Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT / Podatki i procedury podatkowe

USŁUGI – Opodatkowanie VAT w obrocie krajowym oraz międzynarodowym z uwzględnieniem zmian w latach 2021-2024

Specyfika oraz zasady opodatkowania świadczenia usług podatkiem VAT nieco różnią się od zasad stosowanych w stosunku do obrotu towarowego. Ze względu na ten fakt, postanowiliśmy przygotować dla Państwa odrębne szkolenie dotyczące zasad opodatkowania oraz wykazywania usługowych transakcji w rozliczeniach podatku VAT.

W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę oraz pomóc rozwiać wątpliwości w zakresie:

 • definicji usługi jako czynności podlegającej opodatkowaniu VAT,
 • określenia momentu wykonania usługi dla potrzeb powstania obowiązku w podatku VAT,
 • ustalenia, iż zespół czynności stanowi usługę kompleksową,
 • prawidłowego określenia miejsca opodatkowania usługi w obrocie międzynarodowym,
 • ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania w podatku VAT, w szczególności w przypadku importu usług oraz świadczeń kompleksowych,
 • refakturowania usług - w szczególności odróżnienia go od odszkodowań, obciążeń kosztami lub jako elementu składowego świadczenia kompleksowego.

Przypominamy również, że w latach 2021 - 2024 r. zmianie uległy przepisy, które dotyczą również obrotu usługowego, a przede wszystkim:

 • zasad wykazywania korekt in plus oraz in minus w przypadku importu usług,
 • likwidacja tzw. szyku rozwartego przy korekcie importu usług,
 • możliwości dobrowolnego opodatkowania usług zwolnionych z VAT,
 • kursu waluty stosowanego dla potrzeb korekty transakcji w walutach obcych,
 • fakturowania usług w obrocie krajowym i międzynarodowym w KSeF.

To oczywiście tylko niektóre zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia (zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia).
Proszę wziąć pod uwagę, że nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Świadczenie usług w rozumieniu przepisów o VAT:

  1. Definicja usługi w świetle przepisów o podatku VAT.
  2. Nietypowe świadczenia stanowiące usługi w rozumieniu przepisów o VAT:
   • kara umowna lub odszkodowanie jako wynagrodzenie za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT?
   • zapłata za paliwo kartą paliwową jako nabycie usługi finansowej - interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów,
   • świadczenia kompleksowe składające się z wielu różnych usług a opodatkowanie VAT.
   • wykonywanie kontraktów menedżerskich oraz innych czynności nie stanowiące usług w rozumieniu przepisów o VAT,
   • służebność w zamian za odszkodowanie i inne świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej,
   • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
   • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
   • odpłatne przekazanie nakładów w obcym środku trwałym.
  3. Nieodpłatne świadczenie usługi a opodatkowanie VAT:
   • nieodpłatne świadczenie jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT - odmienne zasady od nieodpłatnego przekazania towarów,
   • usługi świadczone między małżonkami posiadającymi ustawową wspólność majątkową,
   • nieodpłatne przekazanie nakładów w obcym środku trwałym.
  4. Refakturowanie usług:
   • refakturowanie usług a obciążenie kosztami - różnice i skutki podatkowe,
   • refakturowanie a świadczenia kompleksowe,
   • refakturowanie a obciążenia kosztami (np. w ramach refakturowania),
   • zasady refakturowania usług,
   • stawka VAT i zwolnienia z podatku VAT przy refakturowaniu,
   • refakturowanie a miejsce świadczenia i opodatkowania usługi.
 2. Świadczenie usług a obowiązek podatkowy:

  1. Zasady ogólne:
   • ustalenie momentu wykonania usługi dla potrzeb określenia daty powstania obowiązku podatkowego,
   • pojedyncze świadczenie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego,
   • częściowe wykonanie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego,
   • usługi świadczone w okresach rozliczeniowych a moment powstania obowiązku podatkowego,
  2. Szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego:
   • usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury: specyfika daty wystawienia faktury wystawienia faktury w KSeF a data powstania obowiązku podatkowego, specyfika daty wystawienia faktury wystawienia faktury w KSeF a kurs waluty,
   • usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadzie kasowej,
   • dobrowolne opodatkowanie usług finansowych od 2022 roku,
   • inne szczególne przypadki.
  3. Zaliczki na wykonie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego.
  4. Refakturowanie a moment powstania obowiązku podatkowego.
 3. Międzynarodowe świadczenie usług:

