Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Branża budowlana i deweloperska / VAT w branży budowlanej

VAT oraz wybrane problemy PIT i CIT w branży budowlanej 2021

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podatek VAT w branży budowlanej i deweloperskiej:

1. Biała lista podatników VAT:

a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,

b) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie - nowe sankcje w VAT i CIT,

c) zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 B ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - druk ZAW NR - analiza wniosku z objaśnieniami.

2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment):

a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,

b) zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,

c) podzielona płatność a zastrzeżenia umowne co do sposób dokonywania zapłaty,

d) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,

e) lista transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem split payment,

f) zasady wystawiania faktur do transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,

g) nowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności,

h) nowe regulacje a prywatne rachunki bankowe wykorzystywane w działalności gospodarczej,

i) podzielona płatność a krajowe transakcje w walucie obcej,

j) podzielona płatność a transakcje z kontrahentami zagranicznymi,

l) zmiana zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT w związku z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności.

3. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK:

a) Oznaczenie typu dokumentu pod kątem obrotu nieruchomościami oraz usług budowlanych,

b) GTU charakterystyczne dla branży budowlanej i deweloperskiej,

c) Procedury podatkowe wymagające oznaczenia w JPK_V7M(K) z perspektywy branży budowlanej i deweloperskiej.

4. Praktyczne aspekty powstawania obowiązku podatkowego w przypadku branży budowlanej oraz deweloperskiej:

a) pojęcie dostawy nieruchomości,

b) protokół jako moment wykonania usługi budowlanej – wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie Budimex S.A. (C-,224/18 Budimex S.A.),

c) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,

d) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego – nowa linia orzecznictwa sądowego,

5. Stosowanie prawidłowej stawki VAT oraz zwolnień z VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej:

a) stosowanie stawki 8% w przypadku dostawy obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym,

b) stawka VAT właściwa dla usług budowlanych dotyczących budownictwa mieszkaniowego,

c) pojęcie terenów budowlanych i możliwość stosowania zwolnienia z VAT przy dostawie gruntów,

d) zwolnienie przy dostawie nieruchomości zabudowanych a podatek PCC - pole do optymalizacji podatkowej,

e) zwolnienia obligatoryjne a zwolnienia fakultatywne przy dostawie nieruchomości.

II. Wybrana problematyka rozliczeń CIT i PIT w branży budowlanej i deweloperskiej z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych:

• sprzedaż lokalu - umowa przedwstępna, zaliczka, protokół, akt notarialny, umowa przyrzeczenia - data powstania przychodu podatkowego,

• moment rozpoznania przychodu w przypadku świadczenia usług w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, konsorcjum, umowy wspólnego przedsięwzięcia, kaucja gwarancyjna,

• refakturowanie - kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.

• rozliczenie kosztów przez konsorcjanta, podwykonawcę, lidera konsorcjum,

• realizacja kontraktu budowlanego, roboty w toku - szczególny rodzaj kosztu, identyfikacja momentu powstania KUP,

• koszty sprzedaży lokali, czynności deweloperskie, problematyka zawiązania wspólnoty mieszkaniowej,

• mechanizm cienkiej kapitalizacji - limit odsetek przy rozliczeniu pożyczek przez spółki osobowe posiadające tego samego wspólnika,

• wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności - możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.

Prowadzący: