Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT

VAT w 2024 r. Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług

Celem szkolenia jest omówienie bieżących zagadnień związanych z podatkiem VAT, z którymi osoby rozliczające podatek VAT mają najczęstszy kontakt i które przyczyniają się do najczęstszych problemów interpretacyjnych. Dlatego też w trakcie szkolenia omawiane są kwestie podatku należnego, naliczonego, korygowania transakcji oraz importu usług.

Stałe wątpliwości związane z wykazywaniem podatku należnego wynikają z niejasnych regulacji, których interpretacja w dużej mierze bazuje na szerokim orzecznictwie sądowoadministracyjnym, wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również wieloletniej praktyce stosowania skomplikowanych przepisów.

Nie mniejsze problemy dotyczą refakturowania usług oraz korekt podatku należnego oraz naliczonego. Szkolenie pomoże usystematyzować wiedzę w tym zakresie oraz upewnić się odnośnie do prawidłowości dotychczasowego postępowania.

Niezmiennym problemem w rozliczeniach VAT są transakcje importu usług, które występują na co dzień prawie u wszystkich podatników. W tym zakresie problematyczne są nie tylko momenty wykazania takich czynności czy odliczenia VAT, lecz również ustalenie czy czynność jest objęta krajowym VAT w związku ze skomplikowanym procesem ustalania miejsca świadczenia usług, szczególnie tych związanych z nieruchomościami.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy z zakresu VAT i zapobiegnie ewentualnym nieprawidłowościom w rozliczaniu tego podatku.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Obowiązek podatkowy w transakcjach krajowych:
  • ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego,
  • znaczenie warunków INCOTERMS dla obowiązku podatkowego: czy odbiór towaru ma wpływ na rozliczenie podatku, przekazanie towaru przewoźnikowi - wpływ na rozliczenie VAT, brak odbioru towaru a obowiązek podatkowy,
  • termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  • brak faktury a obowiązek podatkowy,
  • obowiązek podatkowy przy zaliczkach - wpłaty nie objęte obowiązkiem podatkowym,
  • sprzedaż energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór nieczystości, usług najmu, dzierżawy, leasingu, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia: faktura prognoza - czy jest konieczność zapłaty podatku, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy, otrzymanie zaliczki i jej wpływ na obowiązek podatkowy
  • obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych, drukowania książek oraz przy sprzedaży książek.
 2. Refakturowanie usług:
  • świadczenia złożone w świetle ustawy o VAT i orzecznictwa sądowoadministracyjnego,
  • prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania,
  • warunki refakturowania usług,
  • możliwość refakturowania dodatkowych kosztów, w tym podatku od nieruchomości, opłat śmieciowych, usług noclegowych, usługi transportowe,
  • refakturowanie przy świadczeniach złożonych, w tym związanych z najmem oraz mediami,
  • refakturowanie usług a stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego oraz termin odliczenia podatku.
 3. Odliczenie VAT w transakcjach krajowych - warunki i terminy:
  • moment powstania prawa do odliczenia,
  • warunki i terminy odliczenia podatku naliczonego,
  • odliczanie VAT a otrzymanie faktury zakupowej,
  • otrzymanie faktury zaliczkowej przed jej uregulowaniem,
  • data sprzedaży, data wystawienia, data otrzymania faktury - istotne różnice znaczeniowe dla odliczenia VAT,
  • odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową,
  • odliczenie VAT przy nabyciu towarów i usług od rolnika ryczałtowego,
  • ograniczenia w prawie do odliczeń podatku naliczonego,
  • błędy i pomyłki w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę (m.in.: błędne dane odbiorcy, błędne opodatkowanie transakcji, błędna stawka VAT, błędy ilościowe i wartościowe na fakturze),
  • wady faktury a utrata prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 4. Korygowanie podatku należnego i naliczonego:
  • korekty sprzedaży „in plus” i „in minus” - termin ich ujęcia,
  • sytuacje wymagające i niewymagające posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
  • czy istnieje obowiązek posiadania podpisanej faktury korygującej?
  • wystawianie faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur - okoliczności, podmioty uprawnione, terminy,
  • ujmowanie korekt podatku naliczonego „in plus” i „in minus”,
  • brak faktury korygującej a obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego,
  • korygowanie podatku naliczonego w związku z otrzymanymi duplikatami faktur.
 5. Import usług - najważniejsze kwestie:
  • usługobiorcy podatnikami VAT w imporcie usług,
  • miejsce świadczenia w przy świadczeniu usług, m.in. usługi związane z nieruchomościami, transportowe, niematerialne (w tym: reklamy, doradcze, elektroniczne, telekomunikacyjne, licencyjne), uszlachetniania, serwisowe,
  • podstawa opodatkowania w imporcie usług,
  • określanie terminu obowiązku podatkowego dla ww. transakcji,
  • wystawienie faktury a obowiązek podatkowy w VAT,
  • import usług a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  • brak faktury a możliwość odliczenia podatku.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.