnie istotne jest ustalenie, czy w danej sytuacji dochodzi do importu usług, a jeżeli tak to jak prawidłowo ustalić moment powstania obowiązku podatkowego. Istotna jest też ocena, czy zagraniczny usługodawca, czy dostawca towarów prawidłowo zastosował opodatkowanie transakcji swoim lokalnym podatkiem VAT. Nie wyklucza to bowiem obowiązku wykazania importu usług. Jest to szczególnie istotne w kontekście skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT związanego z tego rodzaju transakcjami. Korygowanie nieprawidłowych rozliczeń w tym zakresie może bowiem skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.

Dodatkowo, jeżeli faktycznie zagraniczny kontrahent prawidłowo zastosował opodatkowanie swoim lokalnym podatkiem VAT, to staje się to bardzo ważne, gdyż od 2020 r. zmieniły się zasady rozliczania w kosztach i przychodach podatkowych podatku VAT płaconego w innych państwach członkowskich. W trakcie szkolenia przypomnimy, jak powinien być ujmowany podatek od wartości dodanej (unijny VAT) lub podatek VAT z krajów innych niż unijne jako koszt czy przychód podatkowy.

Proszę wziąć pod uwagę, że nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Towarowe transakcje międzynarodowe (inne niż wewnątrzwspólnotowe):

1. Eksport towarów:

a) definicja eksportu towarów w ustawie o VAT,

b) eksport pośredni i bezpośredni - różnice i zagrożenia w stosowaniu stawki 0%,

c) eksport towarów z odprawą celną w innym państwie UE - czego dopilnować, żeby zastosować stawkę VAT 0%,

d) warunki i zasady zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów,

e) nie spełnienie warunków do zastosowania stawki VAT 0% - czy podatek VAT liczyć „w stu” czy „od stu”?

f) moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów – wpływ INCOTERMS na moment rozpoznania eksportu,

g) zaliczka na eksporta a stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego - zasady wykazania stawki VAT 0%.

2. Import towarów:

a) import towarów - najważniejsze wyjątki i zwolnienia,

b) moment i zasady odliczenia podatku VAT z tytułu importu z uwzględnieniem zmian od lipca 2020 r.

c) podstawa opodatkowania (błędne ustalenie wartości celnej, a korekta podstawy dla VAT),

d) zwrot, reklamacja, zniszczenie towarów a korekta importu towarów,

II. Towarowe transakcje łańcuchowe inne niż wewnątrzwspólnotowe:

1. Konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych:

a) miejsce opodatkowania transakcji,

b) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,

c) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

d)  znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych,

e) wpływ transakcji łańcuchowych na rozpoznanie eksportu i importu w Polsce,

III. Międzynarodowe świadczenie usług:

1. Import i eksport usług:

a) określenie miejsca opodatkowania - zasada ogólna oraz wyjątki,

b) określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce - czy to jest eksport usług?,

c) problemy ze stałym miejscem prowadzenia działalności w związku z najnowszym podejściem Ministerstwa Finansów,

d) transakcje związane z nieruchomościami - odmienne miejsce świadczenia usług,

e) transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych - różne miejsce i sposób opodatkowania w zależności od zakresu uczestnictwa w targach,

f) delegacje zagraniczne pracowników a import usług,

g) moment powstania obowiązku podatkowego,

h) brak faktury a obowiązek wykazania importu usług,

i) zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,

j) import usług a konieczność rejestracji VAT-UE,

k) wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.

2. Transport międzynarodowy towarów i osób:

a) pojęcie usług transportu towarów międzynarodowego i unijnego w świetle ustawy o VAT;

b) miejsce opodatkowania oraz stawka podatku dla międzynarodowego oraz wewnątrzwspólnotowego transportu towarów - miejsca opodatkowania a kraj siedziby odbiorcy usług;

c) usługi pomocnicze oraz usługi pośredników (spedytorów) przy transporcie towarów - stawka podatku oraz miejsce opodatkowania;

d) usługi transportu towarów - czy to zawsze jest import/eksport usług?

e) warunki zastosowanie stawki 0% podatku dla międzynarodowego transportu towarów VAT w świetle ustawy o VAT;

3.  Międzynarodowy transport osób:

a) pojęcie usług transportu międzynarodowego osób w świetle ustawy o VAT;

b) miejsce oraz stawka opodatkowania usług transportu międzynarodowego osób;

c) czy zakup biletu na przelot lub przejazd międzynarodowy to import usług?

IV. Podatek naliczony:

1. Moment odliczenia podatku w transakcjach międzynarodowych:

a) warunki i zasady odliczenia podatku w transakcjach międzynarodowych,

b) moment odliczenia podatku naliczonego w transakcjach międzynarodowych,

c) wykazanie importu usług w niewłaściwej rubryce deklaracja a skutki korekty dokonanej po upływie trzech miesięcy,

d) dokumenty uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach międzynarodowych - czy konieczna jest faktura?

e) w oczekiwaniu na orzeczenie NSA - orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych kwestionujące prawidłowość wprowadzonych od 2017 r. przepisów w zakresie nowych zasad odliczania przy odwrotnych obciążeniach.

V. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych:

1. Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski - zmiana podejście organów podatkowych:

a) podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,

b) jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?

c) podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów.

d) błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.

2. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie – zmiana podejście organów podatkowych:

a) Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce - brutto czy netto?

b) czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?

3. Zwrot podatku VAT-REF:

a) dlaczego warto pozyskać zwrot VAT-REF po zmianie podejścia organów podatkowych?

b) kto może pozyskać zwrot VAT-REF?

c) zasady i termin uzyskania zwrotu VAT-REF.

Prowadzący: