Czas trwania: 5 godzin
Tematyka:

„Ustawa plastikowa” – wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady – SUP, ROP, Plastic Tax – nowe zmiany dla Przedsiębiorców w Polsce

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów i tworzyw sztucznych na środowisko wprowadziła obowiązek implementacji owych założeń do prawodawstwa każdego kraju członkowskiego UE do 03 lipca 2021 r. W Polsce to Ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.877) wprowadza założenia SUP.

Ustawa wskazuje na wprowadzenie nowych obowiązków dla Wprowadzających produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych (Producenci, Importerzy) i opakowań jednorazowych z tworzyw sztucznych.

Przykładowo ewidencję kupowanych i udostępnianych opakowań należy prowadzić już od 23 maja 2023 r., ale obowiązek pobierania opłat w punktach handlowych, gastronomicznych oraz od urządzeń vendingowych zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2024 roku.

Wniosek rejestracyjny lub aktualizacyjny dla Podmiotów wpisujących się w zakres SUP powinien być złożony do 24 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Ustawa SUP nakłada dodatkowo nowe formy zobowiązań w postaci:

 • opłaty corocznej,
 • opłaty od Nabywającego,
 • realizację Kampanii Edukacyjnych,
 • oznakowanie produktów,
 • raportowanie, sprawozdawczość w BDO,
 • prowadzenie ewidencji.

Ustawa przewiduje nakładanie kar za niespełnianie obowiązków ustawowych przez Inspekcję Handlową bądź WIOŚ:

od 500 zł do 20 tys. zł: brak pobieranej opłaty m.in. za plastikowe kubki na napoje oraz pojemniki na żywność (w tym fastfood) (od 01.01.2024 r.).
dotyczy najczęściej gastronomii, barów, foodtrucków i innych punktów gastronomicznych wydających posiłki na wynos (uwaga: kubki ze styropianu są objęte zakazem), ale także maszyn vendingowych.
od 10 tys. - 100 tys. zł: brak prowadzenia ewidencji od 24.05.2023 r. (dotyczy to także urządzeń połowowych), brak oznakowań.
10 tys. - 500 tys. zł: brak obowiązku kampanii edukacyjnych, wprowadzanie zakazanych jednorazowych wyrobów z tworzywa sztucznego czy oksydegradowalnych.

Pierwsze Sprawozdania z Ustawy SUP składa się za rok 2023 poprzez bazę BDO.*

Termin złożenia sprawozdania - 15 marca 2024 r.

Drugi projekt ustawy 02 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw1), 2), 3) od 13 czerwca 2023 r. jest jeszcze w Sejmie i zapowiada wprowadzenie m.in.: podwyższonej opłaty produktowej za wprowadzanie opakowań na rynek, przekształcenie Organizacji Odzysku w Organizacje Odpowiedzialności Producentów, podział opakowań przeznaczonych do produktów dla gospodarstw domowych i opakowań dla przemysłu, wprowadzenie systemu kaucyjnego dla opakowań.

ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta) oznacza odpowiedzialność Producenta za wprowadzane przez siebie produkty na rynek przez cały „cykl życia produktu”, czyli od momentu projektowania, procesów produkcyjnych, pakowania, sprzedaży aż do momentu zagospodarowania tego produktu i odpadów, które zostaną wytworzone.

W rozumieniu ustawy Pierwszym Wprowadzającym produkt czy opakowanie jest sam Producent (mający zakład produkcyjny w Polsce; bądź Podmiot, który produkuje towary na terytorium UE lub poza UE w celu ich późniejszej sprzedaży w Polsce) i Importer produktów i produktów w opakowaniach.

ROP odwołuje się do gospodarki o obiegu zamkniętym i założeniach Europejskiego Zielonego Ładu.

Szkolenie kierowane jest dla osób odpowiedzialnych za wprowadzanie produktów, opakowań i produktów w opakowaniach na rynek (ekoprojektowanie, ekozarządzanie), osób zajmujących się sprawami ochrony środowiska w firmie.

Celem szkolenia jest przedstawienie założeń 2 projektów ustaw dotyczących implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów i tworzyw sztucznych na środowisko.
Przygotowanie firm do zapowiadanych zmian, które mają wejść w życie - „projektowanie działań”, „programowanie procesów” zgodnie z wytycznymi.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Obowiązki Podmiotów wprowadzających opakowania:
  • Charakterystyka opakowań - kiedy mamy do czynienia z opakowaniem?
  • Rodzaje opakowań - jednorazowego i wielokrotnego użytku, opakowania wielomateriałowe.
  • Opakowania po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin, opakowania po środkach niebezpiecznych innych niż środki ochrony roślin.
  • Kiedy następuje wprowadzanie opakowań do obrotu?
  • Jak prowadzić ewidencję opakowań wprowadzonych na rynek, wytworzonych, wywiezionych/przywiezionych wraz z produktem?
 2. Wprowadzanie produktów i opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego:
  • Podstawa prawna przepisów SUP - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.
  • Obowiązki wynikające z przepisów SUP: opakowania i produkty podlegające pod przepisy a BDO, opłata coroczna, opłata od Nabywającego, realizacja Kampanii Edukacyjnych, oznakowanie produktów, raportowanie, sprawozdawczość w BDO, prowadzenie ewidencji.
  • Zakaz wprowadzania produktów z tworzywa sztucznego (lista produktów, kary).
  • Nowa rejestracja Podmiotów w BDO (opłata od Nabywającego).
 3. ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta):
  • „Życie produktu” i zmiana hierarchii postępowania z odpadami u Producentów (Gospodarka obiegu zamkniętego, Zielony Ład).
  • Opłata opakowaniowa i opłata produktowa - nowe propozycje zmian w obliczaniu stawek.
  • System kaucyjny dla opakowań - zasada działania.
  • Organizacje Odpowiedzialności Producentów - przekształcenie Organizacji Odzysku Opakowań.
 4. Plastic - Tax - podatek od plastiku.

Prowadzący:

Zofia Klaszyńska

Zofia Klaszyńska

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony ekspert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisji gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska. Prowadząc własną firmę konsultingową, na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.