Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Delegowanie pracowników

Ustalanie właściwego ustawodawstwa w przypadku delegowania pracowników do pracy w innym kraju UE i EOG lub pracy naprzemiennej w co najmniej dwóch krajach UE i EOG oraz w przypadku umów dwustronnych w tym obywateli Ukrainy z uwzględnieniem „specustawy”

Szkolenie przeznaczone dla pracowników kadrowo-płacowych firm delegujących swoich pracowników do innych krajów Unii Europejskiej oraz pracowników wykonujących pracę naprzemiennie w co najmniej dwóch krajach UE np. kierowców transportu międzynarodowego.

Swoboda świadczenia usług pozwala polskim przedsiębiorcom wykonywać usługi na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej i do realizacji zadań może kierować swoich pracowników. Składki na ubezpieczenie społeczne za tych pracowników można nadal opłacać do ZUS, ale musi być spełnione szereg warunków i dopiero po ich spełnieniu otrzymuje się zaświadczenie A1. Zaświadczenia te mogą być kwestionowane przez instytucje w kraju przyjmującym i należy znać sposób postępowania w tym zakresie. Za osoby delegowane w odmienny sposób niż za innych pracowników ustala się podstawę wymiaru składek. Ta zasada naliczania składek obowiązuje od 2 lutego 2022 r. również kierowców w transporcie międzynarodowym.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i ich zakres zastosowania.

2. Umowy dwustronne z krajami spoza UE I EOG.

3. Definicja pracy najemnej i na własny rachunek.

4. Generalna zasad Lex loci laboris w przepisach wspólnotowych i w umowach dwustronnych.

5. Odstępstwa od zasady generalnej - warunki konieczne do spełnienia, aby zostało utrzymane ustawodawstwo kraju wysyłającego w przypadku pracowników delegowanych lub tzw. „samodelegowania” z własnej działalności.

6. Zasady dotyczące ustalenia ustawodawstwa właściwego w przypadku pracy naprzemiennej w co najmniej dwóch krajach UE i EOG oraz prowadzenia działalność i gospodarczej naprzemiennie w co najmniej dwóch krajach.

7. Instytucja właściwa do ustalania ustawodawstwa i dokumentacja niezbędna do rozpatrzenia sprawy.

8. Możliwość zawarcia porozumień wyjątkowych w sytuacjach niespełnienia warunków dotyczących delegowania lub pracy naprzemiennej i instytucja wyznaczona do realizacji tego zadania.

9. Konsekwencje anulowania zaświadczeń A1.

10. Możliwość stosowania prawa wspólnotowego do obywateli państw trzecich np. Ukrainy.

11. Ułatwienia dla obywateli Ukrainy ze specustawy w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz zapisy tej ustawy utrudniające możliwość delegowania.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.
Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.
Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.
Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.