  1. Import i eksport usług:
   • określenie miejsca opodatkowania - zasada ogólna oraz wyjątki,
   • określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce - czy to jest eksport usług?,
   • kluczowe uregulowania dotyczące miejsca opodatkowania usług zawarte w ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,
   • istotne znaczenie definicji stałego miejsca prowadzenia działalności dla określenia miejsca opodatkowania usługi,
   • transakcje związane z nieruchomościami - odmienne miejsce świadczenia usług,
   • transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych - różne miejsce i sposób opodatkowania w zależności od zakresu uczestnictwa w targach,
   • delegacje zagraniczne pracowników a import usług,
   • usługi transportu towarów a sposób i miejsce opodatkowania usługi - szczególne wyjątki w sposobie opodatkowania,
   • usługi magazynowe a miejsce opodatkowania,
   • usługi transportu osób - czy mogą stanowić import usług?
   • eksport usług a KSeF: usługi świadczone dla kontrahentów zagranicznych a obowiązek wystawienia faktury w KSeF, faktury wystawiane w KSeF w walucie obcej a ustalenie kursu walutowego dla celów rozliczenia podatku VAT.
  2. Specyfika usług transportu w obrocie międzynarodowym:
   • określenie miejsca opodatkowania usług transportowych,
   • miejsce opodatkowania oraz stawka podatku dla międzynarodowego oraz wewnątrzwspólnotowego transportu towarów - miejsca opodatkowania a kraj siedziby odbiorcy usług,
   • usługi pomocnicze oraz usługi pośredników (spedytorów) przy transporcie towarów - stawka podatku oraz miejsce opodatkowania,
   • usługi transportu towarów - czy to zawsze jest import/eksport usług?,
   • warunki zastosowanie stawki 0% podatku dla międzynarodowego transportu towarów VAT w świetle ustawy o VAT,
  3. Moment powstania obowiązku podatkowego i inne obowiązku związane z importem usług:
   • prawidłowe ustalenie powstania obowiązku podatkowego - różnice między obrotem międzynarodowym a krajowym,
   • import usług a konieczność rejestracji VAT-UE,
   • wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.
   • świadczenie usług a obowiązek rejestracji w innym państwie.
  4. Moment odliczenia podatku VAT w usługowych transakcjach międzynarodowych:
   • warunki i zasady odliczenia podatku w przypadku importu usług,
   • brak faktury a obowiązek wykazania importu usług i prawo do odliczenia podatku VAT,
   • zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,
   • wykazanie importu usług w niewłaściwej rubryce deklaracja a skutki korekty dokonanej po upływie trzech miesięcy - zmiana przepisów o „szyku rozwartym” po wyroku TSUE,
   • korygowanie importu usług po zmianie zasad w latach 2021-2023 r.: uregulowanie momentu wykazania korekty in plus od 2021 roku, uregulowanie momentu wykazania korekty in minus od października 2022 roku, uregulowanie kursu waluty, który ma zastosowanie dla korekt transakcji walutowych od 2023 roku.
 4. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych:

  1. Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski - zmiana podejście organów podatkowych od roku 2020:
   • podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,
   • jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?
   • podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów,
   • błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.
  2. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie - zmiana podejście organów podatkowych:
   • podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce - brutto czy netto?
   • czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?
  3. Zwrot podatku VAT w innym państwie a wpływ na przychody i koszty podatkowe:
   • dlaczego warto pozyskać zwrot VAT-REF z państw UE po zmianie interpretacji organów podatkowych?
   • zwrot podatku VAT z państw spoza UE - odmienne stanowisko organów podatkowych.

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej Expert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.